Negativt til Postivt

Negativt til Postivt.
Der er noget negativt og noget positivt ved alt.
Vi skal bare finde det.
Nogle gange er svært andre gange let.
Hvis vi øver os, bliver vi gode til det og det bliver let.

Når vi finder det negative, er det os, der fokuserer negativt.

Det er os selv, der er negative, når vi opfatter negativt.
Måske var intentionen med det, vi opfatter negativt, slet ikke negativ.
Men fordi, vi er gode til at være negative, bliver det negativt for os.
Vi skal altså starte med selv at øve os i at tænke positivt.

Når vi tænker positivt, tiltrækker vi mere positivt.

På den måde medfører vores positive tanker, at vi tænker endnu mere positive tanker helt automatisk.
Det kan være svært i starten, at skulle tænke positivt, når vi er vandt til at tænke negativt.
Vores tanker er automatisk negative, hvis ikke vil selv ændrer dem til positive.
Det er derfor, det er svært i starten.

Find det positive i det negative.

Vi kan tænke, at vi er gode til at tænke negativt, når vi opdager de negative tanker, så bliver de positive helt af sig selv.
Vi kan også arbejde med at finde det gode ved det dårlige.
Hver gang vi hører noget dårligt, kan vi lede efter det gode.

Negativt til Postivt

Vi bliver så glade af det positive.

Der er masser af det, vi skal bare finde det.
Når vi gør det, opdager vi alt det gode, der sker rundt omkring os og i verden.
Nyhederne der ofte fokuserer på den negative side, er gode til at øve sig på.
Når vi er positive overfor os selv og andre, stiger vores selvværd.
Vi lykkes med mere og vi tiltrækker positive mennesker.
God fornøjelse med at være positiv.
Tak for dig.

❤️

Negativt til Postivt

Min YouTube Kanal.

❤️

Negativt til Postivt

English version below the photo.

Negativt til Postivt

Negativt til Postivt

Negative to Positive.
There is something negative and something positive about everything.
We just have to find it.
Sometimes difficult other times easy.
If we practice, we will be good at it and it will be easy.

When we find the negative, it is us who focus negatively.

It is ourselves who are negative when we perceive negativity.
Perhaps the intention with what we perceive negatively was not negative at all.
But because, we are good at being negative, it becomes negative for us.
So we need to start by practicing positive thinking ourselves.

When we think positively, we attract more positively.

In this way, our positive thoughts cause us to think even more positive thoughts completely automatically.
It can be difficult at first to have to think positively when we are used to thinking negatively.
Our thoughts are automatically negative, if not will even change them to positive.
That’s why it’s hard in the beginning.

Find the positive in the negative.

We may think that we are good at thinking negatively, when we discover the negative thoughts, then the positive ones become completely by themselves.
We can also work to find the good in the bad.
Every time we hear something bad, we can look for the good.

We are so happy with the positive.

There is plenty of it, we just have to find it.
When we do, we discover all the good that is happening around us and in the world.
The news that often focuses on the negative side is good to practice on.
When we are positive about ourselves and others, our self-esteem increases.
We succeed with more and we attract positive people.
Enjoy being positive.
Thanks for you.

❤️

Negativt til Postivt

My YouTube Channel.

❤️

Negativt til Postivt