Når vi Roser Andre

Når vi roser andre, kan vi sige det samme til os selv.
Det vi siger til andre, kan vi sige om os selv.
Vi ser nemlig andre igennem os selv.
Med os selv, kan jeg også sige vores selv.

Vi har alle et selv.

Når vi tilgår verden ud ad til, skal vi altid igennem vores selv.
Vi ser verden gennem os selv.
Det er altså altid os selv, vi ser først og ikke andre eller verden.
Vi ser altså udelukkende det ved andre som vi genkender fra vores selv.

Når vi udstiller andre ud negativt, er det derfor os selv vi udstiller.

Vi kan nemlig ikke genkende egenskaber eller adfærd ved andre, vi ikke kender fra os selv.
Det er umuligt at genkende noget, vi ikke kender fra os selv.
Når vi har fokus på andres negative sider, kan vi derfor vide, at vi har fokus på egne negative sider.
Vores selvværd har det ikke godt, når vi fokuserer negativt på os selv og andre på den måde.
Det kan vi vende om ved at udskifte vores negative tanker om os selv og andre med positive tanker.
Når vi gør det, holder vi op med at udstille andre og os selv.

Når vi roser andre positivt, er det også os selv, vi kan rose.

Vi kan nemlig heller ikke genkende det positive hos andre, hvis vi ikke selv indeholder det.
Det er fuldstændig på samme måde som det negative.
Vi udstiller altså egne positive sider, når vi roser andre.
Når vi kan rose andre, kan vi vide, at vores selvværd er godt.
Vi ved godt, at vi er gode nok, når vi roser andre.
Evnen til at rose andre, er der nemlig ikke, hvis vi ikke kan rose os selv.

Vi er mod andre, som vi er mod os selv.

Hvis vi ikke kan rose os selv, kan vi heller ikke rose andre.
Så kan vi nemlig slet ikke finde ud af at bruge vores rose egenskab.
Vi kan kun lære vores egenskaber at kende, når vi bruger dem på os selv.
Ellers ved vi ikke, hvordan de virker.

Når vi øver os i at rose andre, øver vi os altså i at rose os selv og omvendt.

På den måde bruger vi andre til at blive endnu bedre til at rose.
Vi kan øve os mere kontrolleret og positivt ved at have fokus på, at når vi roser andre, skal vi også rose os selv.
De positive ord vi siger til andre, skal vi gentage overfor os selv i jeg form.
På den måde bruger vi vores ros af andre positivt til at øge eget selvværd.
Desuden gør vi andre glade og viser andre vejen til at rose både sig selv og andre.
Det er positivt at rose på alle måder.

Tak for dig.

❤️

Når vi Roser Andre

Min YouTube Kanal.

Jeg har tilfredshedsgaranti.
Hvem er Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder clairvoyant rådgivning.
Læs min blog.

Når vi fordømmer andre negativt og positivt.
Holdes du tilbage af Janteloven.
Tilgivelse er godt.
Glæd dig over dine fejl.

Når vi Roser Andre

English version below photo.

Når vi Roser Andre

When we praise others, we can say the same thing to ourselves.
What we say to others we can say about ourselves.
We see others through ourselves.
With ourselves, I can also say our self.

We all have a self.

When we approach the world next door, we must always go through our self.
We see the world through ourselves.
So it is always ourselves, we see first and not others or the world.
So we only see it in others that we recognize from our selves.

When we expose others negatively, it is therefore ourselves we exhibit.

We do not recognize the qualities or behaviors of others that we do not know from ourselves.
It is impossible to recognize something we do not know from ourselves.
When we focus on the negative sides of others, we can therefore know that we are focusing on our own negative sides.
Our self-esteem does not feel good when we focus negatively on ourselves and others in that way.
We can reverse this by replacing our negative thoughts about ourselves and others with positive thoughts.
When we do, we stop exposing others and ourselves.

When we praise others positively, it is also ourselves we can praise.

Nor can we recognize the positive in others if we do not contain it ourselves.
It is completely the same as the negative.
We thus exhibit our own positive sides when we praise others.
When we can praise others, we can know that our self-esteem is good.
We know we are good enough when we praise others.
The ability to praise others does not exist if we cannot praise ourselves.

We are towards others as we are towards ourselves.

If we can not praise ourselves, we can not praise others either.
Then we can not figure out how to use our rose property at all.
We can only get to know our qualities when we use them on ourselves.
Otherwise, we do not know how they work.

So when we practice praising others, we practice praising ourselves and vice versa.

That way, we use others to become even better at praising.
We can practice more controlled and positive by focusing on the fact that when we praise others, we must also praise ourselves.
The positive words we say to others, we must repeat to ourselves in I form.
In this way, we use our praise of others positively to increase our own self-esteem.
In addition, we make others happy and show others the way to praise both themselves and others.
It is positive to praise in every way.

Thank you for being you.

❤️

Når vi Roser Andre

Min YouTube Kanal.

I offer satisfaction guarantee.
Who is Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
Read my blog.
I offer clairvoyant counselling.

When we judge others in a negative and positive manner.
Are you holding yourselves back by the law of jante.
Forgiveness is good.
Be joyful when you make mistakes.

Når vi Roser Andre