Jobsamtale

Jobsamtale.
Skal du til jobsamtale?
Hvad synes du om det?
Personligt elsker jeg det.
Normalt skal vi betale en psykolog, en coach eller en clairvoyant, som mig, for at få lov til at få 100% fokus i en time.
Til jobsamtalen er det helt gratis, så du kan roligt nyde det.

Jeg formoder, at du er kaldt til samtale på baggrund af et CV som afspejler din person og det du kan.

Til jobsamtalen får du mulighed for at vise, at din person stemmer overens med dit CV.
Det er derfor, du skal være så ærlig som muligt i dit CV om, hvad du er for en person.
Alternativt vil du ikke få jobbet, hvis din person ikke matcher den profil, du har fremstillet i dit CV.
Når det så er sagt, kan du roligt glæde dig.
Du skal præsentere dig selv, hvor tit får vi lov til det?

Se dig selv som et produkt, du skal sælge.

Hvis du så dig selv udefra og skulle købe dit produkt, hvad ville du så efterspørge?
Når du forebereder dig til samtalen, så lav en liste over det.
Lav en liste over alle de fordele og ulemper, der er ved dit produkt, når det skal anvendes til den stilling, du gerne vil have det skal udfylde.

Hvis din liste med fordele er kortere end ulemperne, bør du arbejde med dit selvværd.

Du har jo søgt jobbet, fordi du mente, at du var kvalificeret og er kaldt til samtale, så det er du tydeligvis.
Selvværdet kan du styrke ved at vende listen med ulemperne om og bruge den til at bekræfte dig selv.
Har du for eksempel skrevet, jeg er ikke god til at præsentere, tale i forsamlinger osv., så vender du sætninger om.
Du skriver en liste med jeg er god til at præsentere, tale i forsamlinger osv.

Denne liste med bekræftelser bruger du til at læse højt for dig selv hver dag.

Gerne flere gange om dagen, op til samtalen.
Det er også en god ide at tage fordelene med i din liste med bekræftelser.
Læs mere om, bekræftelser her.
På den måde får du øvet dig i, at sige dine fordele højt.
Du kan øve dig i at lyde entusiastisk, engageret og som om, du mener det.
Træning i din personlige salgstale, kan du også kalde det.
Bekræftelser styrker dit selvværd, det kan godt være dine tanker fortæller dig, at det er usandt, men din underbevidsthed tager det ind alligevel.

Din liste med bekræftelser ved dig som produkt, er den du kan bruge, når du skal præsentere dig selv.

Når du kommer til samtalen, så kan du sagtens tage styring og vise dit produkt og alle fordelene frem.
Det vil være bedre at vise, at du kan tage styring og være selvstændig frem for at sidde og fortælle, at du kan det.
Vær dig selv, fortæl om din person også gerne nogle private detaljer, men hold dig til produktet – altså dig.
Rod dig ikke ud i 3. person eller andet irrelevant.
På den måde vil du tabe dine tilhørere.
Fortæl om dig og, hvad du tilbyder og de fordele der er ved dig, når du skal udfylde den opslåede stilling.
De synes allerede, du er kvalificeret ellers var du ikke inviteret til samtale.
Derfor behøves du ikke prøve at overbevise nogle, men istedet kan du gøre dig selv attraktiv.

Der er frigjort meget tid til at sælge dig selv, når du ikke skal overbevise nogle om, at du er god nok.

Du skal altså ikke sidde og opremse dine kvalifikationer.
De står allerede i dit CV.
Du skal, som allerede skrevet, berette om alle de fordele der er ved at ansætte netop dig.
Hvilken tilgang har du til jobbet, hvordan ser du dig selv udfylde relevante stilling, hvilke visioner har du osv.
Hvis du ikke får jobbet, så fortvivl ikke, der vil komme nye, måske endda bedre, chancer og nu har du tid til at arbejde med dig selv og din forberedelse.
Du kan sagtens have det sjovt, mens du søger job, alternativet er jo ikke så sjovt.
God fornøjelse med din karriere.
Tak for dig.

❤️

Læs mere om at have fokus på et produkt, du ønsker at sælge.
Hvordan opnår du større arbejdsglæde i nuværende job.
Min YouTube Kanal.

English version below photo.

Job interview

Job interview.
Are you going to a job interview?
What do you think about it?
Personally, I love it.
Usually we have to pay a psychologist, a coach or a clairvoyant, like me, to be allowed to get 100% focus for one hour.
For the job interview it is completely free, so you can safely enjoy it.

I suppose you are called for interview based on a resume that reflects your person and your skills.

At the job interview you get the opportunity to show that your person reflects your resume.
That is why you should be as honest as possible in your resume about what kind of person you are.
Alternatively, you will not get the job if your person does not match the profile you have introduced in your resume.
That being said, you can safely enjoy yourself.
You need to introduce yourself, how often do we get to do that?

See yourself as a product you want to sell.

If you saw yourself from the outside and had to buy your product, what would you ask for?
Preparing for the interview, make a list of this.
Make a list of all the pros and cons of your product when it comes to the position you want it to fill out.

If your list of benefits is shorter than the disadvantages, you should work with your self-esteem.

You have applied for the job because you thought you were qualified and called for the interview, so obviously you are qualified.
Strengthen your Self-esteem by reversing the list of disadvantages and using it to confirm yourself.
For example, if you have written, I am not good at presenting, speaking in congregations, etc., then you turn sentences around.
You write a list with I am good at presenting, speaking in congregations, etc.

You use this list of confirmations to read out loud to yourself every day.

Several times a day, up to the conversation, preferably.
It is also a good idea to include the benefits in your confirmation list.
Read more about, confirmations here.
In this way, you get trained in saying your benefits aloud.
You can practice sounding enthusiastic, committed and as if you mean it.
Training in your personal sales pitch, you can also call it.
Confirmations reinforce your self-esteem, it may well be your thoughts telling you that it is untrue, but your subconscious takes it in anyway.

Your list of confirmations about you as product is the one you can use to present yourself.

When you arrive at the conversation, you can take control and display your product and all the benefits.

It will be better to show that you can take control and be independent rather than sit and tell that you can.
Be yourself, tell about your person also share some private details, but stick to the product – that is, you.
Don’t get yourself into the third person or anything else irrelevant.
That way you will lose your audience.
Tell about yourself and what you offer and the benefits you have when filling out the post.
They already think you’re qualified otherwise you weren’t invited to conversation.
Therefore, you do not need to try to convince some, but instead you can make yourself attractive.

You have a lot of time on your hand to sell yourself when you are not trying to convince that you are good enough.

So you do not have to list your qualifications.
They are already in your resume.
As you have already written, you must report on all the benefits that are being employed by you.
What approach do you have for the job, how do you see yourself filling in the relevant position, which visions do you have etc.
If you don’t get the job, don’t worry, there will be new, maybe even better, chances and now you have time to work with yourself and your preparation.
You can easily have fun while looking for jobs, the alternative is not that funny.
Enjoy your career.
Thank you for being you.

❤️

Read more about focussing on the product you wish to sell.
How to obtain greater job satisfaction in present job.
My YouTube Channel.