Tror du på Clairvoyance?

Tror du på Clairvoyance?
Tager du stilling til, om du tror på Clairvoyance?
Bruger du din intuition?
Lytter du til din mavefornemmelse?
Tager du positivt stilling til clairvoyance, har du mulighed for at finde ud af, om du kan bruge det til noget.
Hvis du tager negativt stilling til clairvoyance, kommer du ikke videre med de gode ting ved det.

Tror du på Clairvoyance?

Vi tror, vi skal forholde os til alting.

Når vi forholder os til alting, glemmer vi at høre efter og opnå kendskab fordi, vi har travlt med at danne en mening.
Så ved vi selvfølgelig, hvad vi mener, men vi kommer ikke videre med det, vi mener noget negativt om.
Vi kan desuden ikke rigtigt bruge vores mening til noget konstruktivt.
Det ville vi måske kunne med det vi forholdt os negativt til.
Der er noget negativt og noget positivt ved alt.
Så hvis vi istedet for at være negative leder efter det positive, er der måske ikke grund til at forkaste alt, vi ikke umiddelbart er enige i.
Vi risikerer at snyde os selv for noget godt på den måde.

Intuition, mavefornemmelse og klarsyn er det samme.

Det er tanker, men det er en anden type af tankedata.
En type af data der omfatter ideer, løsninger, viden og evne til at se vejen fremad.
Vi tænker alle sammen.
Hvorfor så forholde os til, hvorvidt vi tror på det eller ej.
Klarsyn, intuition, mavefornemmelse er altså tanker.
Når du ved dette, ved du sikkert også, at du allerede har klarsyn, som jeg foretrækker at kalde det.
Du bruger sikkert også dit klarsyn allerede, men du bruger det ikke kontrolleret.

Tror du på Clairvoyance?

Alle mennesker fødes med klarsyn.

Op igennem dannelsen af vores ego nedprioriteres udviklingen af klarsynet.
Vi bruger det stadig, men vi øver os ikke bevidst.
Som voksne er der nogle, der næsten helt har mistet kontakten til klarsynet, mens andre har en god forbindelse.
Vi kan øve os i at anvende vores klarsyn kontrolleret og positivt.
Vi vil blive mere afklarede og sikre i vores valg i livet.
Vores vej fremad bliver tydelig.
Du kan øve dig ved at lægge mærke til, hvilken type af data, der fylder i dine tanker.
Meditation fremmer klarsynet.

Positivitet fremmer klarsyn eller intuition.

Negative tanker larmer i bevidstheden.
Der er mange følger af negative tanker som oplevelse af mindreværd, Ikke at være god nok osv.
Negative tanker har førsteprioritet til bevidstheden.
Det er derfor, vi er så dygtige til at tænke negativt.
Samtidig lader negative tanker ikke plads til andet i bevidstheden.
Når vi mediterer, rydder vi bevidstheden for negative tanker.
Det er derfor vi oplever fred under meditation.
Når vi mediterer er der stadig plads til positive tanker og klarsyn.
De kan sagtens være i bevidstheden samtidig, når bare de negative tanker holdes ude.

Udskift de negative tanker med positive tanker.

Det vil holde de negative tanker ude af bevidstheden.
Når vi gør det, kommer klarsynet af sig selv.
Det betyder altså, at hvis du forholder dig negativt til klarsyn, virker det ikke.
Sådan er det i øvrigt med alle vores egenskaber.
Hvis vi overbeviser os selv om, at vi ikke kan eller formår noget, så bliver det sådan for os.
Derfor kan det godt betale sig at forholde sig positivt til clairvoyance og klarsyn.

Tror du på Clairvoyance?

Glem alt om den åndelige verden.

Det er ikke fordi clairvoyante ikke har kontakt til den åndelige verden.
Det har de, sådan er det også for mig.
Jeg kan sagtens tale med afdøde og spirituelle guider, men jeg bruger det ikke.
Det behøver nemlig ikke at have noget med klarsynet at gøre.
Jeg kan stadig være tilhænger af det spirituelle uden at blande det ind i anvendelsen af klarsyn.

Klarsynet er en egenskab, vi alle er i besiddelse af.

Det er derfor, kontakt til den åndelige verden ikke er en betingelse for klarsyn.
Vi kan få samme information fra den åndelige verden som fra vores klarsyn.
Klarsynet virker altid med eller uden den åndelige verden.
Derfor er der ingen grund til,at blande den åndelige verden ind over.
Vi kan tilgå vores egenskab frit uden hjælp fra spirituelle guider.
Det er lige som at se og høre.
Vi behøver heller ikke hjælp fra spirituelle guider til at se og høre.
Det er udelukkende os selv, vi behøver, når vi skal anvende vores egenskaber.
Brug dit klarsyn, det er derfor vi har det.

Tak for dig.

❤️

Tror du på Clairvoyance?

Der er tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Abonner på min YouTube Kanal.

Jeg anvender mit klarsyn i min rådgivning og tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Tror Du på Clairvoyance
Lær at meditere med positive tanker og tænk positivt med meditation.

Rutinearbejde fremmer dit klarsyn.
Ros dig selv til bedre selvværd.
Det er altid godt at tænke positivt.
Jeg har skrevet om, hvad clairvoyance er.

❤️

Tror du på Clairvoyance?

Find an english version of this blogpost below video and photo.

Tror du på Clairvoyance?

Tror du på Clairvoyance?

Do you believe in Clairvoyance?

❤️

Tror du på Clairvoyance?

Do you believe in Clairvoyance?
Are you deciding if you believe in Clairvoyance?
Do you use your intuition?
Are you listening to your gut feeling?
If you are positive towards clairvoyance you have the possibility to investigate if it can be useful for you.
When you take a negative stand on clairvoyance, you don’t get on with the good things about it.

We think we have to have an opinion about everything.

When we relate to everything, we forget to listen and gain knowledge because we are busy forming an opinion.
Then, of course, we know what we mean, but we do not get on with what we mean anything negative.
Furthermore, we cannot really use our opinion for anything constructive.
We might be able to do that with what we were negative about.
There is something negative and something positive about everything.
So if, instead of being negative looking for the positive, we may not have reason to reject everything we do not immediately agree with.
We risk cheating ourselves for something good that way.

Intuition, gut feeling and clarity are the same.

It is a type of data.
A type of data that includes ideas, solutions, knowledge and the ability to identify the path forward.
When you know this, you probably also know that you already have clarity, which I prefer to call it.
You probably also use your clear-sightedness already, but you do not use it controlled.

All people are born with clarity.

Through the formation of our ego, the development of clarity is not prioritized.
We still use it, but we don’t practice it consciously.
As adults, there are some who have almost completely lost touch with the clear-sighted, while others have a good connection.
We can practice using our clarity in a controlled and positive way.
We will become more clear and secure in our choices in life.
Our way forward becomes clear.
You can practice by noticing what type of data is filling your mind.
Meditation promotes clarity.

Positivity promotes clear-vision or intuition.

Negative thoughts makes a lot of noise in our consciousness.
There are many consequences of negative thoughts such as experiencing inferiority, not being good enough, etc.
Negative thoughts have first priority to the consciousness.
That is why we are so skilled at thinking negatively.
At the same time, negative thoughts leave no room for anything else in consciousness.
When we meditate, we clear awareness of negative thoughts.
That is why we experience peace during meditation.
When we meditate, there is still room for positive thoughts and clarity.
They can easily be in the consciousness at the same time when just the negative thoughts are kept out.

Replace the negative thoughts with positive thoughts.

It will keep the negative thoughts out of consciousness.
When we do, the clear vision comes by itself.
This means that if you have a negative view of clarity, it will not work.
This is the case with all our skills.
If we convince ourselves that we cannot do something, then it will be so for us.
Therefore, it may be worthwhile to relate positively to clairvoyance and clarity.

Forget about the spiritual world.

It is not because clairvoyants have no contact with the spiritual world.
They have, that’s how it is for me.
I can easily talk to dead people and spiritual guides, but I do not use it.
It does not have to be involved using my clear-vision.
I can still be a supporter of the spiritual without mixing it into the use of clear-vision.

Clear-vision is a skill we all possess.

That is why contact with the spiritual world is not a condition for clear-vision.
We can get the same information from the spiritual world as from our clear-vision.
Clear-vision always works with or without the spiritual world.
Therefore, there is no reason to mix the use with the spiritual world.
We can access our skill freely without the help from spiritual guides.
It’s just like seeing and hearing.
Nor do we need the help from spiritual guides to see and hear.
It is solely ourselves we need when we use our skills.
Use your clear-vision, that’s why we have it.

❤️

Tror du på Clairvoyance?

Get satisfaction guarantee on my counselling.

Subscribe to my YouTube Channel.

I use mig clear-vision in my counselling and offers several types of counselling.
Read about me, my values, my passion and my vision with my work.

Routine tasks develops clarity.
Praise yourself for a better selfesteem.
It is always a good thing with positive thinking.
I have written about, what is clairvoyance.

❤️

Tror du på Clairvoyance?