Gode og Dårlige Nyheder

Gode og Dårlige Nyheder.
Ser du TV nyheder?
Læser du nyheder?
Der er nyheder på TV, i aviser og blade, i øvrige medier, på sociale medier osv.
Vi oplever nyheder mange stedet, vores samfund er meget fokuseret på nyheder.

Der er noget positivt og negativt ved alt.

Nyheder er ofte præsenteret fra en negativ vinkel, synes jeg.
Det foregår på den måde, at et indslag eller en artikel, som regel, starter med nyheden og herefter nævnes og listes alle de negative følger af nyheden.
Nogle gange er det forventelige negative følger.
Det er altså negative konsekvenser, der ikke er realiseret, der nævnes i mange tilfælde.
Der er ofte meget negativt på en gang.
Hvis jeg tager alt det til mig, bliver jeg selv negativ og modløs.
Det har jeg ikke lyst til at være, derfor gør jeg noget andet.

Gode og Dårlige Nyheder

Jeg bruger nyheder til at øve mig i positiv tænkning.

Hver gang jeg læser eller ser en nyhed med negativt fokus, ser jeg den selv fra en positiv vinkel.
Jeg finder alle de positive følger af nyheden.
Desuden leder jeg efter forventelig positiv effekt.
Jeg gør altså det samme som i nyhederne, bare med modsat fortegn.
På den måde bliver jeg opløftet og glad af at se nyheder.
Jeg får altså vendt en negativ oplevelse til en positiv.

Jeg øver mig i ikke at forholde mig til nyhederne.

Når jeg læser og ser en nyhed forholder jeg mig ikke til den.
Med andre ord tager jeg ikke stilling til, hvad jeg synes.
Det kan jeg alligevel ikke bruge til noget, så jeg gider ikke bruge energi på det, når det ikke gør en forskel for mig.
Jeg ser nyheden som en observatør.
Min energi bruger jeg ikke på at have en mening om nyheden.
Jeg bruger min energi på at lytte på og finde det positive i nyheden.

Jeg forsøger at adskille personerne, det handler om, fra deres handlinger og udtalelser.

Som mennesker er vi ikke defineret af vores handlinger og meninger.
Hvis vi skulle dømmes på vores handlinger og meninger, ville vi alle både være uskyldige og skyldige.
Grunden er vi alle sammen handler og siger noget, der kan opfattes som både godt og skidt.
Derfor giver det igen mening at dømme de implicerede personer i nyhederne.

Det os selv vi dømmer, når vi dømmer andre.

Jeg finder istedet de positive egenskaber ved personerne i nyhederne.
Det er ikke fordi, jeg tvinger mig til at være enig med dem i nyhederne eller på anden måde ændrer holdninger, men jeg fokuserer bare positivt.
Jeg kan sagtens fokusere positivt selv om, jeg oplever en negativ nyhed eller ikke er enig.
Nogle gange bliver det helt simpelt som for eksempel, at personen har pænt hår, men det er også godt nok.
Som oftest kan jeg sagtens finde mere positivt og jeg bliver hele tiden bedre til det.

Jeg får hele tiden vendt min negative energi til positiv.

Det er det, der er det væsentlige for mig.
På intet tidspunkt ændrer jeg holdning til nyhederne, men jeg skifter de negative tanker ud med positive tanker.
Jeg bevarer et positivt fokus og på den måde en positiv energi.
Det medfører at jeg er glad og tilfreds selv ved dårlige nyheder.
God fornøjelse med nyhederne.

❤️

Gode og Dårlige Nyheder

Lotte Eulalia Botteleth og mine værdier, min passion og min vision.
Personlig Rådgivning.

Læs om, at min begrænsende overbevisning afholdt mig fra heling, da jeg blev syg.

Gode og Dårlige Nyheder

Abonner på min YouTube Kanal.

Jeg har skrevet om ytringsfrihedens positive og negative sider.
Det er kun os selv, der kan tage ansvar for vores arbejdsliv.
Se video om, at det ikke er nødvendigt at forholde sig til alting.

Gode og Dårlige Nyheder

English version of my blogpost below video and photo.

Positive Tanker Fremmer Intuitionen og Klarsynet

Gode og Dårlige Nyheder

Gode og Dårlige Nyheder

Good and Bad News.
Do you watch TV news?
Do you read news?
There is news on TV, in newspapers and magazines, in other media, on social media, etc.
We experience news in many places, our community is very focused on news.

There is something positive and negative about everything.

News is often presented from a negative angle, I think.
This is done in the way that a feature or article usually starts with the news and then mentions and lists all the negative consequences of the news.
Sometimes these are expected negative consequences.
In many cases, negative consequences that have not been realized are mentioned.
There is often a lot of negative at once.
If I take all that to myself, I become negative and discouraged myself.
I don’t want to be, that’s why I do something else.

I use news to practice positive thinking.

Every time I read or watch news with a negative focus, I try to see it from the positive angle.
I find all the positive consequences of the news.
Furthermore, I am looking for expected positive effect.
So I do the same as in the news, just with the opposite sign.
That way I get uplifted and happy to see news.
So I turn a negative experience into a positive one.

I practice to not have an opinion about the news.

When I read and watch a news, I do not relate to it.
In other words, I do not take a position on what I think.
I can’t use it for anything anyway, so I don’t bother spending energy on it when it doesn’t make a difference to me.
Also I see the news as an observer.
I don’t use my energy to have an opinion on the news.
Instead I spend my energy on listening to the news and finding the positive in the news.

I try to separate the people it is about from their actions and opinions.

As humans, we are not defined by our actions and opinions.
If we were to be judged on our actions and opinions, we would all be both innocent and guilty.
The reason is we all act and say something that can be perceived as both good and bad.
Therefore, it again makes sense to judge the people involved in the news.

We judge ourselves when we judge others.

Instead, I find the positive characteristics of the people in the news.
It’s not because I force myself to agree with them in the news or otherwise change attitudes, but I just focus positively.
I can easily focus positively even though I do not agree.
Sometimes it becomes quite simple, for example, that the person has nice hair, but it is also good enough.
Very often I can easily find more positive and I keep getting better at it.

I constantly turn my negative energy into positive.

That’s what matters to me.
At no point do I change my attitude towards the news, but I replace the negative thoughts with positive thoughts.
I maintain a positive focus and thus a positive energy.
As a result, I am happy even with bad news.
Have a great time with the news.

❤️

Gode og Dårlige Nyheder

Lotte Eulalia Botteleth and values, my passion and my vision.
Personal Counselling.

Read about, how my my limiting belief kept me from healing when I became sick.

Subscribe to my YouTube Channel.

I have written about the positive and negative sides of freedom of speech.
Only ourselves can take responsibility for our worklife.
See video about the fact that it is not always necessary to have an opinion.

Gode og Dårlige Nyheder