Den Spirituelle Type

Den Spirituelle Type.
Spirituel, er det en type?
Er du spirituel?
Kan man være clairvoyant, spirituel og kapitalist på en gang?
Er det muligt at være spirituel og fx. mekaniker, ambitiøs, pædagog, sygeplejerske, kapitalist, kødspiser, vegetar, arbejdsløs, leder?
Ja, det mener jeg godt at man kan.

Det at være spirituel kan sagtens kombineres med alt muligt anden, almindelig adfærd

Er man spirituel, når man går i lilla og lyserødt tøj, samler på sten i farver og glimmer, drikker kakao, mediterer, brænder røgelse af, tror på engle og tarotkort?
Det kan man sagtens være – ja.
Når man elsker mode, mennesker, dyr, skønhed, naturen, hurtige biler, koncerter, meditation, gåture, shopping, rødvin, clairvoyance og overflod på alle planer er man så spirituel?
Ja, sådan kan man godt være og sådan er jeg.

Man behøver ikke være en speciel type for at være spirituel.

Ej heller spise noget bestemt.
Det er ikke nødvendigt at tage afstand fra diverse føde- og drikkevarer eller visse nydelsesmidler for den sags skyld.
Vi behøver ikke vise tilhørsforhold ved at være på en bestemt måde heller.
Det er altid godt nok at være sig selv.
At have os selv med i de ting, vi foretager os.

Det spirituelle er, for mig, ikke bundet op på noget fysisk.

Vi har en tradition for at putte mennesker ind i kasser.
Det gør vi ofte ved at definere bestemte typer.
Med det mener jeg, at vi definerer bestemte roller til bestemte typer.
Jeg er for eksempel flere gange, af andre, blevet defineret som spirituel og herefter i samme åndedrag som ligeglad med penge.

Andres definitioner har ikke noget med os at gøre.

Alle der kender mig ved, at det slet ikke passer på mig.
Tværtimod mener jeg sagtens, at spiritualitet og penge kan kombineres.
Der er da ingen grund til at ønske knaphed for sig selv og overflod for andre.
Hvis vi tænker at spiritualitet og knaphed følges ad, begrænser vi os selv, efter min mening.
I øvrigt findes der ikke en regel om, at vi skal fornægte os selv noget som helst.

Klassificering af mennesker, på denne måde, er for mig alt andet en spirituelt.

Jeg anser mig selv for at være spirituel af andre grunde.
Mine værdier omfatter personlig frihed, autencitet, overflod, ligeværd og kærlighed.
Jeg elsker mennesker og jeg elsker ensomhed lige højt og jeg har tillid til at der sker det, der skal ske.
Det er spiritualitet for mig.
Jeg stræber ikke efter det perfekte, men giver mig selv plads til både at fejle samt at være autentisk og positiv.

Den Spirituelle Type.

Spirituel, er det en type?

Nej det mener jeg ikke.
Ovenstående er min definition på, hvorfor jeg mener, at jeg er spirituel.
Måske har du en anden og, så er det rigtigt for dig.
Alle definitioner er gode nok.

Vi er gode nok, som vi er, på hver vores måde.

Ofte har vi travlt med at definere den ene og den anden type og så bruge definitionen til ikke at føle os gode nok.
Vi bruger ofte definitioner til at måle og vurdere på os selv eller på andre.
På den måde holder definitionerne os tilbage.
Personligt går jeg ikke særlig meget op i, hvorvidt jeg er spirituel eller ej.
Det tilfører ikke noget til mit liv at fastlægge, hvorvidt jeg er den ene type eller en anden type.

Den Spirituelle Type

For mig er det vigtigste, at jeg er et godt menneske.

Det er vigtigt for mig at leve i kærlighed og taknemmelighed til mig selv, andre og mine omgivelser.
At leve i kærlighed og taknemmelig findes inden for flere livsfilosofier og er ikke specifikt for at være spirituel.
Det lykkes mig nogle gange og andre gange ikke.
Det er altså heller ikke nødvendigt at være spirituel for at være god nok.
Vi behøver ikke være andet end os selv.
I os selv er vi altid gode nok.
Jeg glæder mig over, at jeg hele tiden kan blive et bedre menneske.
Hver eneste dag øver jeg mig i at være et godt menneske.

❤️

Den Spirituelle Type.

Du kan læse meget mere om, hvad jeg gør for at være et godt menneske, på min blog.
Det gør os glade at fokusere på overfloden.
Frihed kan defineres på utallige måder.
Abonner på min YouTube Kanal.

Den Spirituelle Type.

❤️

English version of blogpost below photo.

Den Spirituelle Type

The Spiritual Type.
Spiritual, is it a type?
Are you spiritual?
Can one be a clairvoyant, spiritualist and capitalist all at once?
Is it possible to be spiritual and e.g. mechanic, ambitious, educator, nurse, capitalist, meat eater, vegetarian, unemployed, manager?
Yes, I think it’s possible.

Being spiritual can easily be combined with all sorts of other, ordinary behavior.

Are you spiritual when you wear purple and pink clothes, collect stones in colors and sparkle, drink cocoa, meditate, burn incense, believe in angels and tarot cards?
It can easily be – yes.
When you love fashion, people, animals, beauty, nature, fast cars, concerts, meditation, walking, shopping, red wine, clairvoyance and abundance at all levels are you so spiritual?
Yes, that’s how you can be and so am I.

I is not necessary to be a special type to be spiritual.

Nor eat anything particular.
There is no need to distance yourself from various foods and beverages or certain pleasures for that matter.
We don’t have to show belonging by being in a certain way either.
It is always good enough to be yourself.
To include ourselves in the things we do.

The spiritual, for me, is not tied to anything physical.

We have a tradition of putting people in boxes.
We often do this by defining certain types.
By that I mean we define specific roles for certain types.
For example, several times, by others, I have been defined as spiritual and then in the same breath as indifferent to money.

Other people’s definitions have nothing to do with us.

Everyone who knows me knows that it doesn’t suit me at all.
On the contrary, I mean that spirituality and money can be combined.
There is then no reason to want shortage for themselves and abundance for others.
If we think that spirituality and shortage belong together, we limit ourselves, in my opinion.
Incidentally, there is no rule that we should deny ourselves anything.

Classifying people, in this way, is for me everything else a spiritual one.

I consider myself to be spiritual for other reasons.
My values include personal freedom, authenticity, abundance, equality and love.
I love people and I love loneliness just as much and I trust that what’s happening is supposed to happen.
This is spirituality for me.
I do not aim for the perfect, but give myself room to both fail and be authentic and positive.

Is being spiritual a certain type?

No, I don’t think so.
The above is my definition of why I think I am spiritual.
Maybe you have someone else and then that’s right for you.
All definitions are good enough.

We are good enough, as we are, in our own way.

Often we are busy defining one and the other type and then using the definition to not feel good enough.
We often use definitions to measure and evaluate on ourselves or on others.
That way the definitions hold us back.
Personally, I don’t really care much about whether I’m spiritual or not.
It does not add to my life to determine whether I am one type or another.

For me, the most important thing is that I am a good person.

It is important for me to live in love and gratitude for myself, others and my surroundings.
Living in love and thankfulness is found in several philosophies of life and is not specifically about being spiritual.
I succeed sometimes and sometimes not.
So it is not necessary to be spiritual in order to be good enough.
We do not need to be anything else than ourselves.
We are always good enough as ourselves.
I am glad that I can always be a better person.
Every single day I practice being a good person.

❤️

Den Spirituelle Type.

You can read a lot more about what I do to become a good person at my blog.
We become happy focusing on abundance.

Den Spirituelle Type

Freedom can be defined in various ways..
Subscribe to my YouTube Channel.

Den Spirituelle Type.

❤️