Modgang og Medgang

Modgang og Medgang.
Hvis vi ikke oplevede modgang, ville vi aldrig opleve medgang og omvendt.
De repræsenterer ikke samme betydning, men ingen af dem kan undværes.
Modgangen skal altså være der og derfor kan vi lige så godt tænke positivt om den.
Når vi tænker positivt om modgangen, bliver den automatisk til medgang.
På den måde bruger vi den negative modgang positivt.

Modgang er negativt.

Vi opfatter modgang som negativt, det ligger i ordet.
Når vi tænker negativt om modgangen, holder den os tilbage.
I virkeligheden er modgang en udfordring, vi tænker negativt om.
Vi tænker negativt fordi vi ikke har erfaring med den type modgang eller ikke ved, hvordan vi håndtere og overkommer modgangen.

Modgang og Medgang

Når vi tænker negativt om modgangen, vokser den.

Modgangen bliver større og fylder mere for os, når vi tænker negativt.
Selve modgangen ændrer sig ikke, men i vores bevidsthed kommer den til at fylde det hele.
Den negative tanke om modgangen fastlåser os i bevidstheden.
På den måde er der ikke plads til andet, når vi tænker negativt om modgangen.
Der er altså ikke plads til at finde en løsning og se vores vej frem.

Vi skal tænke positivt om modgangen.

Når vi tænker positivt om modgangen, får vi ryddet vores bevidsthed for de begrænsende negative tanker.
Modgangen er der stadig, men den fylder ikke i vores bevidsthed.
Herved får vi plads til at finde en løsning.
Vi har afdækket alt det negative i forbindelse med vores modgang.
Nu kan vi afdække alt det positive, der kan være i forbindelse med vores modgang.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.

Når vi fokuserer negativt, kan vi ikke se det positive.
Det negative går ikke væk af sig selv, derfor skal vi gøre noget aktivt for at tænke positivt.
Hver gang vi tænker negativt om vores modgang og situation, skal vi skifte den negative tanke ud med en positivt.
På den måde bruger vi de negative tanker til at afdække de positive sider og altså til at tænke positivt.

Modgang og Medgang

Vi skal ikke ændre holdning til modgangen og vores situation.

Vi har nemlig ikke lyst til at synes godt om vores modgang, når vi tænker negativt.
Det eneste vi skal gøre, er at ændre vores tanker.
Alle negative tanker skal ændres til positive tanker.
Når vi gør det, bliver modgangen automatisk til medgang.
Det sker helt af sig selv.

Medgang er positivt.

Når vi oplever medgang er vi glade og føler os ubegrænsede.
Vi tænker positivt og derfor kan vi finde løsninger.
Når vi tænker positivt om modgang og udfordringer, kan vi se vores vej fremad.
Derfor er det positive tanker essentielt for os, når vi gerne vil videre med vores liv.
Det virker for mig og du kan jo prøve selv, næste gang du oplever modgang, hvis du har lyst.
Tak for dig.

❤️

Modgang og Medgang

Min blog.
Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder rådgivning.

Min YouTube Kanal.

Når vi dømmer andre negativt.
Kan stress være sundt?
I naturen bliver vi automatisk positive.
Positivitet medfører succes.
Når vi tænker positivt om tankerne bliver de positive.

Modgang og Medgang

English version below the photo.

Modgang og Medgang

Modgang og Medgang

Adversity and Success.

If we did not experience adversity, we would never experience success and vice versa.
They do not represent the same meaning, but none of them can be dispensed with.
When we think positively about adversity, it automatically becomes success.
In this way, we use the negative adversity positively.

Adversity is negative.

We perceive adversity as negative, it lies in the word.
When we think negatively about adversity, it holds us back.
In fact, adversity is a challenge we think negatively about.
We think negatively because we have no experience with that type of adversity or do not know how to deal with and overcome adversity.

When we think negatively about adversity, it grows.

Adversity becomes greater and takes up more space for us when we think negatively.
The adversity itself does not change, but in our consciousness it will fill it all.
The negative thought of adversity locks us in consciousness.
That way, there is no room for anything else when we think negatively about adversity.
So there is no room to find a solution and see our way forward.

We must think positively about adversity.

When we think positively about adversity, we get to clear our consciousness of the limiting negative thoughts.
The adversity is still there, but it does not fill our consciousness.
This gives us space to find a solution.
We have uncovered all the negatives associated with our adversity.
Now we can uncover all the positives that can be associated with our adversity.

There is something negative and something positive about everything.

When we focus negatively, we cannot see the positive.
The negative does not go away by itself, therefore we must do something active to think positively.
Every time we think negatively about our adversity and situation, we need to replace the negative thought with a positive one.
In this way, we use the negative thoughts to uncover the positive sides and thus to think positively.

We must not change our attitude towards adversity and our situation.

We do not want to like our adversity when we think negatively.
All we have to do is change our minds.
All negative thoughts must be changed to positive thoughts.
When we do, adversity automatically becomes success.
It happens all by itself.

Success is positive.

When we experience success, we are happy and feel unlimited.
We think positively and therefore we can find solutions.
When we think positively about adversity and challenges, we can see our way forward.
Therefore, positive thoughts are essential for us when we want to move on with our lives.
It works for me and you can try it yourself the next time you experience adversity, if you feel like it.
Thank you for being you.

❤️

Modgang og Medgang

My blog.
Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
I offer counselling.

My YouTube Channel.

When we judge others in a negative way.
Can stress be healthy?
In nature we automatically become positive.
Positivity leads to success.
When we think positively about our thoughts they become positive.

Modgang og Medgang