Vær Nærværende

Vær Nærværende, er du til stede?
Er du nærværende i det du foretager dig?
Fokuserer du på lige præcis det, du laver, eller er du et andet sted i tankerne?

Vores ego vil altid forsøge at få os til ikke at være til stede.

Egoet bruger tankerne til at fylde vores bevidsthed med alt muligt forskelligt.
Tankemylder kan man også sige.
Egoet producerer tankemylder.
Vi kan øve os i at holde fri for tankerne ved at meditere.
Se min video om at komme igang med meditation under dette indlæg.
Vi kan meditere ved at acceptere tankeren.
På den måde holder de op med at fylde i bevidstheden.
Når vi er blevet gode til at acceptere tankerne under meditation, kan vi overføre det til vores hverdag.
Vi kan acceptere tankeren i løbet af dagen og på denne måde blive mere nærværende.

Vær Nærværende

Gåture skaber nærvær.

Personligt holder jeg meget af gåture med min hund i parken og i naturen.
Der er ikke noget som naturen, der kan få os til at være til stede i nuet.
I naturen sker det af sig selv, vi behøver ikke gøre noget for at nærværet kommer.
Det er det naturen kan.
Alternativt, hvis naturen ikke lige er indenfor rækkevidde, kan meditativ gang være rigtig godt.

Det er godt for mennesket at udføre en aktivitet af gangen.

Det er individuelt, hvad der får os til at føle, at vi har det godt.
Alligevel er der en ting, vi alle har til fælles.
Det er vigtigt for os, når vi skal være nærværende, at lave en ting af gangen.
Når jeg, for eksempel, går tur med min hund, er det det, jeg gør.
Ikke alt muligt andet som at være på telefonen eller på sociale medier.
Det gør både min hund og jeg glade.

Vi kan tilstræbe at leve det simple liv.

Med det mener jeg ikke, at vi skal leve spartansk og nøjsomt.
Det er måden vi lever livet på.
Måden hvorpå vi gør tingene.
Vi kan tilstræbe at gøre en ting af gangen.

Det er meget nemmere for os at være til stede i den aktivitet, vi er igang med, når vi kun udfører en aktivitet af gangen.

For mig er det altså sådan, at jeg tilstræber at udføre en aktivitet af gangen.
Når jeg spiser, så spiser jeg.
Når jeg er sammen med andre, så er jeg det.
Sociale medier tid, så laver jeg kun det.
Når jeg gør rent, holder jeg mig til det.
En ting af gangen, det er måden, jeg gør det på.
Dette giver mig ro og jeg har nemt ved at være tilstede i det jeg laver her og nu.
Jeg bliver også langt mere effektiv.

Vær Nærværende

Jeg oplever langt mindre stress, når jeg laver en aktivitet af gangen.

Mit liv er meget mindre stressende og langt mere i mindfulness.
Jeg ved det, fordi jeg ikke altid har været sådan.
Tidligere lavede jeg altid flere aktiviteter på en gang.
Jeg var også også langt mere stresset, end jeg er nu.
Hvis jeg begynder at tænke på at gøre noget andet, mens jeg er igang med en aktivitet, accepterer jeg tanken.
Så fylder tanken ikke længere og jeg kan fortsætte uforstyrret med det, jeg er igang med.
Det kommer ikke lige med det samme, men jeg øver mig hver dag.
Jeg øver mig hele tiden i at blive bedre til at gøre en ting af gangen.
Det virker for mig.

❤️

Vær Nærværende

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om, hvorfor det er godt at tænke positivt.
Naturen giver os ro, den kommer automatisk når vi går en tur i naturen.

Vær Nærværende

English version of this blog post below video and photo.

Se min video om at komme igang med at meditere på en simpel måde.

Vær Nærværende

Vær Nærværende.

Be Present.

Be Present, Are You Present?
Are you present in what you do? Are you focusing on exactly what you are doing or are you somewhere else in mind?

Our ego will always try to make us not present.

The ego uses out thoughts to fill our consciousness with all kinds of stuff.
Swarm of thoughts you can also say.
The ego produces swarm of thoughts.
We can practice mindfulness by meditating.
Watch my video on getting started with meditation during this post.
We can meditate by accepting the thought.
That way they stop filling in our consciousness.
Once we become good at accepting thoughts during meditation, we can transfer it to our everyday lives.
We can accept all thoughts during the day and in this way become more present.

Walking creates presence.

Personally, I love walking with my dog in the park and in nature.
There is nothing like nature that can make us present in our life.
In nature it happens by itself, we need not do anything for the presence to come.
That’s what nature can do.
Alternatively, if nature is not exactly within reach, meditative walking can be really good.

It is good for humans to perform one activity at a time.

It is individually what makes us feel good.
Still, there is one thing we all have in common.
It is important for us when we are here to do one thing at a time.
When I, for example, walk with my dog, that’s what I do.
Not everything else like being on the phone or on social media.
That makes both my dog and I happy.

We can aim to live the simple life.

By that I do not mean that we should live spartan and without wanting anything.
That’s the way we live our lives.
The way we do things.
We can strive to do one thing at a time.

It is much easier for us to be present in the activity we are doing when we only do one activity at a time.

Personally I aim to perform one activity at a time.
When I eat, then I eat.
When I am with others, that’s what I do.
Social media time, then I only do that.
When I clean, I stick to it.
One thing at a time, that’s the way I do it.
This gives me peace of mind and I can easily be present in what I do here and now.
I also become far more efficient.

I experience far less stress when doing one activity at a time.

My life is much less stressful and far more in mindfulness.
I know, because I haven’t always been that way.
In the past, I always did several activities at once.
I was also far more stressed than I am now.
If I start thinking about doing something else while doing an activity, I accept the thought.
Then the thought no longer fills and I can continue undisturbed with what I am doing.
It doesn’t come right away, but I practice every day.
I constantly practice getting better at doing one thing at a time.
It works for me.

❤️

Vær Nærværende

Watch my video about how to get started on meditation in a simple way.