Positiv Tænkning

Positiv tænkning istedet for negativ tænkning.
Negativ tænkning gør os kede af det, usikre og forkerte.
Positiv tænkning gør os selvsikre og glade.
Alle vores egenskaber kan bruges både positivt og negativt.

At tænke er en egenskab.

Næsten os alle har allerede egenskaben at tænke.
Mange af os bruge den både til at tænke positivt og negativt.
Når vi tænker negativt bruger vi ikke vores evne til at tænke til gavn for os.
Derfor vil vi opleve langt større glæde, hvis vi kan lære at tænke positivt istedet for negativt.
Med andre ord bruger vi vores evne til at tænke positivt og til gavn for os.

Hvordan kommer vi til at tænke positivt istedet for negativt

Hver gang vi identificerer en negativ tanke erstatter vi den med en positiv.
Dette gør vi hver eneste gang, der er en negativ tanke.
Hvis vi er udfordrede og ikke kan finde på noget positivt, kan vi tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde tænker vi allerede positivt.
Vi har nu et godt udgangspunkt for at øve os og blive bedre og bedre til at tænke positivt.
Det er vigtige at vi er tålmodige med os selv, så skal det nok komme.

Når vi tænker positivt om tankerne, tænker vi allerede positivt.

Derfor kan vi altid tænke, at vi er glade for at vi kan tænke.
På denne måde tænker vi positive tanker.
Herefter bliver det altid nemmere at tænke mere positivt.
God fornøjelse med at tænke positivt.
Tak for dig.

❤️

Positiv Tænkning

Min YouTube Kanal.

Læs meget mere på min blog.
Vores oplevelser er afhængige af om vi tænker negativt eller positivt.
Vi kan få succes, når vi er positive.
Når vi tager ejerskab på tankerne, bliver de automatisk positive.

Positiv Tænkning

English version below video and photo.

Positiv Tænkning

Positive Thinking

Positive thinking instead of negative thinking.
Negative thinking makes us sad, insecure and makes us feel wrong.
Positive thinking makes us feel confident and happy.
All our skills can be used both positively and negatively.

To think is a Skill.

Almost all of us already have the skill to think.
Many of us use it both to think positively and negatively.
When we think negatively, we do not use our ability to think for the benefit of us.
Therefore, we will experience far greater joy if we can learn to think positively instead of negative.
In other words, we use our ability to think positively and to our advantage.

How is it possible to think positively instead of negatively.

Every time we identify a negative thought, we replace it with a positive one.
We do this every single time there is a negative thought.

If we are challenged and can not think of anything positive, we may think we are good at thinking negatively.
That way, we are already thinking positively.
We now have a good starting point for practicing and getting better and better at thinking positively.
It’s important that we are patient with ourselves, then it should probably come.

When we think positively about the thoughts, we already think positively.

Therefore, we can always think that we are happy that we can think.
In this way, we think positive thoughts.
After that, it always becomes easier to think more positively.
Enjoy thinking positively.
Thank you for being you.

❤️

Positiv Tænkning

My YouTube Kanal.
Read a lot more at my blog.
Our experiences depend on our ability to think negative or positive.
We can reach success, when we are positive.
When we own our thoughts they automatically become more positive.