Dårlige eller Gode Egenskaber

Dårlige eller gode egenskaber.
Har du mange dårlige egenskaber eller har du flest gode egenskaber?
Hvilke egenskaber viser du frem?
Findes der dårlige egenskaber?
Hvad med gode egenskaber, findes de?

Mennesket har kun gode egenskaber.

Det er vores anvendelse af egenskaberne, der kan være positiv eller negativ.
Vi kan anvende alle vores egenskaber, så de bliver en ulempe for os eller til gavn for os.
Det er vores energi i anvendelsesøjeblikket, der afgør, hvordan vi anvender egenskaben.
Altså om vi anvender den dårligt eller godt for os.
Hvis vores energi er positiv anvender vi den til gavn for os.
Når vores energi er negativ anvender vi den ikke til gavn for os.
Så enkelt er det.

At vi kan skifte humør er en egenskab.

Når vores energi er negativ skifter vi vores humør til dårligt humør.
Dårligt eller negativt humør omfatter blandt andet irriteret, sur, vred, mistroisk, ked af det.
Når vores energi er positiv skifter vi vores humør til godt humør.
Godt eller positivt humør omfatter blandt andet glad, velvillig, tillidsfuld, opstemt, grinende.
Når humøret er negativt, viser vi omverdenen vores dårlige sider.
Hvis humøret derimod er positivt viser vi omverdenen vores gode sider.

Dårlige eller Gode Egenskaber

Andre kan bedre lide os, når vi anvender egenskaberne positivt.

Det gavner os heller ikke, når vi fylder os med negativ energi.
Vi bliver usikre på os selv og tilbageholdte.
Desuden genererer vi endnu mere negativ anvendelse af egenskaberne.
Til gengæld er det til stor gavn for os, når vi fylder os med positiv energi.
Vores tanker er en egenskab til at styre energien, som vi kan bruge både til gavn og ikke til gavn for os selv.

Find det positive i det negative.

Vi bruger tankerne til at styre om vores energi er negativ eller positiv.
Positive tanker skaber positiv energi og omvendt.
Alligevel er det de negative tanker, vi skal bruge, når vi skal blive bedre til at tænke positivt.
Hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi bruge den på den måde, at vi skal erstatte den med en positiv.
Hvis vi ikke kan finde noget positivt, kan vi starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negative tanker.
På den måde vender energien og det bliver nemmere for os at finde mere positivt.
God fornøjelse og tak for dig.

❤️

Dårlige eller Gode Egenskaber

Min YouTube Kanal.

Vores tanker afgør om vi oplever positivt eller negativt.
Mere om negativitet og positivitet.
Naar vi tager ejerskab på tankerne bliver de automatisk positive.
Læs om en om at tiltrække.

❤️

Dårlige eller Gode Egenskaber

English version below photo.

Dårlige eller Gode Egenskaber

Dårlige eller Gode Egenskaber

Bad or good skills.
Do you have many bad skills or do you have the most good skills?
What skills do you show?
Are there bad skills?
What about good skills, do they exist?

Humans has only good skills.

It is our use of the properties that can be positive or negative.
We can use all our qualities so that they become a disadvantage for us or for the benefit of us.
It is our energy at the moment of application that determines how we apply the property.
That is, whether we use it badly or well for ourselves.
If our energy is positive, we use it to our advantage.
When our energy is negative, we do not use it to our advantage.
It’s that simple.

That we can change mood is a skill.

When our energy is negative we change our mood to bad mood.
Bad or negative mood includes, among other things, irritated, angry, angry, suspicious, upset.
When our energy is positive, we change our mood to good mood.
Good or positive mood includes, among other things, happy, benevolent, trusting, elated, laughing.
When the mood is negative, we show the outside world our bad sides.
If, on the other hand, the mood is positive, we show the outside world our good sides.

Others like us better when we use the skills positively.

Nor does it benefit us when we fill ourselves with negative energy.
We become insecure about ourselves and restrained.
In addition, we generate even more negative use of the skills.
In turn, it is of great benefit to us when we fill ourselves with positive energy.

Find the positive in the negative.

We use the mind to control whether our energy is negative or positive.
Positive thoughts create positive energy and vice versa.
Yet, these are the negative thoughts we need to get better at thinking positively.
Every time we think a negative thought, we need to use it in such a way that we need to replace it with a positive one.
If we can not find something positive, we can start by thinking that we are good at thinking negative thoughts.
That way, the energy turns and it becomes easier for us to find more positive.
Have fun and thank you for being you.

❤️

Dårlige eller Gode Egenskaber

My YouTube Channel.

Our thoughts defines if we experience positive eller negative.
More about negativity and positivity.
When we own our out thoughts they automatically become more positive.
Read about attraction.

❤️

Dårlige eller Gode Egenskaber