Væk fra – Hen imod

Væk fra – Hen imod noget nyt.
Når vi er på vej væk fra noget, ved vi ikke, hvor vi vil hen.
Vi er på den måde ikke klar over, hvad vi bevæger os imod.

Vi kender ikke vejen frem, når vi vil væk.

Når vi vil væk fra noget eller nogle, er vores vej frem uklar.
Vi har slet ikke overvejet, hvad vi gerne vil eller ønsker, når vi vil væk.
Jeg kan også sige, at når vores prioritet er at komme væk, handler vi hovedløst.
Vi går ikke frem imod noget på den måde og vi har intet mål.

Vi lader tilfældigheden råde, når vi vil væk.

Når vi bare vil væk, bliver det tilfældigt, hvor vi kommer hen.
Vi ser kun bagud på det, vi vil væk fra, istedet for at se frem.
Hvis det er personer, vil vil væk fra, ser vi ikke, hvilke personer vi kommer hen til istedet.
Vi vælger altså ikke hverken personer eller situationer med hjertet, når vi vil væk.
Det bliver aldeles tilfældigt, hvilke personer, vi træffer samt hvilke situationer, vi ender i.

Vi kan ikke mærke, om noget er rigtigt for os, når vi vil væk fra noget eller nogen.

Når vi vil væk fra nogen eller noget, er vores fokus på mennesket eller situationen, vi vil væk fra.
Vi har slet ikke fokus på os selv på den måde.
Når vi ikke har fokus på os selv, kan vi ikke mærke, hvad der er rigtigt for os.

Væk fra – Hen imod

Vi tænker negativt, når vi vil væk.

Når vi ønsker at komme væk fra mennesker eller situationer, tænker vi negativt om menneskerne eller situationerne, vi er i.
Det er altså vores negative tanker om andre eller situationer, der får os til at ville væk.
Når vi skal ændre vores fokus til istedet at ville hen til noget, skal vi derfor tænke positivt om det vi vil væk fra.
Vi skal ikke ændre holdning til det, vi tænker negativt om, men vi skal ændre vores tanker fra negative til positive.

Det negative slipper vores bevidsthed, når vi tænker positivt.

Når de negative tanker slipper i bevidstheden, får vi plads til andre tanker.
På den måde får vi plads til at tænke tanker om, hvad vi gerne vil.
Resultatet bliver, at vi finder ud af, hvad vi gerne vil hen imod.
Når vi ved, hvad vi vil, kan vi blive målrettede og vores vej frem bliver klar.

Væk fra – hen imod

Find det positive i det negative.

Hver gang, vi tænker negativt om noget, vi vil væk fra, skal vi erstatte den negative tanker med en positiv.
På den måder finder vi det positive i det negative og det er det, vi gerne vil.
Hvor er han frygtelig kan blive til Han har pænt tøj.
Det her er ikke rart bliver til Alt er som det skal være.
Jeg kan ikke lide bliver til Jeg vil gerne.
Hvis vi synes det er svært, kan vi starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
Så tænker vi nemlig allerede positivt.

Positive tanker medfører flere positive tanker.

Når vi tænker en positiv tanke, bliver det automatisk nemmere at tænke flere.
Alle positive tanker er gode nok.
Det er ligegyldigt hvad de handler om, de skal bare være positive.
Hvis vi ser en person og absolut ikke kan finde noget positivt, vil det være godt nok at tænke at baggrunden er pæn.
Det er de positive tanker, der er afgørende.
I øvrigt bliver vi glade af positive tanker og det er skønt.

Tak for dig.

Væk fra – hen imod

❤️

Læs om hvordan jeg blev alvorligt syg og brugte det til at blive mere positiv.

Oplev positive møder med de offentlige myndigheder.
Positive tanker er godt for os.
Læs om at tage ejerskab.
Førstehjælp til dig der er i krise.

Jeg anvender mit klarsyn i min rådgivning og tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs om Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Jeg tilbyder tilfredsgaranti.
Min blog.

Min YouTube kanal.

Væk fra – hen imod

English version of this post below photo.

Væk fra - hen imod

Væk fra – hen imod

Away from and towards something new.
When we’re heading away from something, we do not know where we want to go.
We are thus not aware of what we are moving towards.

We do not know the way forward when we want to leave.

When we want to get away from something or some, our way forward is unclear.
We have not at all considered what we want or want when we want away.
I can also say that when our priority is to get away, we act headlessly.
We are not moving towards anything that way and we have no goal.

We let chance rule when we want to get away.

When we just want to get away, it’s random wherever we go.
We only look back on what we want away from, instead of looking forward.
If these are people who want to get away from, we do not see which people we come to instead.
So we do not choose either people or situations with the heart when we want to leave.
It becomes completely random which people we meet as well as which situations we end up in.

We can not feel if something is right for us when we want away from something or someone.

When we want to get away from someone or something, our focus is on the person or situation we want to get away from.
We do not focus on ourselves that way at all.
When we do not focus on ourselves, we cannot feel what is right for us.

We think negatively when we want to get away.

When we want to get away from people or situations, we think negatively about the people or situations we are in.
So it is our negative thoughts about others or situations that make us want to leave.
Therefore, when we need to change our focus to wanting to do something, we need to think positively about what we want to get away from.
We must not change our attitude towards what we think negatively about, but we must change our thoughts from negative to positive.

The negative releases our consciousness when we think positively.

When the negative thoughts escape the consciousness, we have room for other thoughts.
That way we get space to think thoughts about what we want.
The result is that we find out what we want towards.
When we know what we want, we can become focused and our path forward becomes clear.

Find the positive in the negative.

Every time we think negatively about something we want away from, we have to replace the negative thoughts with a positive one.
That way we find the positive in the negative and that’s what we want.
Where is he terrible can turn into He has nice clothes.
This is not nice turns into Everything is as it should be.
I do not like becoming I want to.
If we find it difficult, we can start by thinking that we are good at thinking negatively.
Then we are already thinking positively.

Positive thoughts lead to more positive thoughts.

When we think a positive thought, it automatically becomes easier to think more.
All positive thoughts are good enough.
It does not matter what they are about, they just have to be positive.
If we see a person and absolutely can not find anything positive, it will be good enough to think that the background is nice.
It is the positive thoughts that are crucial.
By the way, we are happy with positive thoughts and that’s great.

Thank you for being you.

❤️

Væk fra – hen imod

Read about when I became seriously ill and used it to become more positive.

Experience positive meetings with the public authorities.
Positive thinking is good for us.
Read about how to own what we do.
First aid for you being in a crisis.

I use mig clear-vision in my counselling and offers several types of counselling.
Read about me, my values, my passion and my vision with my work.

I offer satisfaction guarantee.
My blog.

My YouTube Channel.

Væk fra – hen imod