Møde med Offentlige Myndigheder

Møde med offentlige myndigheder.
Vi mødes med en offentlig myndighed, når vi søger hjælp i systemet.
Når vi er til møde med en offentlig myndighed søger de som regel oplysninger eller en status fra os for at kunne hjælpe os videre på bedste vis.
Derfor er der ingen grund til at forholde sig til, det de siger, men det er vigtigt at få opfattet det hele korrekt.
Det vigtigste for os som klient i det offentlige system er altså at få en korrekt opfattelse af vores situation og forløb.
Desuden skal vi have klarhed over, hvad der eventuelt forventes af os.

Møde med Offentlige Myndigheder

Se dig selv som en observatør.

Selv om det er dig samtalen handler om, så se dig selv som en observatør.
Din opgave er ikke at forholde sig til noget af det, der foregår eller bliver sagt under mødet.
Den opgave du har til selve mødet, er at kunne referere mødet efterfølgende.
Du kan forholde dig til indholdet af mødet, når du kommer hjem, det behøver du ikke gøre under mødet.

Vi hører ikke efter, når vi bruger tid på at forholde os til det, der bliver sagt.

Det er derfor, det er godt at vente med at danne sig en mening til efter mødet.
Vi kan alligevel ikke bruge vores mening til noget under mødet.
Den offentlige myndighed har sandsynligvis brug for nogle oplysninger fra os for at kunne hjælpe os på bedste vis.
De kan ikke hjælpe os, hvis de skal høre vores mening, så får de nemlig ikke deres oplysninger.
Vi har heller ikke plads i bevidstheden til at høre efter, når vi forholder os til det, der bliver sagt.

Møde med Offentlige Myndigheder

Når vi har et møde med en offentlig myndighed, er det vigtigt at kunne huske samtalen.

Når vi skal huske samtalen, vil det være optimalt, hvis det er muligt, at vi kan optage samtalen.
På den måde kan vi høre mødet igen, hvis der er noget vi har glemt eller ikke ikke har opfattet.
Det er vigtigt at få tilladelse til og oplyse om vi ønsker at optage samtalen.
Selvfølgelig er det ikke i orden at lave hemmelige optagelser.

Smarttelefoner har en diktafon

Derfor vil det være en god ting, at vide hvor den er og hvordan den virker inden et møde.
Hvis vi ikke har smarttelefon, findes der diktafoner til formålet.

Tag noter under samtalen.

Hvis vi ikke kan optage, kan vi tage noter.
Vi kan tage noter på helt samme måde, som hvis vi skal lave et referat.
Derfor kan vi notere de vigtigste overskrifter, stikord og alle konklusioner.
Vi skal også notere, hvis der er noget, vi bliver forpligtet til at foretage os efterfølgende.
Når mødet starter er det vigtigt at fortælle, at vi tager noter og at vi derfor forventer at der bliver tid til det.
Dem vi er til møde med vil sagtens kunne forstå at vi har brug for at skrive ned.
Ofte bliver mødet allerede refereret, men på denne måde, får du din egen version af mødet og du er beskæftiget positivt.

Møde med Offentlige Myndigheder

Find det positive ved dig selv.

Hvis du ikke kan lide at sige, at du vil optage eller referere samtalen, fordi du er tilbageholdt og usikker, kan du hjælpe dig selv.
Vi bliver usikre og tilbageholdt, når vi tænker negativt om os selv.
Derfor skal vi finde det positive i det negative ved os selv.

Vi skal bruge vores negative tanker om os selv positivt.

Vi kan starte med at tænke, at vi er gode til at være tilbageholdte og usikre.
På den måde tænker vi allerede positivt om os selv og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker istedet for negative.
Hvis vi for eksempel tænker det kan jeg ikke lide at spørge om kan vi vende det til jeg er modig.
De siger garanteret nej kan vi vende til jeg er god til at få nej.
Desuden er det værste der kan ske, at vi får nej.
Der er ikke nogen som helst anden konsekvens.
Vi kan altså se det som gratis træning i at være positive og modige.

Når vi tænker positivt om os selv, tænker vi positivt om andre.

Det er sådan fordi positive tanker medfører flere positive tanker.
Når vi tænker positivt om os selv, fokuserer vi på egne positive sider.
Fokus på egne positive sider, får os til at anvende vores positive egenskaber.
Når vi anvender vores positive egenskaber, tænker vi positivt om andre.
På den måde anvender vi nemlig vores tanker positivt.
Når vi tænker positivt, bliver vores møde positivt.

Tak for dig.

❤️

Møde med Offentlige Myndigheder.

Min blog.
Clairvoyant Rådgivning.
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Min YouTube Kanal.

Vi kan selv tage ejerskab på vores tanker og tænke mere positivt.
Læs om hvordan det virker med tiltrækning af mere positivt.
Hvorfor er det så godt med positive tanker.

Møde med Offentlige Myndigheder

English version below photo.

Møde med Offentlige Myndigheder

Møde med Offentlige Myndigheder

We meet with a public authority when we seek help in the system.
When we meet with a public authority, they usually seek information or a status from us in order to help us in the best possible way.
Therefore, there is no reason to relate to what they say, but it is important to get it all perceived correctly.
The most important thing for us as a client in the public system is to get a correct understanding of our situation and course.
In addition, we need to be clear about what is possibly expected of us.

See yourself as an observer.

Even if it’s you the conversation is about, see yourself as an observer.
Your task is not to relate to any of what is going on or being said during the meeting.
The task you have for the meeting itself is to be able to refer to the meeting afterwards.
You can relate to the content of the meeting when you get home, you do not have to do that during the meeting.

We do not listen when we spend time relating to what is being said.

That is why it is good to wait to form an opinion after the meeting.
We still cannot use our opinion for anything during the meeting.
The public authority probably needs some information from us to be able to help us in the best way.
They can not help us if they have to hear our opinion, because they will not get their information.
Nor do we have room in the consciousness to listen when we relate to what is being said.

When we have a meeting with a public authority, it is important to be able to remember the conversation.

When we need to remember the conversation, it will be optimal if we can record the conversation.
That way we can hear the meeting again if there is something we have forgotten or have not perceived.
It is important to inform about and get permission to record the conversation.
Of course, it’s not okay to make secret recordings.

Smartphones have a dictaphone

Therefore, it will be a good thing to know where it is and how it works before a meeting.
If we do not have a smartphone, there are dictaphones for the purpose.

Take notes during the meeting.

If we can not record, we can take notes.
We can take notes in exactly the same way as if we were to make a summary.
Therefore, we can note the most important headings, key words and all conclusions.
We must also note if there is anything we are required to do afterwards.
When the meeting starts, it is important to say that we take notes and that we therefore expect there to be time for it.
Those we meet will easily be able to understand that we need to write down.
Often the meeting is already referenced, but this way, you get your own version of the meeting and you are engaged positively.

Find the positive in yourself.

If you do not like to say that you want to record or reference the conversation because you are restrained and insecure, you can help yourself.
We become insecure and restrained when we think negatively about ourselves.
Therefore, we must find the positive in the negative by ourselves.

We need to use our negative thoughts about ourselves positively.

We can start by thinking that we are good at being restrained and insecure.
That way we already think positively about ourselves and it becomes easier to think more positive thoughts instead of negative ones.
If we think so, for example, I do not like to ask if we can turn it around until I am brave.
They say guaranteed no we can turn until I’m good at getting no.
Moreover, the worst that can happen is that we get no.
There is no other consequence whatsoever.
So we can see it as free training in being positive and brave.

When we think positively about ourselves, we think positively about others.

This is because positive thoughts lead to more positive thoughts.
When we think positively about ourselves, we focus on our own positive sides.
Focusing on our own positive sides, makes us apply our positive qualities.
When we use our positive qualities, we think positively about others.
In this way, we use our thoughts positively.
When we think positively, our meeting becomes positive.

Thank you for being you.

❤️

Møde med Offentlige Myndigheder.

My blog.
Clairvoyant Counselling.
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and my vision.

My YouTube Channel.

We can own our thoughts and think more positively
Read about how the law of attraction works.
Why is positive thinking so good.