Hvile i Sig Selv

Hvile i sig selv.
Hvordan gør man det?
Hvad betyder det egentlig?
At hvile i sig selv er en meget vid betegnelse, vi kan definere som vi vil.
Sådan ser jeg det i hvert fald.
For mig betyder det at have et højt selvværd, se positivt på livet og have intuition.

Selvværd er essentielt for os.

Når vi arbejder med at få vores selvværd højt, bliver vi gladere.
Vores selvværd bliver højere, når vi roser os selv.
Vi bliver uafhængige af andres ros.
Det betyder altså, at vi kan være sammen med andre, uden at vi ønsker at få noget fra dem.
Vi kræver ikke noget af vores omgivelser.
På den måde pålægger vi ikke andre en bestemt adfærd.

Hvile i Sig Selv

Når vi sætter os selv fri, sætter vi andre fri.

At få højt selvværd er som at blive sat fri.
Vi bliver sat fri fordi, vi ikke længere behøver tænke særlig meget over, hvad andre synes om os.
Det vi viser udadtil er altså ikke længere rettet mod at gøre andre glade.
I øvrigt kan vi aldrig vide, hvad der gør andre glade.
Nu retter vi det, vi viser udadtil, mod at gøre os selv glade.
Det sjove er, at det også gør andre glade.
Fordi det er uden forventninger til andre.

Fokuser positivt på negative oplevelser, personer og betingelser.

Hver gang vi oplever noget som negativt, kan vi vende det om og finde det positive.
Det kan vi fordi, der er noget positivt og negativt ved alt.
Hvis vi ikke kan finde det positive ved selve oplevelsen, personen eller betingelsen, kan vi fokusere på noget andet, der er positivt.
Det handler bare om, at få det positive til at fylde i bevidstheden.
Når vi er positive er vi glade og hviler mere i os selv.
Vi har ikke brug for andre til at håndtere det negative.
Det kan vi nemlig selv, når vi ændrer det negative til positivt.

Vi får bedre intuition eller klarsyn, som jeg kalder det, af positivitet.

Når vi hovedsaglig fylder bevidstheden med positive tanker, er der plads til klarsynet.
Positive tanker giver altså klarsyn eller intuition.
Derfor er det også godt at fokusere positivt.
Når vi bliver i stand til at anvende klarsynet, bliver vi sikre på vores valg.
Vi bliver i stand til selv at finde vores vej fremad i livet.
Det er et tilvalg, når vi tager imod hjælp fra andre.
Vi har ikke brug for hjælp fra andre fordi vi kan selv.
Igen behøver vi ikke længere forvente noget fra andre.

At hvile i sig selv giver ro i bevidstheden.

Når vi har ro i bevidstheden, har vi det godt.
Vi har ro i bevidstheden fordi, vi ikke tænker negativt om os selv, om andre, situationer eller vores betingelser.
Bekymringstankerne forsvinder også med klarsynet.
Negative tanker larmer, positive tanker er stille.
Det er derfor vi har ro i bevidstheden.
Meditation giver også ro i bevidstheden.
Derfor er det også en god ting.
God fornøjelse med at hvile i dig selv.

❤️

Hvile i Sig Selv

Læs om, hvordan jeg opfatter frihedsbegrebet.
Hvorfor er positive tanker godt?.
Lavt selvværd øger vores behov for andres bekræftelse.

Min YouTube Kanal.

Hvile i Sig Selv

❤️

English version below the photo.

Hvile i Sig Selv

Hvile i Sig Selv

To be well-balanced or self-contained.

To be self-contained.
How do you do it?
What does it really mean?
To be self-contained is a very broad term we can define as we please.
That’s how I see it, anyway.
For me, it means having a high self-esteem, looking positively at life and having intuition.

Self-esteem is essential to us.

When we work to raise our self-esteem, we become happier.
Our self-esteem becomes higher when we praise ourselves.
We become independent of the praise of others.
This means that we can be with others without wanting to get anything from them.
We do not require any of our surroundings.
That way, we do not impose a certain behavior on others.

When we set ourselves free, we set others free.

Getting high self-esteem is like being set free.
We are set free because we no longer have to think very much about what others think about us.
So what we show to the outside is no longer aimed at making others happy.
Besides, we can never know what makes others happy.
Now we are directing what we show to the outside to make our selves happy.
The funny thing is that it also makes others happy.
Because it is without expectations of others.

Focus positively on negative experiences, people and conditions.

Every time we experience something as negative, we can reverse it and find the positive.
We can because there is something positive and negative about everything.
If we cannot find the positive about the experience itself, the person or the condition, we can focus on something else that is positive.
It’s just about getting the positive into the consciousness.
When we are positive we are happy and rest more in ourselves.
We don’t need others to deal with the negative.
We can do that even when we change the negative to the positive.

We get better intuition or clear-sightedness, as I call it, of positivity.

When we mainly fill consciousness with positive thoughts, there is room for clear-sightedness.
Thus positive thoughts provide clear-sightedness or intuition.
Therefore, it is also good to focus positively.
When we are able to apply clear-sightedness, we become confident in our choices.
We will be able to find our way forward in life ourselves.
It is an option when we receive help from others.
We don’t need help from others because we can.
Again, we no longer have to expect anything from others.

To be self-contained gives peace of mind.

When we have peace of mind, we feel good.
We have peace of mind because we do not think negatively about ourselves, about others, situations or our conditions.
Concerns also disappear with clear-sightedness.
Negative thoughts are noisy, positive thoughts are quiet.
That is why we have peace of mind.
Meditation also provides peace of mind.
That’s why it’s a good thing too.
Have fun containing yourself.

❤️

Hvile i Sig Selv

Read about how I define freedom.
Why positive thinking is good.
A low self-esteem rises our need for confirmation from others.

My YouTube Channel.

Hvile i Sig Selv

❤️

Hvile i Sig Selv