En Hvid Løgn

En Hvid Løgn.
Hvad er en hvid løgn?
Er det en løgn eller ikke en løgn?
Kan løgne have farve?
Er hvide løgne en god ting?

Det er negativt at lyve.

Lige gyldigt hvad farve vi tilegner en løgn, er det negativt.
Farven ændrer ikke på, at en løgn er en løgn.
Det er ikke pludselig noget andet end en løgn, fordi vi giver den farve.
Hvis vi udelader farven, fremstår den hvide løgn som en almindelig løgn.
Der er ikke nogle mennesker, der kan lide at blive løget for.
Heller ikke selv om vi farvelægger løgnen.

En Hvid Løgn

Vores intention med den hvide løgn er god, men resultatet er negativt.

Resultatet bliver negativt, fordi en løgn er baseret på negativ energi.
Når vi bruger hvide løgne, er det typisk for at undgå konflikter.
Vi undgår at sige sandheden for ikke at såre andre eller gøre andre sure.
Selv om intentionen er god er resultatet oftest netop det vi prøver at undgå.
Oftes ender vi med at gøre os selv kede af det, hvilket heller ikke er meningen.

Vi giver ikke os selv lov, til at være den vi er, når vi lyver.

Istedet for at være ærlige om os selv, lyver vi.
Vi lyver fordi, vi ikke føler os gode nok.
Når vi ikke føler os gode nok, bliver energien i udgangspunktet for løgnen negativ.
Det er os selv, vi forsøger at skjule bag den hvide løgn.
Vi prøver at skjule, hvordan vi, i virkeligheden, agerer eller tænker, når vi lyver hvidt.
Kan der, på nogen måde, være noget godt ved vores løgne?

En Hvid Løgn

Vi kan bruge vores løgne konstruktivt.

Det gode ved vores løgne, både dem med og uden farve, er, at de kan vise os vejen til positivitet.
Vi kan bruge dem til blive mere positive.
Altså er det muligt at bruge dem konstruktivt istedet for negativt.
Vi kan ændre vores løgne fra løgne til fortælling.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.

Når vi har behov for at lyve om os selv, er det fordi, vi fokuserer på den negative side af os selv.
Ellers ville det ikke være nødvendigt at lyve.
Hvis vi istedet bruger den negative side til at finde den positive side, kan vi fortælle den istedet.
Det eneste vi skal gøre er, at finde det positive i det negative.
Når vi finder det positive, er udgangspunktet for vores ord positive og vi kommer netop til at undgår konflikter og surhed.
Vi lyver ikke, vi fortæller bare den positive side fremfor den negative side.
Det er heller ikke længere nødvendigt at fortie noget.

Når vi er positive, fremstår vi autentisk.

Vores energi er positiv og derfor får vi det meget bedre.
Der er ingen, der bliver sure over vores fortællinger.
Istedet for at fremvise vores negative sider, fremviser vi nu vores positive sider.
Andre vil synes bedre om os og vi vil også selv synes bedre om os.
Det eneste vi gør er at vende vores ord om fra negativ til positiv.
God fornøjelse og tak for dig.

❤️

En Hvid Løgn

Min YouTube kanal.
Tager du ansvar, når du er utilfreds?
Vi kan sagtens selv øge vores selvværd.
Læs om, hvorfor overdrivelser er det samme som løgne.

❤️

En Hvid Løgn

English version below photo.

En Hvid Løgn

En Hvid Løgn

A White Lie.
What is a white lie?
Is it a lie or not a lie?
Can lies have color?
Are white lies a good thing?

It is negative to lie.

No matter what color we dedicate the lie, it is negative.
The color does not change that a lie is a lie.
It’s not suddenly something else than a lie because we give it color.
If we omit the color, the white lie appears as a common lie.
No one likes to be lied to.
Not even if we color the lie.

Our intention with the white lie is good, but the result is negative.

The result becomes negative because a lie is based on negative energy.
When we use white lies, it is typical to avoid conflicts.
We avoid telling the truth so as not to hurt others or make others angry.
Although the intention is good, the result is often exactly what we are trying to avoid.
Often we end up making ourselves bored, which is not the point either.

We do not allow ourselves to be who we are when we lie.

Instead of being honest about ourselves, we lie.
We lie because we do not feel good enough.
When we do not feel good enough, the energy becomes basically negative for the lie.
It’s ourselves we’re trying to hide behind the white lie.
We try to hide how we, in fact, act or think when we lie white.
Could there be, in any way, anything good about our lies?

We can use our lies constructively.

The good thing about our lies, both those with and without color, is that they can show us the way to positivity.
We can use them to become more positive.
So we can use them constructively instead of negatively.
We can change our lies from lies to stories.

There is something negative and something positive about everything.

When we need to lie about ourselves, it’s because we focus on the negative side of ourselves.
Otherwise it would not be necessary to lie.
If we instead use the negative side to find the positive side, we can tell it instead.
All we have to do is find the positive in the negative.
When we find the positive, the starting point for our words is positive and we are just going to avoid conflicts and acidity.
We are not lying, we are just telling the positive side rather than the negative side.
It is also no longer necessary to conceal anything.

When we are positive, we appear authentic.

Our energy is positive and therefore we feel much better.
No one gets angry about our stories.
Instead of showing our negative sides, we are now showing our positive sides.
Others will like us better and we will also like ourselves better.
All we do is turn our words around from negative to positive.
Have fun and thank you for being you.

❤️

En Hvid Løgn

My YouTube Channel.
Are you taking responsibility when unhappy?
We can easily lift our self-esteem ourselves.
Read about how exaggerating is the same as lying.

❤️

En Hvid Løgn

sjælevenner