Negative til Positive Tanker

Negative til Positive Tanker.
Tænker du negativt om dig selv?
Er dine tanker om dig selv positive?
Vi vælger selv, om vi vil tænke positivt eller negativt om os selv.
Andre kan præge vores tanker, men vi kan sagtens selv tage fuldt ejerskab over vores tanker om os selv, hvis vi vil.

Negative til Positive Tanker

Vi begrænser os, når vi tænker negativt om os selv.

Når vi tænker negativt om os selv, fokuserer vi på det vi ikke kan.
Vi fokuserer på alt det, vi er dårlige til.
Det er vores begrænsninger, vi fokuserer på, når vi tænker negativt om os selv, om andre og om vores betingelser i livet.
På den måde kommer vi ikke til at udnytte vores fulde potentiale.
Vi kender nemlig ikke voers potentiale, når vi kun fokuserer på det vi ikke kan.
Når vi vender tanker til positive om os selv, finder vi ud af, hvad vi er gode til.

Vores liv bliver en kamp.

Det bliver en kamp for os at vise, at vi er gode nok, når vi tænker negativt om os selv.
Vi kæmper imod os selv og andre for at vise, at vi er vigtige på jobmæssigt, vennemæssigt og andre steder, hvor vi færdes.
Når vi tænker negativt, tror vi ikke andre vil vores bedste.
Vi tror hele tiden, at vi skal kæmpe mod det negative, men det negative eksisterer kun i vores tanker og derfor bliver det en kamp, vi ikke kan vinde.
Når vi istedet tænker positivt, opdager vi, at det var os selv, der tænkte negativt og ikke de andre.

Vi viser vores dårlige sider frem.

Når vi tænker negativt om os selv, viser vi vores dårlige sider frem overfor andre.
Vi kan ikke vise vores gode sider frem, når vi ikke har fokus på dem.
På den måde eksisterer vores positive sider nemlig ikke for os.
Vi skal være bevidste om det positive for at det kan eksistere for os.
Når vi tænker positivt om os selv og vores formåen, bliver vi bevidste om vores positive sider.

Negative til Positive Tanker

Når vi ikke lærer andre at fokusere på vores negative sider, tænker de positivt om os.

Vi lærer andre, at vi ikke kan noget og ikke er gode nok, når vi tænker negativt om os selv.
Det er nemlig det vi taler om, når vi er sammen med andre.
Når vi fokuserer negativt på os selv, fortæller vi andre om alt det vi ikke kan og vi lærer dem, at vi ikke er gode nok.
På den måde får vi overbevist vores omgivelser om, at vi ikke er gode nok.

Hvis vi tænker positivt om det negative, er vi allerede positive.

Når vi har lært omgivelserne at vi ikke er gode nok, bekræfter de os i, at vi ikke er gode nok.
Vi tror, at vores omgivelser bekræfter os i, at vi ikke er gode nok, fordi de selv har fundet på det, men det er os selv, der har lært dem der.
Måske tror vi slet ikke, vi kan lære fra os, men det kan vi og hvis vi fokuserer på det, tænker vi allerede positivt om os selv.
Hvis vi synes det er svært at tænke positivt, kan vi tænke, at vi er gode til at tænke negativt.

Vi skal finde det positive i det negative.

Når vi bruger vores negative tanker om os selv til at tænke positivt, bliver vores fokus positivt.
Vi viser vores positive sider frem og vores liv bliver nemt.
Andre fokuserer også på vores positive sider og vi er glade og uden begrænsninger.
Vi når vores mål og vi nyder successen.
Det eneste vi skal gøre er at tænke positivt om os selv og vores formåen.
Jeg kan ikke bliver til jeg er god til og jeg hader mig selv bliver til jeg elsker mig selv.

Tak for dig.

❤️

Negative til Positive Tanker

Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs om Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.

Skal jeg også rådgive dig?

Læs min blog.

Min YouTube Kanal.

Vi har ikke brug for at være en bestemt type, når vi tænker positivt.
Kan vi komme over en krænkelse?
Når vi tænker negativt, har vi stort potentiale for at blive positive.
Vi slipper det negative, når vi tilgiver.

Negative til Positive Tanker

English version below photo.

Negative til Positive Tanker

Negative til Positive Tanker

Thinking Negative to Positive Thoughts.
Do you think negatively about yourself?
Are your thoughts about yourself positive?
We choose for ourselves whether we want to think positively or negatively about ourselves.
Others can shape our thoughts, but we can easily take full ownership of our thoughts about ourselves if we want to.

We limit ourselves when we think negatively about ourselves.

When we think negatively about ourselves, we focus on what we cannot.
We focus on everything we are bad at.
It is our limitations that we focus on when we think negatively about ourselves, about others and about our conditions in life.
That way, we will not exploit our full potential.
We do not know our potential when we focus only on what we cannot.
When we turn thoughts into positive ones about ourselves, we find out what we are good at.

Our lives become a struggle.

It becomes a struggle for us to show that we are good enough when we think negatively about ourselves.
We fight against ourselves and others to show that we are important in terms of jobs, friendships and other places where we move.
When we think negatively, we do not think others want our best.
We constantly believe that we must fight against the negative, but the negative exists only in our thoughts and therefore it becomes a battle we cannot win.
When we instead think positively, we discover that it was ourselves who thought negatively and not the others.

We show our bad sides.

When we think negatively about ourselves, we show our bad sides to others.
We can not show our good sides when we do not focus on them.
In this way, our positive sides do not exist for us.
We need to be aware of the positive in order for it to exist for us.
When we think positively about ourselves and our ability, we become aware of our positive sides.

When we do not teach others to focus on our negative sides, they think positively about us.

We teach others that we know nothing and are not good enough when we think negatively about ourselves.
That is what we are talking about when we are with others.
When we focus negatively on ourselves, we tell others all we can and we teach them that we are not good enough.
That way, we get to convince our surroundings that we are not good enough.

If we think positively about the negative, we are already positive.

Once we have taught the environment that we are not good enough, they confirm to us that we are not good enough.
We believe that our surroundings confirm to us that we are not good enough because they themselves have invented it, but it is ourselves who have taught them there.
Maybe we do not think we can learn from it at all, but we can and if we focus on it, we are already thinking positively about ourselves.
If we find it difficult to think positively, we may think we are good at thinking negatively.

We must find the positive in the negative.

When we use our negative thoughts about ourselves to think positively, our focus becomes positive.
We show our positive sides and our lives become easy.
Others also focus on our positive sides and we are happy and without limitations.
We reach our goals and we enjoy the success.
All we have to do is think positively about ourselves and our ability.
I can not become until I am good at and I hate myself become until I love myself.

Thank you for being you.

❤️

Negative til Positive Tanker

I offer satisfaction guarantee.
Read about Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

My YouTube Channel.

We do not need to be a certain type when we do positive thinking.
Is it possible for us to get past a violation?
When we think negatively, we have great potential to become positive.
We let go of the negative when we forgive.

Negative til Positive Tanker