Overdrivelse

Overdrivelse.
Overdriver du?
Er det måske endda meget, du overdriver?
Har du for vane at overdrive bare en lille bitte smule?

Overdrivelse er det samme som at lyve.

Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, er overdrivelser og løgne det samme.
Afhængig af hvor grov overdrivelsen er, kan det måske bare være på niveau med en hvid løgn.
Løgne får os til at fremstå utroværdige og ikke autentiske i vores fremfærd uafhængigt af løgnens omfang.
Det samme sker, når vi overdriver.
Når vi overdriver, taber vi energi
Med det mener jeg, at vores energi bliver negativ, når vi overdriver.
Fuldstændigt på samme måde som det også er negativt at lyve.

Ingen vil lytte på mennesker med negativ energi.

Kun dem der selv har negativ energi, vil lytte på andre, der har negativ energi.
Mennesker med positiv energi lytter ikke på mennesker med negativ energi.
Lige meget hvor lille overdrivelsen er får den os til at fremstå usande og ikke autentiske.
Vi kan sagtens gå fra at have begejstrede tilhørere til en historie og så overdrive en lille smule og tabe tilhørerne.
Ingen kan holde opmærksomhed, på en der overdriver, sådan er det bare.
For at fange andres opmærksomhed skal vi være autentiske i vores fremtoning.

Overdrivelse

Vi overdriver, fordi vi er usikre.

Med andre ord føler vi os ikke god nok.
Vi overdriver for at gøre os interessante, men det modsatte sker.
Selvom vi er opmærksomme på problemet med at overdrive, kan vi ikke bare sådan kunne holde op, selv om vi gerne vil.
Det er lige som ved en afhængighed.
Problemet ligger et andet sted.
Det er vores selvværd som er lavt og det er her vi skal sætte ind.

Når vi roser os selv får vi højere selvværd.

Vi kan bruge alle mulige situationer i hverdagen til at rose os selv.
Når vi opdager, at vi har overdrevet, igen, kan vi rose os selv.
Grunden til at vi fortjener ros er, at vi lægger mærke til at vi overdriver.
Vi lægger mærke til overdrivelsen, fordi vi arbejder med at lade være, derfor fortjener vi ros.
Hver gang vi venter i kø for eksempel, kan vi rose os selv.
Der er mange muligheder for at arbejde med ros og selvværd.
God fornøjelse med det.

❤️

Overdrivelse

Læs om og se video om selvkritik i dette indlæg.
Min YouTube Kanal.
Det er godt at være nærværende.

❤️

Overdrivelse

English version below the photo.

Overdrivelse

Exaggeration.
Are you exaggerating?
Is it maybe even a lot you exaggerate?
Do you have the habit of exaggerating just a little bit?

Exaggeration is the same as lying.

No matter what, exaggerations and lies are the same.
Depending on how gross the exaggeration is, it may just be on the same level as a white lie.
Lies make us appear untrustworthy and not authentic in our conduct, regardless of the extent of the lie.
The same thing happens when we exaggerate.
When we exaggerate, we lose energy
By that I mean our energy becomes negative when we exaggerate.
Completely in the same way that it is also negative to lie.

Nobody wants to listen to people with negative energy.

Only those who have negative energy themselves will listen to others who have negative energy.
People with positive energy do not listen to people with negative energy.
No matter how small the exaggeration, it makes us appear untruthful and not authentic.
We can easily go from having enthusiastic audience to a story and then exaggerating a little and losing the audience.
No one can pay attention to someone who exaggerates, that’s just it.
To catch the attention of others, we must be authentic in our appearance.

We exaggerate because we are insecure.

In other words, we do not feel good enough.
We exaggerate to make ourselves interesting, but the opposite happens.
Although we are aware of the problem of exaggeration, we cannot just keep up this way, even though we would like to.
It’s just like an addiction.
The problem lies elsewhere.
It is our self-esteem that is low and that is where we must put in.

When we praise ourselves, we gain higher self-esteem.

We can use every possible situation in our everyday lives to praise ourselves.
When we discover that we have exaggerated, again, we can praise ourselves.
The reason we deserve praise is because we notice that we are exaggerating.
We notice the exaggeration because we are working to avoid it, which is why we deserve praise.
Every time we wait in line, for example, we can praise ourselves.
There are many opportunities to work with praise and self-esteem.
Have a good time.

❤️

Overdrivelse

Read about and see video about selfcritism in this post.
My YouTube Channel.
Det er godt at være nærværende.

❤️

Overdrivelse