Negativ og Positiv Uenighed

Negativ og Positiv Uenighed.
Prøver du at overbevise andre?
Frygter du uenighed?
Bliver du uvenner over uenigheden?
Hylder du uenigheden?

Vi kan være uenige om alt.

I dette indlæg fokuserer jeg på, at vi er uenige om et emne.
Vi kan være uenige om stort set alt.
Det kan være for eksempel være en person, en situation eller nogle vilkår, vi er uenige om.
Grunden til det er, at det ikke handler om det vi er uenige om, det handler om, hvordan vi tænker om det, vi er uenige om.

Negativ og Positiv Uenighed

Vi fokuserer fra hver sin vinkel, når vi er uenige.

Når vi er uenige med nogle om samme emne, anskuer vi et emne fra hver sin vinkel.
Med andre ord er vores fokus på emnet forskelligt.
Istedet for fokus kan vi også sige, at vores tanker, om det vi er uenige om, er forskellige.
Det kan for eksempel være at en fokuserer på det positive vedrørende et emne.
En anden fokuserer på det negative ved samme emne.
På den måde opstår uenigeheden.

Negativ og Positiv Uenighed

Uenigheden hjælper os til at belyse alle sider af et emne.

Når vi er uenige får vi, i virkeligheden, belyst flere sider af samme emne.
Hvis vi lytter på dem, vi er uenige med, får vi belyst sider, vi ikke selv har fokuseret på.
På den måde får vi afdækket hele emnet istedet for kun at fokusere ensidigt på et emne.
Der er altså ingen grund til at ville overbevise andre eller ønske uenigheden væk.
Uenigheden hjælper os til at se de sider, vi ikke selv kan se.

Vi ser klart, når vi kender alle sider af et emne.

Fordelen er altså, at vi kommer til at være opmærksom på alle sider af et bestemt emne.
Når vi får belyst både de positive og negative sider af et emne, ser vi emnet klart.
Når vi ser et emne klart, kan vi bedre vælge fra eller til.
Det der hjælper os til at se klart og altså anskue et emne, som det virkelig er, er uenigheden.

Negativ og Positiv Uenighed

Når vi ser positivt på uenigheden, bliver uenigheden en fordel.

Når vi er positive overfor uenighed, får vi altså belyst alle sider af et emne.
På den måde vender vi uenigheden til at være en fordel for os.
Det er altid en fordel, hvis vi for eksempel skal foretage valg, både at kende de negative og positive sider.
Vi får også meget nemmere ved at afgøre, hvad vi har lyst til.

Når vi ser positivt på uenigheden, sætter vi os selv fri.

Vi behøver ikke tage afstand fra mennesker, vi er uenige med.
Det bliver også muligt at være tilstede i situationer, vi er uenige i, men måske ikke kan vælge fra.
Med andre ord kan vi sagtens være i fællesskab med mennesker, vi er uenige med, når vi fokuserer positivt på uenigheden.

Når vi finder det positive ved uenigheden, finder vi det positive i det negative.

Istedet for at fokusere negativt på uenigheden, vender vi tanken om.
Når vi vender den negative tanke til positiv, får vi plads i bevidstheden til at lytte og opleve frem for at tage afstand.
Hvis vi synes, det er svært at tænke positivt om uenighed, kan vi tænke, at vi er gode til at være uenige.
Når vi tænker at vi er gode til at være uenige, tænker vi positivt.
På den måde sætter vi altså os selv fri.
Tak for dig.

❤️

Negativ og Positiv Uenighed

Min YouTube Kanal.

Læs om mig, min passion, vision og mine værdier,
Skal jeg rådgive dig?

Du får 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Findes der dårlige eller gode nyheder?
Hvornår har vi brug for ytringsfriheden?
Når vi tænker negativt har vi stort potentiale for at blive positive.
Vi fastholder os selv, når vi holder på vores arbejdsopgaver.

Negativ og Positiv Uenighed

English version below photo.

Negativ og Positiv Uenighed

Negative and Positive Disagreement.
Are you trying to convince others?
Do you fear disagreement?
Would you let go of friendships over a disagreement?
Do you pay tribute to the disagreement?

We can disagree on everything.

In this post, I focus on the fact that we disagree on a topic.
We can disagree on pretty much everything.
It could be, for example, be a person, a situation or some terms we disagree on.
The reason for that is that it’s not about what we disagree on, it’s about how we think about what we disagree on.

We focus from different angles when we disagree.

When we disagree with someone on the same topic, we look at a topic from different angles.
In other words, our focus on the subject is different.
Instead of focusing, we can also say that our thoughts about what we disagree on are different.
For example, it may be that one focuses on the positive regarding a topic.
Another focuses on the negative of the same subject.
That is how disagreement arises.

Disagreement helps us to illuminate all aspects of a topic.

When we disagree, we get, in fact, illuminated several sides of the same subject.
If we listen to those we disagree with, we get highlighted pages we have not even focused on.
That way, we get to cover the whole topic instead of focusing only one-sidedly on one topic.
So there is no reason to want to convince others or want the disagreement away.
Disagreement helps us to see the sides we cannot see for ourselves.

We see clearly when we know all sides of a topic.

The advantage, then, is that we get to pay attention to all aspects of a particular topic.
When we get to illuminate both the positive and negative sides of a topic, we see the topic clearly.
When we see a topic clearly, we can better choose from or to.
What helps us to see clearly and thus view a subject as it really is is the disagreement.

When we look positively at the disagreement, the disagreement becomes an advantage.

When we are positive about disagreement, we get to illuminate all sides of a topic.
In this way, we turn the disagreement into an advantage for us.
It is always an advantage if, for example, we have to make choices, knowing both the negative and positive sides.
We also get a lot easier by deciding what we feel like.

When we look positively at the disagreement, we set ourselves free.

We do not have to distance ourselves from people we disagree with.
It will also be possible to be present in situations we disagree with, but may not be able to choose from.
In other words, we can easily be in community with people we disagree with when we focus positively on the disagreement.

When we find the positive in disagreement, we find the positive in the negative.

Instead of focusing negatively on the disagreement, we turn the thought around.
When we turn the negative thought into positive, we get space in the consciousness to listen and experience rather than to distance ourselves.
If we find it difficult to think positively about disagreement, we may think we are good at disagreeing.
When we think we are good at disagreeing, we think positively.
In this way we set ourselves free.
Thank you for being you.

❤️

Negativ og Positiv Uenighed

My YouTube Channel.

Read about me, my passion, vision and my values,
Do you want counselling?

You get a 100 % satisfaction guarantee on my counselling.

Does bad or good news exist?
When do we need the freedom of speech?
When we think negatively we have a large potential to become more positive.
We hold ourselves back when we hold on to our tasks at work.

Negativ og Positiv Uenighed