Sund og Usund Stress?

Sund og Usund Stress.
Kan der overhovedet være sund stress?
Er det muligt at stresse på den gode måde?
Har du stress?
Stresser du ofte over småting?

Hvad kommer stress af?

Stress kommer fra os selv.
Det er vores krop, der producerer det, vi kalder stress.
Det er os selv, der får kroppen til at producere stress.
Ofte tror vi, at stress kommer udefra.
Stress kommer indefra.
Det er derfor, det er individuelt, hvornår vi bliver ramt af stress.
Med det mener jeg, hvor meget pres vi kan udsættes for, før vi får stress symptomer.

Stress skaber varierende og diverse fysiske symptomer

Vi kan blive meget påvirkede af stress.
Ofte bliver vi under stress ramt af diverse symptomer som for eksempel hovedpine, angst, vægtændring, humørsvingninger, træthed og mange flere.
Alle sammen ubehagelige symptomer, der gør os opmærksomme på vores stresstilstand.
Nogle gange opdager andre endda, at der er noget galt, fordi vores symptomer kan blive så omfattende.

Sund og Usund Stress?

Hvornår får vi stress?

Vi stresser, når vi sætter for høje krav til os selv.
Når vi er usikre på os selv og egne evner, sætter vi for høje krav til os selv.
Vi er usikre på os selv, fordi vi har lavt selvværd.
Når vores selvværd er lavt, er vores energi negativ.
Når vores energi er negativ, tror vi vi ikke er gode nok, at andre ikke kan lide os, at vi er utilstrækkelige og vi er tilbageholdte.
For at dække over alt det negative, sætter vi høje krav til os selv.

Vi er alle gode nok.

Vi behøver ikke leve op til noget eller nogle for at være gode nok.
Det er vi altid.
Vi skal bare være os selv.
Alle er ikke lige, men vi er lige meget værd.
Desuden dømmer vi altid os selv meget hårdere, end andre nogensinde ville gøre.
Derfor kan vi roligt trække minimum 50 procent fra egne forventninger til os selv.

Sund og Usund Stress?

Uden stress ville vi blive alvorligt syge.

Det dårlige ved stress er åbenlyst, men findes der overhovedet noget godt ved stress?
Den gode stress, findes den.
Vi kan se al stress som positiv, hvis vi vil.
Hvis ikke vi fik stress, ville vi køre os selv helt ned.
Stress er en advarsel, fra kroppen, om at vi har noget at arbejde med.
Vi bliver nødt til at gøre noget ved vores arbejdsmønster.
Kroppen fortæller os via stress symptomerne, at vi skal tage vores situation alvorligt.

Find det positive i det negative.

Hvis vi hele tiden finder det positive ved os selv, fokuserer vi ikke på det negative.
På den måde bliver vi gladere for os selv.
Vi kan også arbejde med at højne vores selvværd.
Når vi fokuserer positivt, hver gang vi tænker negativt, bliver vi meget mere positive.
På den måde er der ingen grund til at stresse.
Stress bunder som skrevet i negative tanker om os selv.
Når vi skifter dem ud med positive, skifter vi stressen ud med velvære.

Sund og Usund Stress?

Stress får os til at søge ro.

Stress er negativt, men ro er positivt.
Hvis vi ikke fik stress, ville vi ikke lede efter ro.
Derfor kan man sige, at stress viser os vejen til ro.
Stress er altså en åbenlys mulighed for at blive mere positive og opnå ro.
Tak for dig.

❤️

Se min video nedenfor, hvor jeg taler om, hvordan jeg har oplevet stress.

Sund og Usund Stress?

❤️

Min YouTube Kanal.
Når vi siger fra siger vi til og omvendt.
Vi kan bruge ordet men til at blive mere positive.
Kan overspringshandlinger være godt?
Vi bliver kloge af positiv tænkning.

netdoktor.dk kan du læse mere om stress symptomer.

Sund og Usund Stress?

English version version of blogpost below video and photo.

Sund og Usund Stress?

Sund og Usund Stress?

Healthy and Unhealthy Stress.
Can there be healthy stress at all?
Is it possible to stress in the right way?
Do you have stress?
Do you often stress over small things?

What causes stress?

Stress comes from ourselves.
It is our body that produces what we call stress.
It is ourselves that cause the body to produce stress.
We often think that stress comes from outside.
Stress comes from within.
That is why it is individual when we are affected by stress.
By that I mean how much pressure we need to be exposed to before we get stress symptoms.

Stress creates varying and diverse physical symptoms

We can be very affected by stress.
Under stress, we are often affected by various symptoms such as headaches, anxiety, weight change, mood swings, fatigue and many more.
All unpleasant symptoms that make us aware of our state of stress.
Sometimes others even discover that something is wrong because our symptoms can become so extensive.

When do we become stressed?

We stress when we set too high demands on ourselves.
When we are insecure about ourselves and our own abilities, we set too high demands on ourselves.
We are insecure about ourselves because we have low self-esteem.
When our self-esteem is low, our energy is negative.
When our energy is negative, we think we are not good enough, that others do not like us, that we are inadequate and we are restrained.
To cover all the negative, we set high standards for ourselves.

We are all good enough.

There is nothing we have to live up to or someone we have to live up to, to be good enough.
We always are good enough.
All we have to be ourselves.
Not everyone is equal, but we are equally worthwhile.
Furthermore, we always judge ourselves much harder than others would ever do.
Therefore, we can safely deduct a minimum of 50 percent from your own expectations of ourself.

Without stress we would get seriously ill.

The bad thing about stress is obvious, but is there anything good about stress at all?
Does the good stress exist?
All stress is positive, I think.
If we did not get stressed, we would drive ourselves completely down.
Stress is a warning, from the body, that we have something to work with.
We need to do something about our work pattern.
The body tells us through the stress symptoms that we need to take our situation seriously.

Find the positive in the negative.

If we constantly find the positive about ourselves, we do not focus on the negative.
That way we become happier with ourselves.
We can also work to raise our self-esteem.
When we focus positively, every time we think negatively, we become much more positive.
That way, there is no need to stress.
Stress stems as written in negative thoughts about ourselves.
When we replace them with positives, we replace stress with well-being.

Stress causes us to seek peace.

Stress is negative, but calm is positive.
If we did not get stressed, we would not look for peace.
Therefore, one can say that stress shows us the way to calm.
Stress is an obvious opportunity to become more positive and mindful.
Thank you for being you.

❤️

Sund og Usund Stress?

❤️

My YouTube Channel.
When we say no we also say and the other way around..
We can use the word but to become more positive.
Are skipover actions a good thing?
We become smarter from positive thinking.

Sund og Usund Stress?