Posistiv eller Negastiv

Posistiv eller Negastiv?
Altså, hvordan bliver du, når du drikker alkohol?
Bliver du positiv eller bliver du negativ?
Vi kan tit få dårlig samvittighed, når vi har været fulde.
Dårlig samvittighed er negativ energi og altså ikke god for os.
Vi har så travlt med at udskamme alkohol.
Det dårlige ved at drikke er åbenlyst.
Kan der være noget godt?
Kan vi få noget positivt ud af at drikke alkohol.

Hvorfor Drikker vi Alkohol?

Er det underligt vi drikker alkohol, når det får så meget negativ omtale?
Det virker som om alkoholindtag ofte er negativt og forbundet med et liv i problemer.
Alligevel indtager rigtig mange mennesker jævnligt alkohol.
Derfor synes jeg, det kan være interessant at finde noget positivt ved alkohol?
Det virker ikke som om det er muligt, men jeg vil nu prøve alligevel.
Jeg kan nemlig også godt nyde alkohol.

Posistiv eller Negastiv

Der er noget godt og dårligt ved alt.

Alkohol smager ofte godt og vi bruger det til at supplere maden og forstærke smagsoplevelsen.
Vi bruger det også til at blive ekstra festlige og have det sjovt.
Ofte drikker vi alkohol, når vi er sammen med andre.
Vi forbinder alkohol med at hygge os og have det godt.
Når vi har ferie, drikker vi mere alkohol.
I weekenderne drikker vi mere alkohol.
Vi anvender altså alkohol til at gøre det positive mere positivt.

Posistiv eller Negastiv

Alkohol forstærker den positive oplevelse.

Det er vores energi i udgangspunktet, der afgør, om alkoholen bliver en positiv oplevelse.
Derfor opnår vi stor glæde af, at nyde alkohol ved de ovenfor nævnte aktiviteter.
Det er alle sammen aktiviteter, hvor de fleste af os er positive i udgangspunktet.
Derfor bliver oplevelserne bedre, når vi indtager alkohol.

Alkohol gør os mere positive.

Vi lægger fordomme og barrierer overfor andre mennesker til side.
Vi kan mødes med alle også dem som vi ellers ikke forestiller os, at vi kan mødes med.
Pludselig kan vi lide andre mennesker.
Vi kan hygge os med de fleste, når bare der er alkohol på bordet.
Alkohol viser os altså, at vi kan have det godt med de fleste mennesker. 
Vi bliver bedre til at fokusere på deres positive sider istedet for de negative.
Når vi kan være positive, når vi er påvirkede af alkohol, kan vi også uden alkohol.
Det er jo os, der er positive, ikke alkoholen.
Alkoholen forstærker bare vores positivitet.

Posistiv eller Negastiv

Menneskets energi i udgangspunktet afgør alkoholens energi.

Med det mener jeg, at det er vores egen energi, når vi drikker alkohol, der afgør oplevelsen.
Hvis vores energi er negativ, bliver vi negative af alkoholen.
Når vores energi er positiv, bliver vi positive af alkoholen.
Vores adfærd og oplevelse med alkoholen, har altså intet med alkoholen at gøre.
Alkoholen forstærker vores positive og negative energi.

Vi søger det positive.

Mange mennesker er positive og vil så gerne være mere positive.
Vi vil så gerne have positive oplevelser og omgive os med positive mennesker.
Når vi deltager i det positive, tror vi, at vi bliver mere positive.
Det positive forstærker det positive.
Hvis vi selv er positive, bliver vi altså mere positive af det positive.
Når vi er negative, bliver vi ikke mere positive af hverken det negative eller positive.
Hvis det var sådan, ville alle mennesker der er kede af det, sure eller vrede bliver glade af alkohol, en fest eller en tur i tivoli.
Det er ikke tilfældet.

Posistiv eller Negastiv

Find det negative i det positive.

Hvis vi vil drikke alkohol og have en positiv oplevelse, skal vi altså være positive.
Det er vores eget ansvar at blive positive.
Andre kan ikke gøre os positive.
Alkohol kan heller ikke gøre os positive.
Det er med alkoholen som overfloden.
Når vi fokuserer på overfloden istedet for knapheden, får vi overflod.

Vi skal fokusere på det positive i livet, for at blive posistive.

Vi skal selv være positive istedet for negative.
Det er kun os selv, der kan.
Vi skal finde det positive, hver gang vi oplever noget negativt.
På den måde kan vi forblive positive.

Alkohol viser os vejen til positivitet.

Når det handler om alkohol, er vi gode til at finde det positive.
Ellers ville så mange jo ikke drikke alkohol.
Ikke når det får så meget negativ omtale.
Vi skal altså bare gøre med alt andet, som vi gør med alkohol.
Det er i virkeligheden så enkelt.
Vi skal finde det positive ved alt det andet også.
Skål og tak for dig.

❤️

Posistiv eller Negastiv

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Lotte Eulalia Botteleth, min vision, passion og mine værdier.
Lotte Botteleths rådgivning.

Min YouTube Kanal.

Kan vi tænke i økonomisk overflod?
Læs om den positive og den negative fordømmelse.
Vi oplever alle succes hver dag.
Kan dårlige nyheder også være gode nyheder?

Posistiv eller Negastiv

English version of this blogpost below the photo.

Posistiv eller Negastiv

Posistiv eller Negastiv

Positive or Negative?
So, how do act when you drink alcohol?
Are you becoming positive or are you becoming negative?
We can often have a bad conscience when we have been drunk.
Bad conscience is negative energy and therefore not good for us.
We are so busy shaming alcohol.
The bad thing about drinking is obvious.
Can there be anything good?
Can we get something positive out of drinking alcohol.
This post is not an advice to drink more alcohol, it is an advice to think positively.

Why do we drink alkohol?

Is it weird we drink alcohol when it gets so much negative publicity?
It seems that alcohol intake is often negative and associated with a life in trouble.
Yet many people regularly consume alcohol.
Therefore, I think it may be interesting to find something positive about alcohol?
It does not seem like it is possible, but I will now try anyway.
I can also enjoy alcohol.

There is something good and bad about everything.

Alcohol often tastes good and we use it to complement the food and enhance the taste experience.
We also use it to be extra festive and have fun.
Often we drink alcohol when we are with others.
We associate alcohol with having fun and having a good time.
When we have a holiday, we drink more alcohol.
On the weekends we drink more alcohol.
So we use alcohol to make the positive more positive.

Alcohol enhances the positive experience.

It is our energy in the first place that determines whether the alcohol becomes a positive experience.
Therefore, we find great pleasure from enjoying alcohol at the above mentioned activities.
These are all activities where most of us are positive in the first place.
Therefore, the experiences get better when we consume alcohol.

Alcohol makes us more positive.

We put aside prejudices and barriers to other people.
We can meet everyone, including those we otherwise do not imagine we can meet.
Suddenly we like other people.
We can have fun with most people, as long as there is alcohol on the table.
So alcohol shows us that we can have a good time with most people.
We get better at focusing on their positive sides instead of the negative ones.
When we can be positive, when we are under the influence of alcohol, we can also be without alcohol.
After all, it is us who are positive, not alcohol.
Alcohol just reinforces our positivity.

Human energy basically determines the energy of alcohol.

By that I mean that it is our own energy when we drink alcohol that determines the experience.
If our energy is negative, we become negative by the alcohol.
When our energy is positive, we become positive by the alcohol.
Our behavior and experience with alcohol, therefore, has nothing to do with alcohol.
Alcohol boosts our negative and positive energy.

We seek the positive.

Many people are positive and want to be more positive.
We want to have positive experiences and surround ourselves with positive people.
When we participate in the positive, we think we become more positive.
The positive reinforces the positive.
If we ourselves are positive, then we become more positive from the positive.
When we are negative, we do not become more positive by either the negative or the positive.
If that were the case, all people who are upset, angry or angry would be happy from drinking alkohol, a party or a trip to the amusement park.
It is not the case.

Find the negative in the positive.

If we want to drink alcohol and have a positive experience, then we must be positive.
It is our own responsibility to be positive.
Others cannot make us positive.
Alcohol can not make us positive either.
It is with alcohol as the abundance.
When we focus on abundance instead of scarcity, we get abundance.

We need to focus on the positive in life, to become positive.

We must be positive instead of negative.
Only ourselves can.
We must find the positive every time we experience something negative.
That way we can stay positive.

Alcohol shows us the way to positivity.

When it comes to alcohol, we are good at finding the positive.
Otherwise, so many would not drink alcohol.
Not when it gets so much negative publicity.
So we just have to do with everything else that we do with alcohol.
It’s really that simple.
We need to find the positive in everything else as well.
Cheers and thank you for being you.

❤️

Posistiv eller Negastiv

I have satisfaction guarantee on my counselling.

Lotte Eulalia Botteleth, my vision, passion and my values.
Lotte Botteleths counselling.

My YouTube Channel.

Is it possible to think towards financially abundance?
Read about the positive and the negative judgement.
All of us experience successes every day.
Is it possible that the bad news is also good news?

Posistiv eller Negastiv