Negativt eller Positivt Syn

Negativt eller positivt syn.
Når vi har fokus på andres negative sider, anvender vi eget negativt syn.
Hvis vi gør opmærksom på andres negative sider, viser vi egne negative sider frem.
Det er ikke muligt at gøre opmærksom på andres negative sider eller negativitet på en positive måde.
Energien og tankerne er negative, når vi fokuserer negativt og det er derfor, at det er sådan.
Vi kan godt bruge positive ord, men energien, når vi fokuserer negativt, kommer ikke til at ændre sig.

Vi viser egne negative sider frem, når vi afdækker andres negative sider.

Jo mere ihærdige vi er i at fremstille andre negativt, jo mere negative bliver vi selv.
Det er nemlig os, der tænker negativt og os, der er negative, når vi fremstiller andre negativt.
Når vi tænker negativt, bliver vi tilbageholdte i livet, vi føler os ikke gode nok og vi fokuserer på håbløsheden frem for håbet.
På den måde bliver det os selv, der bliver tilbageholdte og desillusionerede, når vi fokuserer negativt på andre.
Det er altså på ingen måde konstruktivt for os, at fokusere negativt på andre.

Negativt eller Positivt Syn

Den personlige succes og glæde udebliver, når vi tænker negativt.

Når vi tænker negativt om andre, os selv, vores vilkår og oplevelser, er vores energi negativ.
Vi kan ikke opnå succes med noget, når vi tænker negativt.
Vores vej fremad bliver uklar, når vi tænker negativt.
Andre, der ikke tænker negativt, tager afstand fra os, når vores energi og tanker er negative.
Vores liv bliver negativt, når vores energi og tanker er negative.

Vi behøver ikke ændre holdning til dem vi opfatter negativt, men vi skal ændre vores tanker.

Vi skal tænke positivt istedet for negativt.
Når vi tænker positivt, slipper vi fokus på de negative sider.
Istedet kan vi fokusere på de positive sider.
Der er noget godt og dårligt ved alle mennesker og når vi opfatter andre dårligt, har vi udelukkende fokus på deres dårlige sider.

Vi kan bruge fokus på andres dårlige sider til at blive positive.

Hver gang vi fokuserer negativt på andre, kan vi øve os i at vende fokus til positivt.
Vi skal udskifte alle negative tanker om andre med positive tanker.
Det kan være svært at komme igang fordi negative tanker fastholder os, men vi kan tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde tænker vi allerede positive tanker og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Når vi tænker positive tanker, holder vi op med at fremvise vores egne negative sider og giver plads til vores positive sider.
Vores bevidsthed fyldes af positive tanker og energi og vi bliver i stand til at se vejen fremad.
Vi fokuserer ikke længere på håbløsheden, men på håbet.

Negativt eller Positivt Syn

Positive tanker om andre, får os til at blive hjemme på egen banehalvdel.

Jeg kan også sige, at vi bliver på egen livsvej, når vi tænker positivt om andre.
Når vi tænker negativt om andre, vil vi ændre på andre.
Hvis vi vil ændre på andre, kommer vi over på deres livsvej eller banehalvdel.
Vi skal holde fokus positivt og på os selv, hvis vi skal blive på egen livsvej.

Andres negative sider forsvinder ikke, men vores fokus bliver positivt.

Jeg kan også sige at andre negative sider ikke fylder for os, når vi fokuserer og tænker positivt.
På den måde kan vi altså holde egne tanker og energi positiv, blandt negative personer og oplevelser.
Vi kan være glade og tænke positivt uden at blive påvirket af det negative.
Det er ikke fordi, vi ikke er opmærksom på det negative, men vi bruger det til at blive mere positive.
Vores bevidsthed og virkelighed forbliver positiv på den måde.
Vi giver os selv mulighed for større succes og glæde, når vi tænker positivt.

Tak for dig.

❤️

Negativt eller Positivt Syn

Min YouTube Kanal.

Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti.
Se hvilke typer af rådgivning jeg udbyder.

Positive tanker medfører intuition.
I naturen bliver vi automatisk positive.
Vi kan alle opnå et højere selvværd.

Negativt eller Positivt Syn

English version below photo.

Negativt eller Positivt Syn

Negativt eller Positivt Syn

Negative or positive vision.

When we focus on the negative sides of others, we use our own negative view.
If we draw attention to the negative sides of others, we show our own negative sides.
It is not possible to draw attention to the negative sides or negativity of others in a positive way.
The energy and the thoughts are negative when we focus negatively and that is why it is so.
We can use positive words, but the energy when we focus negatively is not going to change.

We show our own negative sides when we uncover the negative sides of others.

The more persistent we are in portraying others negatively, the more negative we become ourselves.
For it is we who think negatively and us who are negative when we portray others negatively.
When we think negatively, we are held back in life, we do not feel good enough and we focus on hopelessness rather than hope.
That way, it becomes ourselves who become restrained and disillusioned when we focus negatively on others.
So it is by no means constructive for us to focus negatively on others.

The personal success and joy is absent when we think negatively.

When we think negatively about others, ourselves, our conditions and experiences, our energy is negative.
We can not achieve success with anything when we think negatively.
Our way forward becomes unclear when we think negatively.
Others who do not think negatively distance themselves from us when our energy and thoughts are negative.
Our lives become negative when our energy and thoughts are negative.

We do not need to change attitudes toward those we see as negative, but we do need to change our thoughts.

We must think positively instead of negatively.
When we think positively, we let go of the focus on the negative sides.
Instead, we can focus on the positive aspects.
There is something good and bad about all people and when we perceive others badly, we only focus on their bad sides.

We can use focus on the bad sides of others to become positive.

Every time we focus negatively on others, we can practice turning our focus to positive.
We need to replace all negative thoughts about others with positive thoughts.
It can be hard to get started because negative thoughts hold us back, but we may think we are good at thinking negatively.
That way we already think positive thoughts and it becomes easier to think more positive thoughts.
When we think positive thoughts, we stop showing our own negative sides and make room for our positive sides.
Our consciousness is filled with positive thoughts and energy and we become able to see the way forward.
We no longer focus on hopelessness, but on hope.

Positive thoughts about others make us stay at home on our own half of the field.

I can also say that we stay on our own life path when we think positively about others.
When we think negatively about others, we want to change others.
If we want to change others, we will move on to their life path or half of the path.
We must stay focused positively and on ourselves if we are to stay on our own life path.

The negative sides of others do not disappear, but our focus becomes positive.

I can also say that other negative sides do not fill for us when we focus and think positively.
In this way, we can keep our own thoughts and energy positive, among negative people and experiences.
We can be happy and think positively without being affected by the negative.
It’s not because we are not aware of the negative, but we are using it to become more positive.
Our consciousness and reality remain positive that way.
We give ourselves the opportunity for greater success and joy when we think positively.

Thank you for being you.

❤️

Negativt eller Positivt Syn

My YouTube Channel.

Read about me, my values, my passion and my vision.
I offer satisfaction-guarantee.
See what types of counselling I offer.

Positive thoughts leads to intuition.
In nature we automatically become positive.
Everyone can gain a higher self-esteem.

Negativt eller Positivt Syn