Bekræftelser

Bekræftelser, Affirmationer, kært barn har mange navne.
Har du hør om bekræftelser?
bekræftelser er rigtig godt, når vi skal have overbevist vores sjæl om noget.
De er positive sætninger til ens sjæl.

Vend din energi fra negativ til positiv med bekræftelser.

Det er ingen begrænsinger, det er bare at gå igang.
Det er muligt at bekræfte alt, hvad vi ønsker og går og drømmer om.
Hvis vi gerne vil have de helt rigtige bekræftelser for os?
Hvad gør man så?
Hvordan finder man ud af præcis, hvilke bekræftelser der er helt rigtige?
Hvad har vi brug for at bekræfte?
Det er jo bestemt ikke alt, vi har brug for at bekræfte.
Noget kan vi eller har vi allerede.
Derfor vil det være rart at kunne definere bekræftelserne helt præcis.
Nogle sælger præfabrikerede bekræftelser.
Denne løsning kan være udemærket.
Det er jo bare ikke sikkert, at det er de rigtige bekræftelser for den enkelte.

Der er en simpel måde til at definere de rigtige bekræftelser for den enkelte.

Lav en liste over alt det du hader.
Alt det du afskyer, tager afstand fra, ikke bryder dig om, det du ikke kan lide, det hvor du ikke føler dig god nok.
Når du er færdig med listen vender du alle dine sætninger om til det modsatte.
Istedet for at lade alle sætninger starte med ‘jeg hader/jeg kan ikke lide’ osv. ændrer du til ‘jeg elsker’ for alle sætninger.

Sådan får du en præcis liste med det, der er rigtigt for dig at bekræfte.

Bekræftelser er til for at vi kan vende vores sind fra negativt til positivt.
Det er grunden til, at du kan gøre det effektivt på denne måde.
Positiv energi får os til at bevæge os fremad på vores livsvej.

Jeg kan huske dengang, da jeg selv skulle igang med bekræftelser.

Jeg skulle definere, hvad jeg gerne ville kunne lide og, ville være god til osv.
Det kunne jeg ikke og endte med at købe en færdig liste.
Det var bare først, da jeg brugte denne metode, at det for alvor virkede.
Rigtig god fornøjelse med at få en liste med bekræftelser, der er rigtige for dig og blive positiv.
Tak for dig.

❤️

Bekræftelser

Negativitet contra positivitet.
Kan forkølelse være en god ting?
Er du kreativ.
Vi skal tage ansvar for vores liv.
En hvid løgn bliver ikke mindre løgn fordi den får farve.

Min YouTube Kanal.

English version below photo.

bekræftelser

Bekræftelser

Confirmations, Affirmations, dear children have many names.
Have you heard about affirmations?
Affirmations are really good when we have to convince our soul of something.
They are positive sentences for the soul.

Turn your energy around from Negative to Positive using affirmations.

There are no limitations, it’s just getting started.
It is possible to affirm everything we want and and dream about.
If we want the right affirmations for us?
Then what do you do?
How to find out exactly which affirmations are right?
What do we need to affirm?
After all, it’s not all we need to confirm.
Something we can or already have.
Therefore, it will be nice to be able to define the affirmations exactly.
Some sell prefabricated confirmations.
This solution may be excellent.
After all, it is not certain that they are the right confirmations for the individual.

There is a simple way to define the proper affirmations.

Make a list of all the things you hate.
Everything you dislike, disagrees, doesn’t like what you don’t like, where you don’t feel good enough.
When you are done with the list, turn all your sentences to the opposite.
Instead of letting all sentences start with ‘I hate / I don’t like’ etc. you change to ‘I love’ for all sentences.

This way you get a precise list of what is right for you to affirm.

Affirmations exist for us to be able to turn our minds from negative to positive.
That is why you can do it effectively this way.
Positive energy makes us move forward on our path in life.

I remember when I started out with affirmations myself.

I had to define what I would like and would like to do and so on.
Ended up buying a prefabricated list, because I could not do it.
It was only when I used this method that it really worked out for me.
Enjoy ending up with a list of affirmations that are right for you and to get more positive.
Thank you for being you.

❤️

Bekræftelser

Negativity contra positivity.
Can a cold possibly be a good thing?
Are you creative.
We must take responsibility for our own life.
A white lie doesn’t become less lie because we give it a colour.

My YouTube Channel.

Bekræftelser