Negativ Energi

Negativ Energi, kender du til det?
Hvordan slipper vi af med det?
Kan du fornemme positiv contra negativ energi?
Jeg har arbejdet så meget med energi, at jeg kan mærke det.
En god hovedregel er, at personer der fokuserer negativt, har negativ energi.
Personer, der fokuserer positivt, har positiv energi.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.

Det afhænger af, hvem der oplever.
Spørger du en person, vil denne person fokusere på det dårlige og negative.
En anden person vil fokusere på det gode og positive.
Vores energi er altså afhængig af, om vores livssyn er overvejende positivt eller negativt.

Negativ Energi

Mennesker med indre negativ energi vil ofte forsøge at komme af med den.

Det vil gøre, at de er konfliktsøgende, angribende og diskussionslystne.
Hvis du, går i forsvar, deltager i diskussionen eller på anden måde indgår i deres negative kommunikation, vil du lukke deres negative energi ind.
Herved vil du selv få negativ energi, hvilket på ingen måde er rart.
Det er derfor, vi aldrig skal handle eller forsvare os, når nogle angriber os verbalt.
For det første handler alle negative udmeldinger altid om personen selv og for det andet, vil vi ikke have deres negative energi.

Vi tror, at når vi skal af med negativ energi, så bliver vi nødt til at sende den væk ved at angribe andre verbalt.

Det vil dog ikke få den til at gå væk, udelukkende vil det få den til at smitte.
Hvis vi ønsker at eliminere negativ energi hos os selv, kan vi enten stille os selv spørgsmålet, ‘Hvad kan jeg lære af dette?’ eller vi kan rose os selv.
At stille spørgsmål vil neutralisere den negative energi.
Ros vil skabe positiv energi.
Man kan ikke rose for meget.

Opfattelsen af verden er altid afhængig af den, der oplever.

Sådan vil det formentlig altid være.
Det kan vi altså ikke lave om på.
Det vi kan lave om på er, hvordan vi selv oplever verden.
Vi kan ændre på, om vi oplever verden negativt eller positivt.

Vores tanker er vores redskab

Hvordan kan tankerne være et redskab?
Det kan de på den måde, at hver gang vi fokuserer på det dårlige, vil det afstedkomme en negativ tanke i bevidstheden.
Den negative tanke er der allerede, vi kan ikke fjerne den.
Vi kan spørge, hvad vi kan lære af den og acceptere den.
Samtidig kan vi erstatte den med en positiv tanke.
Det vil hjælpe os til at eliminere den negative energi og udskifte den med positiv energi.
Tak for dig.

❤️

Negativ Energi

Vi skal tage ejerskab på vores tanker, så bliver de automatisk positive.
Alkohol kan vise os vejen til positivitet.
Vi bliver klogere af at være positive.
Min YouTube Kanal.

❤️

Negative Energy

Negative Energy, do you know about it?
How do we get rid of it?
Can you sense positive contra negative energy?
I have worked so much with energy that I can feel it.
A good general rule is that people who focus negatively have negative internal energy.
People who focus positively have positive energy.

There is something good and something bad about everything.

It depends on who is experiencing.
If you ask a person, this person will focus on the bad and the negative.
Another person will focus on the good and the positive.
Our inner energy is thus dependent on whether our beliefs are predominantly positive or negative.

People with negative energy will often try to get rid of it.

It will make them conflicting, aggressive and questionable.
If you, in defense, participate in the discussion or otherwise enter into their negative communication, you will let in their negative energy.
Hereby you will get negative energy yourself, which in no way is nice.
That is why we should never act or defend ourselves when some attack us verbally.
First, all negative statements are always about the person himself and secondly, we will not have their negative energy.

We believe that when we get rid of negative energy, we have to send it away by attacking others verbally.

However, it will not cause it to go away, it will only cause it to infect.
If we want to eliminate negative energy from ourselves, we can either ask ourselves the question, ‘What can I learn from this?’ or we can praise ourselves.
Asking questions will neutralize the negative energy.
Praise will create positive energy.
You can’t praise too much.

The perception of the world is always dependent on the one who experiences.

This will probably always be the case.
We cannot change that.
What we can change is how we experience the world ourselves.
We can change whether we experience the world negatively or positively.

Our thoughts are our tool

How can thoughts be a tool?
They can, in that way, every time we focus on the bad, it will cause a negative thought in the consciousness.
The negative thought is already there, we cannot remove it.
We can ask what we can learn from it and accept it.
At the same time, we can replace it with a positive thought.
It will help us eliminate the negative energy and replace it with positive energy.
Thank you for being you.

❤️

When we start to own our thoughts they automatically become more positive.
Alcohol can lead us to positivity.
We become viser when we are positive.
My YouTube Channel.

❤️

Negativ Energi

Negativ Energi