Har du Succes?

Har du succes?
Nyder du din succes?
Succes kan være mange ting.
Alt lige fra hverdagens små sejre til helt store successer i form af overflod på visse eller alle områder.
Succes kan være på enkelte områder eller alle områder.

Succes er en oplevelse af en situation.

Man kan også sige, at det er en tanke.
Det er nemlig præcis, hvad det er.
Det er din tanke om et given situation, oplevelse eller et resultat.
Hvis du ikke føler du har nogen form for succes, så er det altså dine tanker du skal arbejde med.

Vi kan tænke både negativt og positivt om alt.

Når vi tænker at noget ikke er godt nok, at det kan blive bedre og så videre oplever vi i hvert fald ikke succes.
På den måde anvender vi tankerne negativt og vil derfor heller ikke være opmærksom på de successer, vi rent faktisk opnår.
Måske har vi udelukkende fokus på det negative frem for det positive.
På denne måde kommer vi netop ikke til at opleve succes.
Istedet bliver vi utilfredse og ender måske endda med at stresse os selv.
Hvis vi derimod tænker, at det er godt nok og, at vi gjorde vores bedste og har fokus på, at vi fik noget gjort har vi fokus på det positive.
Vi har fokus på vores succes.

Har du Succes?

Når vi har fokus på det positive, vil vi opleve flere successer.

Vi kan netop bruge det negative til at blive positive.
Hvis jeg identificerer en negativ tanke ved jeg, at der også findes noget positivt.
Jeg finder det positive og erstatter altså det negative med positivt.
På den måde får jeg accepteret det negative og flyttet fokus til det positive.
Når jeg for eksempel tænker, at jeg er dårlig til noget erstatter jeg den tanke med, at jeg er god til det.
Nu er der allerede noget, jeg er god til og jeg oplever en succes.

På denne måde bruger jeg mine tanker til at løfte min positive energi.

En positiv energi er godt for os på alle måder.
Jo mere positiv energi, jo større succes i livet.
Hvis vi helt kan eliminere de negative tanker, vil vi også blive i stand til at nyde vores succes.
Det er da værd at tage med, synes jeg.

Har du Succes?

Positivitet får os til at være opmærksomme på vores successer og nyde dem.

Alle kan anvende deres tanker på den facon.
Erstat blot de negative tanker med positive.
Så skal du nok komme derhen.
Jeg ved det virker, da jeg selv hele tiden arbejder med tankerne.
Det der er sket for mig er, at jeg ikke skal skifte særlig meget ud længere.
Jeg fokuserer automatisk positivt på flere og flere områder i mit liv.

Har du Succes?

❤️

Når vi evaluerer andre negativt.
Har du fokus på al den overflod du har eller på knapheden?
Hvorfor er det så godt med positive tanker?

Min YouTube Kanal.

Har du Succes?

❤️

English version below video and photo.

Har du Succes?

Are You Successful?

Are you successful?
Do you enjoy your success?
Success can be many things.
Everything from everyday small victories to great successes in the form of abundance in some or all areas.
Success can be in all areas or areas.

Success is an experience of a situation.

You could also say it’s a thought.
That is exactly what it is.
It is your idea of a given situation, experience or outcome.
If you do not feel that you have any kind of success, then your thoughts are to work with.

We can think both negatively and positively about everything.

When we think that something is not good enough, that it can get better and so on, at least we do not experience success.
In this way we use the thoughts negatively and therefore will not pay attention to the successes we actually achieve.
Maybe we focus solely on the negative rather than the positive.
In this way, we are just not going to experience success.
Instead, we become dissatisfied and may even end up stressing ourselves.
If, on the other hand, we think it is good enough and that we did our best and focus on getting something done, we focus on the positive.
We focus on our success.

When we focus on the positive, we will experience more successes.

We can use the negative to become positive.
If I identify a negative thought, I know that there is also a positive.
I find the positive and then replace the negative with positive.
This way, I accept the negative and shift the focus to the positive.
For example, when I think I’m bad at something, I replace the idea that I’m good at it.
Now there is already something I am good at and I am experiencing success.

This way I use my thoughts to raise my positive energy.

A positive energy is good for us in every way.
The more positive energy, the greater the success in life.
If we can completely eliminate the negative thoughts, we will also be able to enjoy our success.
It’s worth taking, then, I think.

Positivity makes us aware of our successes and enjoy them.

Everyone can turn around their thoughts in this way.
Replace the negative thoughts with the positive ones.
Then you should probably get there.
I know it works as I work with my mind all the time.
What has happened to me is that I don’t have to change much anymore.
I automatically focus positively on more and more areas of my life.

Har du Succes?

❤️

When we evaluate others negatively.
Do you focus on abundance or do you focus on shortage?
Why is positive thinking good?

My YouTube Channel.

Har du Succes?

❤️