Træt af dit Arbejde

Er du træt af dit arbejde?
Har du tænkt over, om det måske er fordi, du har det rigtig godt?
Kan det være fordi du laver en masse skønne ting i din fritid?
Fokuserer du på alt det, det er dårligt ved dit job?

Jeg har prøvet at have stor krise i privatlivet.

Da det skete blev jeg rigtig glad for mit arbejde og brugte usædvanligt meget tid der.
Jeg fordybede mig og havde mine arbejdskolleger som en fast støtte i mit liv.
Altså tænkte jeg positivt om mit arbejde og jeg elskede mit arbejde.
Da jeg fik det bedre på privatfronten, blev arbejdet også tiltagende uinteressant.
Arbejdet ændrede sig ikke, men det gjorde mine tanker.
Jeg tænkte ikke længere positivt om at forlade mit hjem og derfor var jeg ikke længere positivt indstillet overfor at gå på arbejde.

Træt af dit Arbejde

Når vi fokuserer negativt på vores job, ved vi ikke, hvordan vi har det med det.

Negative tanker fylder nemlig hele den menneskelige bevidsthed.
Der er ikke plads til positive tanker, når vi tænker negativt.
Derfor overser vi det gode ved vores job, når vi tænker negativt om det.
Alt det positive er altså slet ikke med i overvejelserne, når vi fokuserer negativt og er trætte af vores job.

Som regel er der en grund til, at vi har vores job.

Alternativt havde vi ofte ikke valgt det.
Selvklart vælger vi ofte at arbejde fordi vi har brug for penge, men vi vælger også det vi bedst kan lide.
Når vi tænker negativt om, at skulle arbejde istedet for at holde fri, er der ikke plads til positive tanker.
Når der ikke er plads til positive tanker i bevidstheden, kommer vi til at tænke negativt om et job som vi i virkeligheden er glade for.
Negative tanker formerer sig og de fylder hele bevidstheden.

Træt af dit Arbejde

Negative tanker forsvinder ikke af sig selv.

De klæber sig fast i den menneskelige bevidsthed.
Det at tænke negativt om sit job, kan sagtens starte med, at vi tænker negativt om at skulle ud af døren.
Når vi, på den måde, allerede tænker negativt, kommer vi ikke automatisk til at tænke positivt.
Således kan vi komme til at tænke negativt om vores arbejde og vores arbejdskolleger og alt muligt andet.

Træt af dit Arbejde

Der kan være mange grunde til, at vi tænker negativt om vores job.

Det kan være nogle forhold på jobbet vi ikke kan håndtere.
For eksempel kan det være vi har svært ved at sige ned overfor vores leder eller kolleger.
Der kan være kolleger eller en chef, vi har svært ved at håndtere.
Det kan være vi tænker negativt om vores egen formåen på grund af lavt selvværd.
Årsagerne til at vi tænker negativt om vores job kan være utallige.

Træt af dit Arbejde

Nogle gange kan det være fordi, vi skal videre til noget nyt.

Det kan vi bare ikke vide med sikkerhed, så længe vi tænker negativt.
Derfor er det vigtigt, at vi får vendt vores tanker om vores job fra negative til positive.
Vi skal ikke ændre holdning til det, vi tænker negativt om, men vi skal ændre tankerne til positive.
Det kan vi gøre ved at finde det negative i det positive.
På den måde, kommer vi til at bruge vores negative tanker konstruktivt og til gavn for os.

Alle negative tanker skal erstattes med positive tanker.

Jeg gider ikke skulle på arbejde bliver til jeg kan lide at gå på arbejde.
Det kan jeg ikke finde ud af bliver til jeg er god nok.
Mit arbejde keder mig bliver til Jeg er så god til mit job at det er blevet rutine.
Jeg hader mit arbejde bliver til jeg elsker mit arbejde.
når vi erstatter negative tanker med positive tanker, skaber vi plads i bevidsteheden til at opleve, hvordan vi har det.

Positivitet gør os nærværende og autentiske.

Når vi er nærværende, kan vi mærke hvordan vi egentlig har det med vores job.
Andre kan lide os når vi er autentiske.
Desuden smitter vores positive indstilling af på både os selv, men også på vores omgivelser.
Vores positive indstilling gør os til et aktiv for enhver arbejdsplads.
Der er nemlig altså brug for positive mennesker.
Positivitet gør os omstillingsparate.
Vi har alt at vinde ved at tænke positivt.

Tak for dig.

❤️

Træt af dit Arbejde

Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Skal jeg rådgive dig?
Mere om 
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Træt af dit Arbejde

Min YouTube Kanal.

Læs Min blog.

At være syg med glæde.
Konstruktivt møde med en offentlig myndighed.
Tænk positivt om det negative.
Hvor har vi størst potentiale for positivitet.

Træt af dit Arbejde

English version below photo.

Træt af dit Arbejde

Træt af dit Arbejde

Are you tired of your work?
Have you thought about whether it might be because you’re feeling really good?
Could it be because you do a lot of wonderful things in your spare time?
Do you focus on all the bad things about your job?

I have tried to have big crisis in privacy.

When that happened I was really happy with my work and spent an unusual amount of time there.
I immersed myself and had my work colleagues as a firm support in my life.
I thought positively about my work and I loved my work.
As I got better on the private front, the work also became increasingly uninteresting.
The work did not change, but so did my thoughts.
I no longer thought positively about leaving my home and therefore I was no longer positive about going to work.

When we focus negatively on our job, we do not know how we feel about it.

Negative thoughts fill the whole human consciousness.
There is no room for positive thoughts when we think negatively.
That is why we overlook the good in our jobs when we think negatively about it.
So all the positive things are not included in the considerations when we focus negatively and are tired of our jobs.

As a rule, there is a reason we have our jobs.

Alternatively, we had often not chosen it.
Of course, we often choose to work because we need money, but we also choose what we like best.
When we think negatively about having to work instead of taking time off, there is no room for positive thoughts.
When there is no room for positive thoughts in the consciousness, we come to think negatively about a job that we are really happy about.
Negative thoughts multiply and they fill the whole consciousness.

Negative thoughts do not go away on their own.

They cling to the human consciousness.
Thinking negatively about one’s job can easily start with us thinking negatively about going out the door.
When we, in that way, already think negatively, we do not automatically think positively.
That way, we can come to think negatively about our work and our work colleagues and everything else.

There can be many reasons why we think negatively about our jobs.

There may be some conditions at work we can not handle.
For example, we may have a hard time saying down to our manager or colleagues.
There may also be colleagues or a boss we have a hard time dealing with.
It may also be we think negatively about our own ability due to low self-esteem.
The reasons why we think negatively about our jobs can be innumerable.

Sometimes it can also be because we need to move on to something new.

We just can not know for sure as long as we think negatively.
That is why it is important that we turn our thoughts about our jobs from negative to positive.
We must not change attitudes to what we think negatively about, but we must change thoughts to positive ones.
We can do this by finding the negative in the positive.
That way, we will use our negative thoughts constructively and for our own benefit.

All negative thoughts should be replaced with positive thoughts.

I don’t mind having to go to work until I like going to work.
I can ‘t figure that out until I’m good enough.
My work bores me becomes I am so good at my job that it has become routine.
I hate my work turns into I love my work.
when we replace negative thoughts with positive thoughts, we create space in the consciousness to experience how we feel.

Positivity makes us present and authentic.

When we are present, we can feel how we really feel about our job.
Others like us when we are authentic.
In addition, our positive attitude affects both ourselves but also our surroundings.
Our positive attitude makes us an asset to any workplace.
So there is a need for positive people.
Positivity makes us ready for change.
We have everything to gain by thinking positively.

Thanks for being you.

❤️

Træt af dit Arbejde

I offer satisfaction guarantee on my counselling.

Do you need  my counselling?
More about
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and my vision.
My YouTube Kanal.

Read My blog.

To be sick and happy.
Constructive meeting with a public authority.
Think positively about the negative.
Where do we have the greatest potential for positivity.

Træt af dit Arbejde