Janteloven

Janteloven, er du tynget af den?
Fokuserer du på Janteloven?
Føler du dig holdt tilbage af Janteloven?
Føler du dig dømt af andre på baggrund af janteloven?

Janteloven er et tilvalg.

Vi behøver ikke vælge Janteloven til.
Vi kan sætte os selv fri, Janteloven behøver ikke have noget med os at gøre.
Når vi tænker, at andre dømmer os med Janteloven, så er det jo i virkeligheden os selv, der er fokuseret på Janteloven og os der tænker, at andre dømmer os.
Har du prøvet at spørge dem, om det er det, der foregår?
Når vores tanker er negative, tror vi, at andre dømmer os.
Så holder vi fast i Janteloven og tænker, at andre bruger den mod os til at dømme os.

Janteloven behøver ikke eksistere for os.

Når vi tror, at andre bruger Janteloven til at holde os tilbage, er det os selv.
De behøver ikke engang at være til stede, og alligevel kan vi føle os tilbageholdt af Janteloven.
Andre kan ikke holde os tilbage på nogen måde.
Det kan vi kun selv.
Når vi tænker negative tanker, er vi tilbageholdte.
Derfor er det ikke Janteloven, men vores negative tanker om den, os selv og andre, der holder os tilbage.
Så vi behøver ikke overholde Janteloven.
Faktisk kan vi glemme alt om det og på den måde frigøre os selv.

Da jeg blev clairvoyant, var jeg nervøs for at andre ville dømme mig.

Jeg var nervøs fordi jeg tidligere selv havde været fordømmende overfor clairvoyance og syntes, at det var overtroisk opspind.
Jeg har dog på intet tidspunkt oplevet at blive dømt af andre.
Tvært imod vil jeg faktisk sige.
Jeg prøver heller ikke at overbevise andre om min livsindstilling.
I øvrigt har jeg selv fravalgt alt det rituelle og mystikken og ser mit klarsyn som en egenskab på lige fod med mine tanker.
Selvfølgelig taler jeg ud fra min virkelighed, men jeg undskylder den ikke.
Min virkelighed lægger jeg ikke ud til andre som om, de skal tage stilling til den og jeg holder mig ikke tilbage af en eller anden lov.

Jeg oplever at blive accepteret og respekteret for den jeg er.

Når Jeg ikke dømmer mig selv med Janteloven i hånden, så gør de andre heller ikke.
Helt fri fra andres fordomme, kan jeg være mig.
Hvis jeg endelig oplever, at andre dømmer mig, ved jeg det ikke handler om mig.
Når andre er negative overfor os, handler det altid om dem selv.
Det er dem selv, der tænker negativt og deres tanker har ikke noget med mig at gøre.

Når vi har lavt selvværd, tror vi, at andre dømmer os.

Det gør de ikke, det er os selv, der dømmer os, fordi vi tænker negativt om os selv.
Når vi tænker negativt om os selv, bliver vi tilbageholdte i livet og føler os ikke gode nok.
Derfor skal vi arbejde med at forbedre selvværdet.
Det gør vi ved at fokusere positivt på os selv.
Vi skal udskifte vores negative tanker om os selv med positive tanker.
For eksempel bliver Jeg er ikke god nok til Jeg er god nok og jeg kan ikke bliver til jeg er god til.

Vi finder det positive i det negative

Når vi udskifter negative tanker med positive tanker, bruger vi vores negative tanker positivt.
Vi bruger dem nemlig til at øge vores selvværd.
Når vores selvværd er højt, glemmer vi, at Janteloven eksisterer.
Derfor er det bare om at gå igang med at øve sig.

Når vi tænker positivt om Janteloven, giver vi slip.

Vi slipper Janteloven, når vi tænker positivt om den.
Janteloven forsvinder ikke, men den forlader vores bevidsthed.
På den måde betyder den ikke længere noget for os.
Når vi tænker positive tanker, bliver det nemmere at tænke flere postive tanker både om os selv og om Janteloven.

Tak for dig.

❤️

Janteloven

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Læs om Lotte Eulalia Botteleth, min vision, passion og mine værdier.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

Der kommer ikke nogle og ændrer vores liv for os, det er vi selv ansvarlige for.
Det er godt at tænke positive tanker.
Når vi tilgiver, kommer vi videre i livet.
Visdommen kommer af positive tanker.

Min YouTube Kanal, hvor jeg har mine videoer samlet.

Janteloven

English version below photo.

Janteloven

Janteloven

The law of Jante, are you burdened with it?
Are you focusing on Janteloven?
Do you feel held back by the Janteloven?
Do you feel condemned by others on the basis of the Janteloven?

Janteloven is something we choose.

We do not have to choose it.
It’s possible to set ourselves free, Janteloven does not have to have anything to do with us.
When we think that others are judging us by the law of Jante, then it is really us who are focused on the law of Jante and us who think that others are judging us.
Have you tried to ask them if this is what is going on?
When our thoughts are negative, we believe others are judging us.
Then we stick to the law of Jante and think that others use it against us to judge us.

The law of Jante does not have to exist for us.

When we think others are using the Jante Law to hold us back, it is ourselves.
The others are often not even present and yet we can feel held back by the Jante Law.
Others cannot hold us back with anything.
We can only do that ourselves.
When we think negative thoughts, we are restrained.
Therefore, it is not the Jante Law, but our negative thoughts about it and others that hold us back.
So you do not have to comply with the Jante Law.
In fact, we can forget all about it and thus set ourselves free.

When I started out as Clairvoyant, I was afraid of others would judge me.

I was nervous because I had previously been judgmental of clairvoyance and thought it was superstitious fabrication.
However, at no time have I experienced being judged by others.
On the contrary, I would actually say.
Nor do I try to convince others of my attitude to life.
Incidentally, I myself have opted out of all the ritual and mystery and see my clairvoyance as a quality on a par with my thoughts.
Of course I speak from my reality, but I do not apologize for it.
I do not lay out my reality to others as if they have to take a stand on it and I do not abstain from any law.

I experience to be accepted and respected for who I am.

When I do not judge myself with the Law of Jante in hand, neither do the others.
Completely free from the prejudices of others, I can be me.
If I finally experience others judging me, I know it’s not about me.
When others are negative towards us, it is always about themselves.
It is they themselves who think negatively and their thoughts have nothing to do with me.

When we have low self-esteem, we think others are judging us.

They do not, it is ourselves who judge us because we think negatively about ourselves.
When we think negatively about ourselves, we become restrained in life and do not feel good enough.
Therefore, we must work on improving our self-esteem.
We do this by focusing positively on ourselves.
We need to replace our negative thoughts about ourselves with positive thoughts.
For example, I am not good enough to I am good enough and I can not become until I am good enough.

We find the positive in the negative.

When we replace negative thoughts with positive thoughts, we use our negative thoughts positively.
We use them to increase our self-esteem.
When our self-esteem is high, we forget that the Jante Law exists.
Therefore, just get started practicing.

When we think positively about the Jante Law, we let go.

We let go of the Jante Law when we think positively about it.
The law of the Jante does not disappear, but it leaves our consciousness.
That way, it no longer means anything to us.
When we think positive thoughts, it becomes easier to think more positive thoughts both about ourselves and about the Jante Law.

Thank you for being you.

❤️

Janteloven

I have satisfaction guarantee on my counselling.

Read about Lotte Eulalia Botteleth, my vision, passion and my values.
I offer several types of counselling.

No one will show up and change our lives, it is our own responsibility.
It is good to think Positively.
When we forgive we move on in life.
Wisdom comes from positive thinking.

My YouTube Channel with several videos.

Janteloven