Negativitet og Positivitet

Negativitet og Positivitet, hvad er det egentlig?
Forskellen på negativitet og positivitet defineres af tankerne.
Negative tanker medfører dårlig energi hos mennesket.
Dårlig energi skaber negativt humør og ubehag.
Positive tanker skaber god energi hos mennesket.
God energi medfører positivt humør og velvære.

Negativitet er den dårlige energi.

Pessimisme, når vi tror at det vil gå os dårligt, er dårlig energi.
Selv om noget, i udgangspunktet, er godt, tror vi, at det vil vende til noget dårligt.
Sarkasme er også negativitet og mistænksomhed.
Verbale angreb og talen ned om andre eller noget.
Bagtalen og kritik af andre i mildere eller stærkere grad.
Kritik af os selv.
Negativt fokus på ting eller mennesker skaber dårligt humør og ubehag hos den, der tænker de negative tanker.

Negative tanker skaber ubehag.

De negative tanker skaber ubehag hos den, der tænker dem.
Når vi tænker negativt omgiver vi os selv med dårlig energi, også selv om vores tanker handler om andre.
Negativitet bliver selvforstærkende.
Det er nemlig sådan at jo dårligere energien bliver, jo mere negative bliver vores tanker.
Når vores tanker er negative og energien altså dårlig, tænker vi både negativt om os selv og andre.
Vi får det dårligt med os selv og bliver kede af det, tror vi er forkerte og ikke gode nok, vi lykkes ikke med noget og vi bliver tilbageholdte i livet.

Negativitet og Positivitet.

Positivitet er den gode energi.

Vi bliver glade af positivitet.
Positivitet er alt det modsatte af negativitet.
Når vi er positive glædes vi over livet og vi fokuserer på alt det gode ved andre mennsker.
Vores oplevelser er gode, når vi tænker positivt.
Desuden tænker vi positive tanker om os selv.
Vi føler os gode nok og har mod til at fremstå autentisk og være os selv, vi lykkes med det vi gerne vil og vi bevæger os fremad i livet.
Positive tanker skaber og tiltrækker flere positive tanker.
Vores humør bliver godt og andre vil gerne være i selskab med os.

Tankerne er afgørende for vores humør.

Det er altså vores egne tanker, der skaber vores humør.
Negative tanker medfører negativt humør.
Når vi tænker positive tanker, er vi i godt humør.
Det har ingen betydning, hvem eller hvad tankerne handler om.
Det er selve tanken og den energi tanken skaber, der er afgørende for os.
Tankerne er altså alt afgørede for vores humør og velvære.
Tænk at det kan være så enkelt, det er da fantastisk, synes jeg.

Find det gode i det det dårlige.

Med det mener jeg, at vi kan bruge de negative tanker, til at få det bedre.
Hver gang vi tænker en negative tanker, skal vi udskifte den med en positiv.
Vi skal ikke ændre holdning til det negative, men vi skal ændre tanken.
Når vi ændrer vores tanker til positive, opfatter vi andre mennesker og situationer positivt.
Det eneste vi skal gøre er at udskifte tankerne.

Vi kan ikke være for positive.

Der er altså ingen begrænsninger for, hvor positive og glade vi kan være.
Vi kan roligt arbejde med at udskifte alle negative tanker med positive tanker.
Hvis andre synes dårligt om os, kan vi tage det som en ros.
Selv om andre tænker negativt, kan vi nemlig sagtens tænke positivt alligevel.
Hvis vi alligevel kommer til at tænke negativt, kan vi tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde tænker vi nemlig allerede positivt igen.
Tak for dig.

❤️

Negativitet og Positivitet

Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg har tilfredshedsgaranti.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

Læs hvordan du, helt simpelt, går fra at tænke negativt til positivt.
Er uenighed godt?
Vi kan bruge ordet men til at blive mere positive.
Positiv eller negative uenighed.

Se min YouTube kanal.

Negativitet og Positivitet

English version below photo.

Negativitet og Positivitet

Negativitet og Positivitet

Negativity and Positivity, what is it really?
The difference between negativity and positivity is defined by thoughts.
Negative thoughts cause bad energy in humans.
Bad energy creates negative mood and discomfort.
Positive thoughts create good energy in man.
Good energy leads to a positive mood and well-being.

Negativity is the bad energy.

Pessimism, when we think it will hurt us, is bad energy.
Even if something, in principle, is good, we think it will turn into something bad.
Sarcasm is also negativity and suspicion.
Verbal attacks and talk down about others or something.
The slander and criticism of others to a milder or stronger degree.
Criticism of ourselves.
Negative focus on things or people creates bad mood and discomfort in the person who thinks the negative thoughts.

Negative thoughts create discomfort.

The negative thoughts create discomfort in the one who thinks them.
When we think negatively, we surround ourselves with bad energy, even if our thoughts are about others.
Negativity becomes self-reinforcing.
This is because the worse the energy becomes, the more negative our thoughts become.
When our thoughts are negative and the energy is bad, we think both negatively about ourselves and others.
We feel bad about ourselves and get bored, think we are wrong and not good enough, we do not succeed in anything and we are held back in life.

Negativity and Positivity.

Positivity is the good energy.
We are happy with positivity.
Positivity is the complete opposite of negativity.
When we are positive we rejoice in life and we focus on all the good in other people.
Our experiences are good when we think positively.
In addition, we think positive thoughts about ourselves.
We feel good enough and have the courage to appear authentic and be ourselves, we succeed in what we want and we move forward in life.
Positive thoughts create and attract more positive thoughts.
Our mood will be good and others will want to be in company with us.

Thoughts are crucial to our mood.

So it is our own thoughts that create our mood.
Negative thoughts lead to negative moods.
When we think positive thoughts, we are in a good mood.
It does not matter who or what the thoughts are about.
It is the thought itself and the energy the thought creates that is crucial to us.
The mind is thus all decisive for our mood and well-being.
Think it can be that simple, it’s amazing, I think.

Find the good in the bad.

By that I mean we can use the negative thoughts to get better.
Every time we think a negative thought, we need to replace it with a positive one.
We must not change our attitude to the negative, but we must change our thinking.
When we change our thoughts to positive, we perceive other people and situations positively.
All we have to do is change our minds.

We can not be too positive.

So there are no limits to how positive and happy we can be.
We can calmly work on replacing all negative thoughts with positive thoughts.
If others think badly about us we can take is as a compliment.
Even if others think negatively, we can easily think positively anyway.
If we still think negatively, we may think we are good at thinking negatively.
In this way, we are already thinking positively again.
Thank you for being you.

❤️

Negativitet og Positivitet

Read about me, my values, my passion and my vision.
I have a satisfaction guarantee.
I offer several types of counselling.

Read how you, quite simply, go from thinking negative to positive.
Is disagreement a good thing?
We can use the word but to become more positive.
Negative and positive disagreement.

See my YouTube channel.

Negativitet og Positivitet