Uddelegere Ansvaret

Uddelegere ansvaret, har du svært ved at give slip?
Vil du helst have kontrol med det hele?
Føler du, at du skal være med ind over alle beslutninger?
Er det dig der bestemmer det hele?
Arbejder du meget?

Hvis du kan svare ja til de 4 første spørgsmål, behøver du ikke svare på det sidste.

Svaret er ja.
Du pålægger dig selv merarbejde, når du ikke uddelegerer ansvaret.
Måske er du endda ved at drukne dig selv i arbejde på denne konto.
Du kan ende med stress og med at miste motivationen for dit arbejde på denne måde.
I værste fald vil du blive ramt af fysisk sygdom.
Hvad er den egentlige grund til, at du ikke vil uddelegere?

Ikke at uddelegere udspringer af lavt selvværd.

I virkeligheden kan du være bange for at blive overflødig.
Måske tillægger du inderst inde ikke din egen indsats nogen særlig stor værdi.
Hvis det er tilfældet, må du igang med at rose dig selv.
Det kan få din indre værdi op på niveau med din arbejdsindsats.
Når vores indre værdi stiger, falder vores arbejdsindsats og vi får næsten automatisk lyst til at uddelegere.
Vi skal ikke bevise vores værd ud ad til længere.
Du prøver sandsynligvis at vise omverdenen, at du har den værdi, du drømmer om.

Uddelegere Ansvaret

Du kan ikke overbevise andre, det er meget nemmere at overbevise dig selv.

Desuden er det jo dig der tvivler på din værdi, ikke de andre.
Faktisk er det sådan, at du først bliver overflødig, når du ikke uddelegerer.
Grunden til dette er, at når du ikke uddelegerer ansvaret kommer du selv til at påtage dig så meget arbejde at du kommer til at fremstå usammenhængende, ustruktureret og stresset.
På den måde kommer din personlige energi til at blive negativ.
Når vores energi bliver negativ holder andre op med at lytte på os, vi føler os selv utilstrækkelige og der bliver langt til succes, måske endda rigtig op ad bakke.

Man kan også sige at ikke at uddelelegere udspringer af manglende tillid.

Den manglende tillid omfatter både dig selv og dine omgivelser.
Med mangelende tillid til dig selv, tænker jeg på, at du er i tvivl om du har været god nok til at vælge de rette personer at uddelegere til.
Jeg mener også, at du måske også ligefrem er bange for, at dem du uddelegerer til, vil være bedre end dig.
En helt irrationel bekymring, da det jo vil være det bedste der kan ske for alle parter.
Den der er uddelegeret til oplever en succes og en udvidelse af sit ansvarsområde.
Dig som uddelegerer kan trygt overlade opgaven til en anden og beskæftige dig med noget mere interesssant.

Uddelegere Ansvaret

Når vi uddelegerer får vi plads til at lave noget nyt og spændende.

Vores arbejde og dag vil blive fyldt med fornyet indhold og det vil igen blive spændende.
Vi lærer en masse, når vi uddelegerer.
Det samme sker for dem vi uddelegerer til.
Så det er altså en win-win.
Når du ikke uddelegerer snyder du altså både dig selv og dem du skal uddelegere til for et rigere arbejdsliv.
Hvis du har virksomhed vil du derfor sandsynligvis få svært ved at fastholde gode medarbejdere.

Hvis du betvivler evnerne hos dem du uddelegerer til, betvivler du i virkeligheden egne evner.

Især hvis du selv har valgt dem.
Alternativt egne evner til at kunne overlevere opgaven på forsvarlig vis.
Kom videre ved at rose dig selv, så dit selvværd kan komme op på niveau med dem, du skal uddelegere til.
Nu kan du gå igang med at uddelegere.

Uddelegere Ansvaret

❤️

Hvordan du skaber værdi for din kunde.
Min YouTube Channel.

Uddelegere Ansvaret

Uddelegere Ansvaret

Delegate Responsibility

Delegate responsibility, do you find it difficult to let go?
Would you rather have control of everything?
Do you feel that you need to be involved in all decisions?
Is it you who decides everything?
Do you work a lot?

If you can answer yes to the first 4 questions, you don’t have to answer the last.

The answer is yes.
You impose extra work on yourself when you do not delegate responsibility.
Maybe you’re even drowning yourself in work on this account.
You possibly end up with stress and losing the motivation for your work this way.
In the worst case you will be affected by physical illness.
What is the real reason you do not want to delegate?

Not to delegate originating from low self-esteem.

In fact, you may be afraid of being redundant.
Perhaps you do not attach any great value to your own efforts.
If so, start praising yourself.
It can bring your intrinsic value to the level of your work performance.
As our intrinsic value increases, our efforts decrease and we almost automatically feel like delegating.
We should not prove our worth beyond that.
You are probably trying to show the outside world that you have the value you dream of.

You cannot convince others, it is much easier to convince yourself.

Besides, it is you who doubt your value, not the others.
In fact, when you do not delegate, you will first be redundant.
The reason for this is that when you do not delegate responsibility, you yourself will take on so much work that you will appear incoherent, unstructured and stressed.
In this way, your personal energy will become negative.
When our energy becomes negative, others stop listening to us, we feel ourselves inadequate and there is a long way to go, maybe even uphill.

One can also say that not to distribute starts with lack of trust.

The lack of trust includes both yourself and your surroundings.
With lack of confidence in yourself, I think you are in doubt whether you have been good enough to choose the right people to delegate to.
I also think you might even be afraid that those you delegate to will be better than you.
A completely irrational concern, as it will be the best thing that can happen to all parties.
Anyone who is delegated to experience a success and an extension of his area of responsibility.
Those who delegate can safely entrust the task to someone else and deal with something more interesting.

When we delegate, we get room to do something new and exciting.

Our work and day will be filled with renewed content and it will again be exciting.
We learn a lot when we delegate.
The same goes for those we delegate to.
So it’s a win-win.
When you do not delegate, you cheat both yourself and those you must delegate for a richer working life.
If you have a business you will probably find it difficult to maintain good employees.

If you doubt the abilities of those you delegate to, you really doubt your own abilities.

Especially if you have chosen them yourself.
Alternatively, your own abilities to be able to hand over the assignment in a proper manner.
Come on by praising yourself so that your self-esteem can come up to the level with which you must delegate.
Now you can start delegating.

Uddelegere Ansvaret

❤️

How to create value for your customer.
My YouTube Channel.

Uddelegere Ansvaret

Uddelegere Ansvaret