Mindfulness Uden Irritation

Mindfulness uden irritation, kender du det?
Kender du det med at lade sig irritere?
Det med at en ting, der er sket, kan være irriterede i lang tid efter?
Hvis det har været irriterende nok, kan det nærmest ødelægge ens dag.
Mindfulness er svært at opnå, på den måde.

Irritationen Fylder bevidstheden og fastholder os

Når vi er irriterede er vores bevidsthed fyldt af negativitet.
På den måde, er der ikke plads til andet.
Det er derfor irritation fastholder os.
Vi kan ikke tænke i hverken løsninger eller andet positivt.
Med andre ord kommer vi ikke videre med det, der irriterer os.

Mindfulness uden irritation.

Negativitet tiltrækker mere negativitet

Det er ukonstruktivt for os at være fastlåste på den måde.
Hvis vi ofte er irriterede, kan vi derfor opleve det som endnu mere frustrerende.
Det er sådan fordi en negativ tanke, tiltrækker flere negative tanker.
Vi kan ikke bare slippe det negative, hvis vi ikke gør noget aktivt.
Sådan virker bevidstheden, fordi det negative har førsteprioritet.

Mindfulness uden irritation.

Vi er gode nok, som vi er

Der er altså ikke noget galt med os, når vi har svært ved at slippe det negative.
Det skal være sådan.
Vores overlevelse er sikret på den måde.
Når det negative altid har første prioritet til bevidstheden, vil vi altid opdage, hvis vi er truet på livet.
Derfor skal vi gøre noget aktivt for at slippe af med de negative tanker.

Vi skal fokusere på det positive.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.
Når vi tænker negativt, har vi afdækket det dårlige.
Derfor kan vi vide, at det også er muligt at finde noget godt.
Vi skal altså aktivt fokusere positivt og finde det gode.
Når vi gør det slipper irritationen.

Mindfulness uden irritation.

Vi opnår mindfulness, når vi er positive.

Det er sådan fordi positive tanker ikke larmer i bevistheden.
De generer os ikke.
Derfor ophører vores irritation.
Vi kan opnå ro og fred på den måde.
Det eneste vi skal gøre er, hele tiden, at fokusere på det positive.
Vi får samme effekt som, når vi mediterer, når vi bliver rigtig gode til det.
Tak for dig.

❤️

Mindfulness uden irritation.

Min YouTube Kanal.
Det at være spirituel er ikke forbundet med noget fysisk og det er ikke en bestemt type.
Gør positivitet os klogere?
Er du introvert eller ekstrovert?

Mindfulness uden irritation.

Brug ordet men til at blive mere positiv.

English version below photo.

Mindfulness Uden Irritation

Mindfulness uden irritation.

Mindfulness without annoyance, are you aware of this?
Do you know the feeling of getting annoyed?
Do you how one thing that happened can be annoying for a long time afterwards?
Possibly the annoyance is able to ruin your day if the annoyance was huge.
It is very difficult to achieve mindfulness this way.

The irritation Fills the consciousness and we’re stuck.

When we are annoyed, our consciousness is full of negativity.
That way, there is no room for anything else.
That is why irritation keeps us stuck.
We can not think in either solutions or anything positive.
In other words, we do not get on with what annoys us.

Negativity attracts more negativity

It is not constructive for us to be locked in that way.
Therefore, if we are often annoyed, we may find it even more frustrating.
This is because a negative thought attracts more negative thoughts.
We can not just let go of the negative if we do not do something active.
This is how consciousness works, because the negative has first priority.

We are good enough as we are

So there is nothing wrong with us when we have a hard time letting go of the negative.
It has to be that way.
Our survival is ensured that way.
When the negative always has first priority to consciousness, we will always discover if we are threatened with life.
Therefore, we need to do something active to get rid of the negative thoughts.

We need to focus on the positive

There is something good and something bad about everything.
When we think negatively, we have uncovered the bad.
Therefore, we can know that it is also possible to find something good.
We must therefore actively focus positively and find the good.
When we do that, the irritation goes away.

We achieve mindfulness when we are positive

This is because positive thoughts do not make noise in consciousness.
They do not bother us.
Therefore, our irritation ceases.
We can achieve peace and quiet that way.
The only thing we need to do is, all the time, focus on the positive.
We get the same effect as when we meditate, when we become really good at it.
Thanks for you.

Mindfulness uden irritation.

❤️

Mindfulness uden irritation.

My YouTubeChannel.

To be spiritual is not a physical thing ant it is not a certain type.
Do we get smart from positivity?
Are you introvert or extrovert?
Use the word but to become more positive.