Sygdom og Glæde

Sygdom og Glæde.
Kan der overhovedet være en sammenhæng?
Er det muligt at vi kan være glade, når vi er syge?
Kan vi få noget positivt ud af en sygdom?

Det mentale betyder alt.

Vi skal tænke positivt om vores sygdom og situation.
Ikke at vi behøver at synes, at det er godt med sygdom eller være glade for situationen.
Det har vi nemlig slet ikke lyst til.
Alligevel skal vi tænke positivt.
Vi skal udskifte vores negative tanker med positive tanker.

Når vi tænker positivt om sygdommen, bliver vi automatisk glade.

Hvis vi tænker positivt om sygdommen og vores situation er vi glade.
Andet humør end glæde kan ikke lade sig gøre, når vi tænker positivt.
Negative tanker fastholder os og skaber dårligt humør.
Positive tanker sætter os fri og medfører godt humør og glæde.

Sygdom og Glæde

Vi fortjener alle at være glade, når vi er syge.

Vores sygdomme forsvinder ikke, men de forlader vores bevidsthed, når vi tænker positivt om dem.
Det er modsat på den måde, at når vi tænker negativt om vores sygdom, fastholder vi den i bevidstheden og i vores liv.
Når vi tænker positivt, giver vi slip på sygdommen.
Vi overlader den til sig selv, mens vi er beskæftiget af positive tanker.
Istedet kan vi leve vores liv, med sygdommen, men uden, at den fylder alt for os.

Vi bliver mere positive af vores sygdom.

Når vi tænker positivt om vores sygdom og situation, bliver vi automatisk mere positive.
Vi oplever at stige i positiv energi.
På den måde bruger vi sygdommen konstruktivt.
Når vi bliver bedre til at tænke positive tanker, forbedres vores evne til at se vores vej frem.
Vi styrker også vores intuition og kreative evner, på den måde.

Vi finder det positive i det negative.

Det eneste vi skal gøre er, hele tiden at fokusere positivt.
Vi kan bruge vores negative tanker til at blive mere positive.
Hver gang vi tænker en negativ tanker, skal vi vende den til en positiv.
Jeg hader at være syg bliver til Jeg elsker, at jeg bare skal slappe af.
Hvor er jeg uheldig bliver til Alt er godt.

Tak for dig.

❤️

Sygdom og glæde.

Læs om mig og mit personlige forløb med at være syg og glad.

Jeg har tilfredshedsgaranti.
Læs om Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs min blog.

Min YouTube Kanal.

Kan det være positivt at være forkølet?
Kan alkohol vise os vejen til glæden?
Når vi er positive får vi bedre intuition.

Sygdom og glæde.

English version of this post below photo.

Sygdom og glæde.

Sygdom og glæde.

Sickness and Joy.
Could there be a connection at all?
Can we be happy when we are sick?
Can we get something positive out of a disease?

The mental means everything.

We need to think positively about our illness and situation.
Not that we need to think that illness is good or be happy with the situation.
We do not want that at all.
Yet we must think positively.
We need to replace our negative thoughts with positive thoughts.

When we think positively about the disease, we automatically become happy.

If we think positively about the disease and our situation, we are happy.
Mood other than joy can not be done when we think positively.
Negative thoughts hold us back and create bad moods.
Positive thoughts set us free and bring good mood and joy.

We all deserve to be happy when we are sick.

Our diseases do not disappear, but they leave our consciousness when we think positively about them.
It is the opposite in the way that when we think negatively about our disease, we maintain it in the consciousness and in our lives.
When we think positively, we let go of the disease.
We leave it to ourselves while we are engaged in positive thoughts.
Instead, we can live our lives, with the disease, but without it filling everything for us.

We become more positive by our illness.

When we think positively about our illness and situation, we automatically become more positive.
We are experiencing an increase in positive energy.
In this way, we use the disease constructively.
As we become better at thinking positive thoughts, our ability to see our way forward improves.
We also strengthen our intuition and creative abilities, that way.

We find the positive in the negative.

All we have to do is focus positively all the time.
We can use our negative thoughts to become more positive.
Every time we think a negative thought, we must turn it into a positive one.
I hate being sick turns into I love that I just have to relax.
Where am I unlucky turns into Everything is fine.

Thank you for being you.

❤️

Sygdom og glæde.

Read about me and my personal experience being sick and happy.

I offer satisfaction guarantee.
Read about Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

My YouTube Channel.

Can it be positive to have a cold?
Is it possible for alcohol to lead us to happiness?
When being positive we improve our intuition.

Sygdom og glæde.

Me in old school photo from 20. august 2006.

Sygdom og glæde.