Kontraster viser os vejen

Kontraster viser os vejen.
Med det mener jeg, at alle steder hvor vi oplever markante forskelle i positiv og negativ opfattelse er kontraster.
Mandag kontra fredag.
Ugedag kontra weekend.
Ferie kontra hverdag.

Kontrasterne viser os, hvor der er potentiale for mere positivitet.

Mange tænker negativt om mandag og positivt om fredag.
Begge dage er netop en dag, så hvorfor denne store forskel i indstilling.
Mandagen kommer til at snegle sig afsted og fredagen det modsatte på denne måde.
Hvis vi tænker positivt om mandag, bliver den lige så god som fredag.
Tankerne kan ændres på samme måde med hensyn til ugedage kontra weekend og ferie kontra hverdag.
Det er vores tanker, der er afgørende for, hvordan vi har det med alle mulige dage og tider.

Kontraster viser os vejen

Find det positive i det negative.

Det kan lade sig gøre at finde noget positivt ved de dage og tider, vi tænker negativt om.
Alt indeholder nemlig både noget godt og noget dårligt.
Derfor kan vi lede efter det positive ved det, vi tænker negativt om.
Vi kan på den måde udskifte vores tanker med de positive, når de negative tanker melder sig.

Tænk positivt om dine negative tanker, så er du allerede positiv.

Hvis du synes, det er svært, at finde noget positivt om mandage for eksempel, kan du komme igang på en simpel måde.
Du kan tænke, at du er god til at tænke negativt om mandage.
På den måde er du igang med at øve dig.
Du kan for eksempel også tænke, at så er der kortere til weekend end der var søndag.
Det bedste vil dog være, hvis du kan lære dig selv at tænke positivt om mandage.
Måske er det bare en dårlig vane, at du tænker negativt.
Hvis du ikke kan finde noget positivt, er det sandsynligvis et andet tema for dig, der gør, at mandage ikke er positive.

Hvis du tænker positivt, får du plads i bevidstheden til at afdække andre temaer.

Når tankerne er negative, er bevidstheden optaget af dem.
På den måde bliver der ikke plads til at se vejen frem med hensyn til andre temaer, der kan overskygge en mandagsglæde eller anden glæde.
Derfor er det vigtigt at få vendt tankerne til positive.

Kontraster viser os vejen

Positivitet tjener os altid positivt.

Vi kan ikke blive for positive.
Når vi er positive er vi glade og selvtilfredse og vi kan se vores vej fremad.
Vi får klarsyn og intuition af at tænke positivt.
God fornøjelse med at finde og blive mere positiv af dine kontraster.
Tak for dig.

❤️

Kontraster viser os vejen

Bliver vi klogere af positivitet?
Søger du at andre skal bekræfte dig?
Hvordan går det med selvværdet?

Min YouTube Kanal.

❤️

Kontraster viser os vejen

English version below photo.

Kontraster viser os vejen

Contrasts show us the way.
By that I mean that all places where we experience marked differences in positive and negative perception are contrasts.
Monday versus Friday.
Weekday versus weekend.
Holidays versus everyday.

The contrasts show us where there is potential for more positivity.

Many people think negatively about Monday and positively about Friday.
Both days are just one day, so why this big difference in setting.
Monday is going to snail away and Friday the opposite in this way.
If we think positively about Monday, it will be just as good as Friday.
The mind can be changed in the same way with regard to weekdays versus weekends and holidays versus weekdays.
It is our thoughts that are crucial to how we feel about all sorts of days and times.

Find the positive in the negative.

It is possible to find something positive in the days and times we think negatively about.
Everything contains both something good and something bad.
Therefore, we can look for the positive in what we think negatively about.
In this way, we can replace our thoughts with the positive ones when the negative thoughts occur.

Think positively about your negative thoughts, then you are already positive.

If you find it difficult to find something positive on Mondays, for example, you can get started in a simple way.
You may think you are good at thinking negatively about Mondays.
That way, you are in the process of practicing.
For example, you might also think that then it is shorter for the weekend than it was on Sunday.
However, it would be best if you can teach yourself to think positively about Mondays.
Maybe it’s just a bad habit that you think negatively.
If you can not find something positive, it is probably another theme for you that makes Mondays not positive.

If you think positively, you will have room in the consciousness to uncover other themes.

When thoughts are negative, consciousness is preoccupied with them.
That way, there will be no room to look ahead with regard to other themes that may overshadow a Monday joy or other joy.
That is why it is important to turn your thoughts to the positive.

Positivity always serves us positively.

We can not be too positive.
When we are positive we are happy and complacent and we can see our way forward.
We gain clarity and intuition from thinking positively.
Have fun finding and becoming more positive by your contrasts.
Thanks for you.

❤️

Kontraster viser os vejen

Does positivity make us smart?
Are you expecting confirmations from others?
How is your self-esteem?

My YouTube channel.

❤️

Kontraster viser os vejen

Kontraster viser os vejen