Tag det som Kompliment

Tag det som kompliment.
Komplimenter, det er så skønt.
Det er så dejligt, når nogle siger noget pænt til en.

Jeg kan i hvert fald godt lide komplimenter.

Jeg kan også lide at give en kompliment.
Det er skønt at gøre andre glade.
Hvad så når nogle siger noget negativt.
Måske ligefrem noget grimt.
Det tager jeg også som en kompliment.

Når nogle udviser negativ adfærd overfor os, handler det ikke om os.

Det handler altid om dem selv.
Som mennesker ser vi andre igennem om selv, det er derfor, det er sådan.
Så derfor kan jeg med ro tage negativ adfærd som en kompliment.
Det der sker energetisk, når nogle er negative over for os, er at de selv er fyldt med negativ energi.
Det er ikke rart så derfor forsøger de at komme af med den ved at sige noget negativt.

Positiv energi beskytter os mod den negative energi.

Når jeg tager det som en kompliment, får jeg blokeret for den negative energi.
Jeg lukker den slet ikke ind i min sfære.
Det ville jeg gøre, hvis jeg tog til genmæle eller forsvarede mig.
Så ville jeg lukke den negative energi ind og heller ikke have det rart.
Negativ energi fylder os med ubehag.

Tag det som Kompliment

Find det positive ved det negative.

Hver gang vi siger noget negativt, er der også noget positivt.
Det jeg gør inde i mig selv er, at jeg vender deres negative ord til noget positivt og siger dem til mig selv.
På den måde kan jeg bruge alle negative mennesker til at øge mit selvværd og blive mere positiv.
Hver gang, jeg møder negative mennesker anvender jeg dem positivt.
Så kan jeg pludselig også være glad for de negative mennesker og måske endda opdage, når de siger noget jeg kan bruge.
Der er altså mange fordele.
Jeg bliver bedre til at høre efter, til at være positiv og jeg får øget mit selvværd.

Tag det som Kompliment

Positivt fokus giver positiv energi og glæde.

På min måde kan jeg i stedet sige tak og smile.
Når jeg siger tak og finder det positive, stiger min positive energi.
Denne positive energi vil nå den negative person, som på denne måde har en mulighed for at få det bedre.
Hvor er det skønt, at vi sådan kan hjælpe hinanden med at få det bedre.
Tag det som en Kompliment, det føles så godt.
Tak for dig.

❤️

Tag det som Kompliment

Min YouTube Kanal.
Læs mit blogindlæg om Positivitet og Succes.
Vi har ikke brug for en accept for andre for at være gode nok.
Der er andre fordele ved positivitet som intuition.

Tag det som Kompliment

English version below photo.

Tag det som Kompliment

Take it as a Compliment.

Take it as a compliment.
Compliments, it’s so wonderful.
It’s so great when someone says something nice to one.

At least I like compliments.

I also like to give a compliment.
It is great to make others happy.
What if some say something negative.
Maybe even something ugly.
I also take that as a compliment.

When someone shows negative behavior towards us, it is not about us.

It’s always about themselves.
As human beings, we see others through ourselves, that is why it is so.
So, therefore, I can calmly take negative behavior as a compliment.
What happens energetically when some are negative to us is that they themselves are filled with negative energy.
It’s not nice, so they try to get rid of it by saying something negative.

Positive energy protects us from the negative energy.

When I take it as a compliment, I get the negative energy blocked.
I don’t even let it into my sphere.
I would do that if I responded or defended myself.
Then I would let in the negative energy and not have a nice time.
Negative energy fills us with discomfort.

Find the positive in the negative.

Every time we say something negative, there is also something positive.
What I do inside myself is that I turn their negative words into something positive and tell them to myself.
That way I can use all negative people to increase my self-esteem and become more positive.
Every time I meet negative people, I use them positively.
Then I can suddenly also be happy about the negative people and maybe even discover when they say something I can use.
Therefore there are many benefits.
I get better at listening, positivity and I my self-esteem is increased.

Positive focus brings positive energy and joy.

My way I can say thank you and smile.
When I say thank you and identify the positiv, my positive energy rises.
This positive energy will reach the negative person who in this way has an opportunity to get better.
It is so great that we can help each other in getting better.
Take it as a compliment, it feels so good.
Thank you for being you.

❤️

Tag det som Kompliment

My YouTube Channel.
Read my post about Positivity and Success.
We do not need acceptance from others to feel good enough..
There are other advantages about positivity like intuition.

Tag det som Kompliment