Kender du Clairvoyance?

Kender du Clairvoyance?

Clairvoyance betyder direkte oversat klarsyn.
Klarsyn, intuition, mavefornemmelse er det samme.
Det er en egenskab vi alle sammen er i besiddelse af.
En egenskab, vi kan bruge til at skabe klarhed.

Det er vores tanker, der indeholder al den data, der optager vores bevidsthed.

Klarsyn, information, mavefornemmelse er data fra tankerne.
Ligesom vi sædvanligvis får information fra tankerne, får vi altså også clairvoyant information.
Hele forskellen ligger i datatypen.
Vi kender alle sammen allerede de positive og negative tanker, der kommer fra egoet.
Klarsynstankerne er viden, løsninger, ideer, kreativitet og gør os i stand til at se vejen frem.
Jeg kalder dem, helt enkelt, for klarsyn.
Når vi bruger vores intuition eller mavefornemmelse, er det samme type information.

Kender du Clairvoyance?

Klarsyn er ikke positivt eller negativt, men det er positivt for os at anvende det.

Når vi anvender klarsynet, ser vi klart.
Med det mener jeg, at løsninger og ideer bliver klare for os.
Vi kan se hændelser og mennesker som de i virkeligheden er.
Når vi anvender det positivt, bliver vores vej frem helt tydelig.
På den måde bliver vi glade af at benytte klarsynet.
Det fører os i positiv retning.

Positivitet styrker klarsynet.

Jo mere vi kan tænke positivt, jo bedre klarsyn får vi.
Sådan er det bare.
Derfor er det rigtig godt at arbejde med at udskifte alle negative tanker med positive.
Hver gang vi identificerer en negativ tanke i bevidstheden, kan den skiftes ud med en positiv.
Negative tanker fastholder og holder tilbage også når det handler om klarsyn.
Hvis vi anvender klarsynet og herefter fokuserer negativt på vores viden fra klarsynet, kan vi ikke se vejen frem.
Når vi istedet for at fokusere på det negative, finder det positive, kan vi identificere vejen frem.
Derfor er det rigtig godt at arbejde med at være positiv hele tiden.

En Clairvoyant Rådgiver er ikke forudindtaget omkring din person.

Den clairvoyante rådgiver kender dig sandsynligvis ikke i forvejen.
Vedkommende skal ikke vide noget om dig før en clairvoyant rådgivning.
Derfor har den clairvoyante heller ikke mulighed for at danne sig en negativ mening om dig.
Den clairvoyante kan møde dig positivt.
På denne måde, kan den clairvoyante benytte sit klarsyn til at give dig information, der gør det muligt for dig at bevæge dig positivt fremad i dit liv.
Det er derfor det er så godt at gå til clairvoyant.

Vi er ofte selv følelsesmæssigt påvirkede af personer og situationer.

Ofte når vi er udfordret og oplever negative tanker og følelser, kan vi ikke se vejen frem selv.
Vi bliver rådvilde og forvirrede, måske endda kede af det.
Når vi er i en sådan følelsesmæssige, negativ påvirkening, virker vores klarsyn ikke.
Det virker kun, når vi er positive.
Den clairvoyante, der ikke oplever disse påvirkninger, kan derfor med lethed se din vej frem.

Kender du Clairvoyance?

Clairvoyant Rådgivning, hvordan foregår det?

Som clairvoyant rådgiver tilbyder jeg relevant information til dig.
Jeg forholder mig ikke til  det.
Selve vejledningen foregår uden min personlige indblanding og vurdering.
Det lader jeg være op til dig.
Det er, når vi blander vores tanker fra egoet og følelser ind over, at vi kan opleve uklarhed og forvirring.
Tilbage på sporet kan vi sagtens komme.

Vi tror altid vi skal handle velovervejet.

Når vi skal vælge, opstiller vi positive og negative konsekvenser.
Ofte, når vi er usikre, fokuserer vi på de negative, mulige konsekvenser.
På den måde bliver vores beslutninger baseret på egoet og ikke klarsynet.
Sjovt, når vi netop prøver at tænke over tingene og gøre det rigtige.
Når vores valg foregår på basis af klarsynet, kommer de netop til at fremstå velovervejede.
Det er da værd at overveje, synes jeg.

Kender du Clairvoyance?

Hvorfor Clairvoyant rådgivning.

Den clairvoyante rådgivning er netop en stor hjælp, når vi ikke selv, kan finde det positive.
Når vi er frustrede, rådvilde, usikre, nervøse, så virker vores klarsyn ikke, men det gør clairvoyantens.
Desuden er den clairvoyante uddannet i at få det optimale ud af klarsynet.
En clairvoyant mestrer at anvende klarsynet kontrolleret og positivt.
Derfor er clairvoyance af stor værdi for den enkelte.
God fornøjelse med det.

Kender du Clairvoyance?

Prisen for de forskellige typer af clairvoyance jeg tilbyder, kan du se her og læse om tilfredshedsgaranti.
Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder diverse typer af rådgivning.
Læs min blog.

Min YouTube Kanal.

Læs mere om, hvad clairvoyance er.

Kender du Clairvoyance?

English version of this blogpost below the video and photo.

Kender du Clairvoyance?

Kender du Clairvoyance?

Do you know Clairvoyance?
Clairvoyance means directly translated clarity.
Clarity, intuition, gut feeling are the same.
It is a skill we all possess.
An skill we can use to create clarity.

It is our thoughts that contain all the data that occupies our consciousness.

Clear vision, information, gut feeling are data from the mind.
Just as we usually get information from the mind, we also get clairvoyant information.
The whole difference lies in the data type.
We all already know the positive and negative thoughts that come from the ego.
Clarity thoughts are knowledge, solutions, ideas, creativity and enable us to see the way forward.
I simply call them clarity.
When we use our intuition or gut feeling, it is the same type of information.

Clarity is not positive or negative, but it is positive for us to use it.

When we apply clear vision, we see clearly.
By that I mean that solutions and ideas become clear to us.
We can see events and people as they really are.
When we apply it positively, our path forward becomes clear.
In this way, we will enjoy using the clear vision.
It leads us in a positive direction.

Positivity strengthens clarity.

The more we can think positively, the better clarity we get.
That’s just how it is.
Therefore, it is really good to work on replacing all negative thoughts with positive ones.
Each time we identify a negative thought in consciousness, it can be replaced by a positive one.
Negative thoughts hold and hold even when it comes to clarity.
If we apply clear-sightedness and then focus negatively on our knowledge of clear-sightedness, we cannot see the way forward.
When we find the positive instead of focusing on the negative, we can identify the way forward.
Therefore, it is really good to work with being positive all the time.

A Clairvoyant Counsellor is not biased about your person.

The clairvoyant Counselor probably doesn’t know you already.
They should know nothing about you before a clairvoyant advice.
Therefore, the clairvoyant also does not have the opportunity to form a negative opinion of you.
The clairvoyant can meet you positively.
In this way, the clairvoyant can use his clarity to provide you with information that will allow you to move positively in your life.
That is why it is so good to see a clairvoyant.

We are often emotionally influenced by people and situations ourselves.

Often when challenged and experiencing negative thoughts and feelings, we cannot see the way forward ourselves.
We get confused, maybe even sad.
When we are in such an emotional, negative influence, our sense of clarity does not work.
It only works when we are positive.
The clairvoyant who does not experience these influences can therefore easily see your path forward.

Clairvoyant Counseling how does it work?

As a clairvoyant counsellor, I offer relevant information to you.
I don’t relate to that.
The guidance itself goes without my personal interference and judgment.
I’ll leave it up to you.
It is when we listen to our thoughts from the ego and feelings that we can experience obscurity and confusion.
easily we can get back on track.

We always think we must act wisely.

When making choices, we focus on the positive and negative consequences.
Often, when we are uncertain, we focus on the negative, potential consequences.
In this way, our decisions are based on the ego and not the clear-sighted.
Funny when we are just trying to think about things and do the right thing.
When our choices are made on the basis of clear-sightedness, they will just appear well-considered.
It is worth considering then, I think.

Why Clairvoyant Counselling?

The clairvoyant counselling is just a big help when we cannot find the positive.
When we are frustrated, confused, insecure, nervous, our sense of clarity does not work but for the Clairvoyant it does.
Furthermore, the clairvoyant is trained to get the best out of the clear vision.
A clairvoyant masters using the clear vision in a controlled and positive way.
Therefore, clairvoyance is of great value to the individual.
Have a good time.

Kender du Clairvoyance?

I offer several types of counselling.
Read about me, my values, my passion and my vision.
Read my blog.
Read about satisfaction guarantee and find prices for the different types of clairvoyance, I offer

My YouTube Channel.

Read more about, what clairvoyance is.

Kender du Clairvoyance?