At tage ansvar, er du utilfreds?

At tage ansvar.
Er du utilfreds med noget?
Taler du dårligt om andre?
Skyder du skylden på andre?
Kan du finde på at tale ned om dig selv?
Henviser du til situationen, når du ikke er lykkedes?
Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål?
Der er en ting, du altid kan vide med sikkerhed.

Det er aldrig de andres skyld.

Vi kan heller ikke skyde skylden på situationen.
Det er også en dårlig ide at tale ned om sig selv.
Jeg har prøvet det.
Der kom intet positivt ud af det.
Mit liv, det kom jeg ikke videre med.
Det føltes som om jeg stod i stampe.
Der skete bare ikke rigtigt andet end at jeg blev tiltagende mere negativ og sur.

Vi lærer så længe vi lever.

Hvis vi har en dårlig oplevelse, kan vi lære noget af den.
Når vi møder idioter, dumme eller negative mennesker, kan vi lære noget af dem.
Vi kan altid lære noget om os selv og blive bedre til at håndtere situationer og mennesker.
Nå vi selv fejler, er det måske også fordi vi er ved at lære.
Vi er igang med at øve os og vi opdager vi fejler fordi vi øver os.
Der er altså ingen grund overhovedet til at tale dårlige om andre, situationer eller os selv.

At tage ansvar.

Istedet kan vi tage ansvar.
Ansvar for vores egen måde at møde mennesker og verden på.
Øve os i at finde det positive ved en ubehagelig person eller en situation.
Vi kan være imødekommende, smilende, positive, rummelige, overbærende.
Hver gang vi oplever noget eller møder mennsker, kan vi lede efter det positive.
Med andre ord, find det positive ved det negative.

Der er altid noget positivt og noget negativt ved alt.

Tag ansvar, fokuser positivt, også på dig selv.
Fokuser på, hvad du er god til.
Ikke alt det du ikke kan, det behøver du ikke bekymre dig om.
Du er sandsynligvis alligevel urealistisk hård overfor dig selv.

Ros dig selv.

Når vi roser os selv stiger vores selvværd.
Eftersom vores selvværd stiger, bliver vi bedre til at tænke postivt.
Vi bliver også bedre til at opføre os positivt overfor ande.
Vores lyst til at bidrage frem for at kræve bliver større.
Vi kommer til at tiltrække flere positive mennesker og hændelser.
Tak for dig.

At tage ansvar.

❤️

Læs om at positivitet giver klarsyn.
Man kan bruge sin usikkerhed til noget godt.
Oplever du at være begrænset eller er dit liv fyldt at muligheder.
Abonner på min YouTube Kanal.

At tage ansvar.

English version below photo.

At tage ansvar.

At tage ansvar.

Take Responsibility

To take responsibility.
Dissatisfied with something?
Talking badly about others?
Blame, do you blame others?
Can you talk bad about yourself?
Situation when you have not succeeded, Do you refer to them ?
Is your answer yes to the above questions?
There is one thing you can alway be sure about.

It never is someone else’s fault.

Nor can we blame the situation.
Say bad things about yourself is a really bad idea..
I’ve tried that.
There was nothing positive about it.
My life, I did not go on with that.
Stomping, it felt like.
Besides becoming increasingly negative and sour I did not experience anything positive about it.

We learn all life through.

Having a bad experience, we can learn from it.
Meeting idiots, stupid or negative people, we can learn from them.
At least we can always learn about ourselves and become better at dealing with situations and people.
Now that we ourselves fail, it is perhaps also because we are learning.
Practicing is what we do and we discover we fail because we practice.
Therefore I see no reason whatsoever to talk bad about others, situations or ourselves.

Take Responsibility

Instead, we can take responsibility.
Responsible for our own way of meeting people and the world.
We can practice finding the positive in an unpleasant person or situation.
Being welcoming, smiling, positive, spacious, indulgent.
Every time we experience something or meet people, we can look for the positive.
In other words, find the positive in the negative.

There is always something positive and something negative about everything.

Take responsibility, focus positively, also on yourself.
Focus on what you are good at.
Not everything you can’t do, you don’t have to worry about.
You are probably still unrealistically tough to yourself anyway.

Praise Yourself.

When we praise ourselves, our self-esteem increases.
As our self-esteem increases, we become better at thinking positively.
We also become better at behaving positively towards others.
Our desire to contribute rather than demand becomes greater.
We are going to attract more positive people and events.
Thanks for being you.

At tage ansvar.

❤️

Read about positivity improves the clairvoyance skill.
It is possible to use insecurity for something good.
Do you feel limited or is you life full of opportunities.
Subscribe to my YouTube channel.

At tage ansvar.

At tage ansvar.