Positive eller Negative Kolleger

Positive eller Negative Kolleger.
Er dine kolleger positive eller negative?
Kan du lide dem alle?
Har du kolleger, du ikke kan lide?

Når vi ikke kan lide vores kolleger, er det os der tænker negativt.

Det er altså udelukkende os selv, der tænker negativt, hvis vi ikke kan lide vores kolleger.
En kollega vi ikke kan lide, er sandsynligvis andreledes end os selv.
Måske har denne kollega andre holdninger, en anden tilgang til livet, en arbejdsmoral vi ikke kan lide eller anden adfærd.
Det kan være hvad som helst, vi synes, der er galt med kollegaen.
Faktum er, at det er os, der tænker negativt om kollegaen.
Kollegaen tænker måske positivt og er glad og synes selv, at alt er godt.

Positive eller Negative Kolleger

Når vi tænker negativt om en kollega, er det os selv, der ikke kan håndtere dennes adfærd.

Vi kan ikke håndtere, at vedkommende er anderledes end os.
På den måde er vi ikke særlig rummelige, når vi har kolleger, vi tænker negativt om og derfor ikke kan lide.
Det kan sagtens være reelt, at en kollega har en adfærd, der ikke er hensigtsmæssig.
Faktum er bare stadig, at det er os, der synes det og os, der tænker negativt.
Kollegaen synes nok ikke selv, at vedkommende har en negativ og uhensigtsmæssig adfærd.

Når vi tænker negativt, holder vi os selv tilbage.

I virkeligheden er det måske vores kollega vi ønske at holde tilbage, men vi bliver selv holdt tilbage.
Vi kan nemlig ikke producere resultater, når vi tænker negativt.
Det kan ikke lade sig gøre.
De negative tanker fastholder os i bevidstheden, så der ikke er plads til kreativitet og produktivitet.

Positive eller Negative Kolleger

Kolleger kan vise os vejen.

Hvis vi istedet for at tænke negativt om vores kolleger, tænker positivt, holder vi op med at vurdere vores kolleger.
Istedet kan vi opfatte deres handlinger reelt.
Vi kommer måske til at opleve, at de viser os vejen til større arbejdsmæssig tilfredshed og succes.
Det kan også være, at de viser os en vej, vi ikke har lyst til at følge.
De viser altid en vej, men den vej kan vi ikke se, når vi tænker negativt.

Når vi tænker negativt, er vi fokuseret på os selv.

Det er sådan, fordi de negative tanker netop kommer fra os selv.
Vores fokus er på egne manglende evne til at håndtere vores kollegas adfærd.
Vi bruger altså kollegaen til at fokusere negativt på egen formåen.
Det er derfor vi skal tænke positivt om vores kolleger.
Desuden gør negative tanker os kede af det og får os til at føle, at vi ikke er gode nok.

Når vi tænker positivt om andre, har vi fokus på egne positive sider.

Desuden fylder positive tanker ikke hele vores bevidstheden eller holder os tilbage.
Positive tanker efterlader desuden plads til at producere resultater og kreativitet.
Derfor er positive tanker om vores kolleger altid at foretrække.
Vi skal altid tænke positivt, også om de kolleger vi ikke kan lide.
Når vi tænker positivt har vi fokus på andres og egne gode sider, vi er glade og vi føler os gode nok.
Vi kan se muligheder og vejen fremad, når vores fokus er positivt.

Positive eller Negative Kolleger

Vores holdning til vores kolleger skal vi ikke ændre, men vi skal tænke positivt.

Vi skal altså ændre vores negative tanker om vores kolleger til positive tanker.
Det kan vi gøre på den måde, at hver gang vi tænker en negativ tanke, kan vi udskifte den med en positiv tanke.
Hvis vi synes det er svært, at tænke positivt om en kollega, kan vi tænke, at vi er gode til at tænke negativt om vedkommende.
På den måde tænker vi allerede positivt.
Herefter bliver det nemmere at tænke flere positive tanker.

Vi er alle gode nok som vi er.

Vi er selv gode nok som vi er og det er vores kolleger også.
Derfor er der ingen grund til at tænke negativt om vores kolleger.
Vi er alle på forskellige stadier i vores liv og vi er ikke lige langt i vores personlige udvikling.
Desuden har vi heller ikke samme værdier og mål.
Mangfoldigheden er stor og heldigvis.
På den måde kan vi altid lære en masse af andre og omvendt.
Det eneste vi skal gøre er, at tænke positivt.
På den måde bliver vi bedre til at tænke positivt og vi holder os åbne for at lære nyt og hvem vi ikke gerne det.

Tak for dig.

❤️

Positive eller Negative Kolleger

Min YouTube Kanal.

Lotte Eulalia Botteleth, min vision, passion og mine værdier.
Clairvoyant rådgivning.
Hos mig er der tilfredshedsgaranti.

Hvorfor er positiv tænkning godt.
Positiv tænkning medfører arbejdsglæde.
Bliv klog af positive tanker.
Hvordan skriver vi en god ansøgning.

Positive eller Negative Kolleger

English version below the photo.

Positive eller Negative Kolleger

Positive eller Negative Kolleger

Positive or Negative Colleagues.
Are your colleagues positive or negative?
Do you like them all?
Do you have colleagues you do not like?

When we do not like our colleagues, it is us who think negatively.

So it is only ourselves who think negatively if we do not like our colleagues.
A colleague we do not like is probably different from ourselves.
Maybe this colleague has different attitudes, a different approach to life, a work ethic we don’t like, or other behaviors.
It can be anything we think is wrong with the colleague.
The fact is that it is us who think negatively about the colleague.
The colleague may think positively and be happy and think that everything is fine.

When we think negatively about a colleague, it is ourselves who cannot handle his behavior.

We can not handle that person is different from us.
That way, we are not very spacious when we have colleagues we think negatively about and therefore do not like.
It may well be real that a colleague has a behavior that is not appropriate.
The fact is just still that it is us who think so and us who think negatively.
The colleague probably does not think that he or she has a negative and inappropriate behavior.

When we think negatively, we hold ourselves back.

In reality, it may be our colleague we want to hold back, but we ourselves are being held back.
We cannot produce results when we think negatively.
It can not be done.
The negative thoughts hold us in consciousness so that there is no room for creativity and productivity.

Colleagues can show us the way.

If, instead of thinking negatively about our colleagues, we think positively, we stop assessing our colleagues.
Instead, we can perceive their actions real.
We may find that they show us the way to greater job satisfaction and success.
It could also be that they are showing us a path we do not want to follow.
They always show a way, but that way we can not see when we think negatively.

When we think negatively, we are focused on ourselves.

It is so because the negative thoughts just come from ourselves.
Our focus is on our own inability to deal with our colleagues’ behavior.
So we use the colleague to focus negatively on our own ability.
That is why we need to think positively about our colleagues.
Moreover, negative thoughts make us sad and make us feel that we are not good enough.

When we think positively about others, we focus on our own positive sides.

Moreover, positive thoughts do not fill our entire consciousness or hold us back.
Positive thoughts also leave room for producing results and creativity.
Therefore, positive thoughts about our colleagues are always preferable.
We must always think positively, even about the colleagues we do not like.
When we think positively, we focus on the good sides of others and our own, we are happy and we feel good enough.
We can see opportunities and the way forward when our focus is positive.

We must not change our attitude towards our colleagues, but we must think positively.

So we need to change our negative thoughts about our colleagues into positive thoughts.
We can do this in such a way that every time we think a negative thought, we can replace it with a positive thought.
If we find it difficult to think positively about a colleague, we may think that we are good at thinking negatively about him or her.
That way, we are already thinking positively.
This makes it easier to think more positive thoughts.

We are all good enough as we are.

We ourselves are good enough as we are and so are our colleagues.
Therefore, there is no reason to think negatively about our colleagues.
We are all at different stages in our lives and we are not equally far in our personal development.
Moreover, we do not have the same values ​​and goals either.
The diversity is great and thankfully.
That way we can always learn a lot from others and vice versa.
All we have to do is think positively.
That way we become better at thinking positively and we stay open to learning new things and who we do not like it.

Thanks for being you.

❤️

Positive eller Negative Kolleger

My YouTube Channel.

Lotte Eulalia Botteleth, my vision, passion and my values.
Clairvoyant counselling.
I offer satisfaction guarantee.

Why is positive thinking good.
Positive thinking leads to joy at work.
Get smart from positive thinking.
How do we write a good job application.

Positive eller Negative Kolleger