Positive Problemer

Positive problemer.
Kan problemer være positive?
Er det en god ting med problemer?
Problemer og positivitet, hvordan hænger det sammen?
Som med alt andet afhænger vores tilgang til problemer af, hvordan vi tænker.

Vi oplever problemer, når vi tænker negativt.

Når vi er gode til at tænke negativt, oplever vi flere problemer end, når vi er gode til at tænke positivt.
Vi møder alle daglig større eller mindre modgang i vores hverdag.
Når vi tænker negativt, bliver modgangen til problemer.
Problemer dræner os for energi.

Vi kan ikke løse problemer.

ofte tror vi, at vi skal løse alle problemer.
Vi forsøger løser egne problemer og nogle gange også andres problemer.
Det er ikke alle problemer vi kan eller skal løse.
Selv om det lyder fornuftigt med løsninger, er det, det modsatte der sker.

Når vi prøver at løse problemer, fastholder vi eller skaber problemer.

Det er sådan fordi, det bliver problemet, det optager vores bevidsthed.
Når vi tænker i problemer, bliver energien negativ.
Med andre ord fylder vi vores bevidsthed med negativ energi.
Negativ energi tiltrækker mere negativ energi og fastholder os.
Det er derfor vi ikke løser noget, når vi fokuserer på problemer.

Når vi ikke kan løse problemer, føler vi os ikke gode nok.

Det er den negative energi, der er skyld i, at vi ikke føler os gode nok.
Sådan er det nemlig med negativ energi.
Den får os til at føle os utilstrækkelige.
Vores selvværd daler og vi tilskriver ikke os selv stor værdi.

Positive Problemer

Vi skal finde det positive i det negative.

Istedet for at fokusere på, at en situation, person eller betingelse er et problem, kan vi gøre noget andet.
Vi kan fokusere på det positive ved en situation, person eller betingelse.
Når vi fokuserer på det postive, vender energien i vores bevidsthed.
Hver gang energien i bevidstheden bliver positiv, er vi ikke fastholdte længere.
Vi begynder også at kunne lide os selv.

Vi kan se problemerne som udfordringer.

Istedet for at fokusere på, at vi har problemer, kan vi fokusere på, at vi har udfordringer.
På den måde er der ikke noget at løse.
Der er heller ikke negativ energi eftersom udfordringer medfører positiv energi.
Vi bruger vores problemer til at blive gladere og får det bedre på den måde.
Vi kan synes, at det er svært at vende energien fra negativ til positive og fokusere på udfordringer istedet for problemer.
Helt enkelt kan vi starte med at tænke, at vi er gode til at finde problemer.
På den måde vender energien til positiv og vi kan lede efter mere positivt.
Tak for dig.

❤️

Positive Problemer

Min YouTube Kanal.

Vi har stort potentiale for at blive mere positive, når vi oplever modgang.
Brug vejret til at blive bedre til positiv tænkning.
Det andre siger handler, negativt eller positivt, om dem selv, du kan opfatte det som en kompliment.
Vi kan ikke opnå mindfulness, når vi er irriterede.

Positive Problemer

English version below photo.

Positive Problemer

Positive Problemer

Positive problems.
Can problems be positive?
Is that a good thing with problems?
Problems and positivity, how is it related?
As with everything else, our approach to problems depends on how we think.

We experience problems when we think negatively.

When we are good at thinking negatively, we experience more problems than when we are good at thinking positively.
We all face daily greater or lesser adversity in our daily lives.
When we think negatively, adversity becomes problems.
Problems drain us of energy.

We must not solve problems.

Often we believe that we must solve all problems.
We try to solve our own problems and sometimes the problems of others as well.
We do not have to solve all the problems.
While it sounds sensible with solutions, the opposite is happening.

When we try to solve problems, we maintain or create problems.

It is so because, it becomes the problem, it occupies our consciousness.
When we think in trouble, the energy becomes negative.
In other words, we fill our consciousness with negative energy.
Negative energy attracts more negative energy and sustains us.
That is why we do not solve anything when we focus on problems.

When we can not solve problems, we do not feel good enough.

It is the negative energy that is to blame for us not feeling good enough.
This is how it is with negative energy.
It makes us feel inadequate.
Our self-esteem drops and we do not attribute much value to ourselves.

We must find the positive in the negative.

Instead of focusing on the fact that a situation, person or condition is a problem, we need to do something else.
We need to focus on the positive aspects of a situation, person or condition.
When we focus on the positive, the energy turns in our consciousness.
Every time the energy of consciousness becomes positive, we are no longer held.
We are also starting to like ourselves.

We can let the problems lead us to the challenges.

Instead of focusing on the fact that we have problems, we can focus on the fact that we have challenges.
That way, there is nothing to solve.
There is also no negative energy as challenges lead to positive energy.
We use our problems to become happier and get better that way.
We may find it difficult to turn energy from negative to positive and focus on challenges instead of problems.
Quite simply, we can start by thinking that we are good at finding problems.
That way, the energy turns to positive and we can look for more positive.
Thank you doe being you.

Positive Problemer

Min YouTube Kanal.

We have great potential to become more positive, when we experience difficulties.
Use the weather to become better at positive thinking.
What others say, positive or negative, is always about them selves, you can take it as a compliment.
We cannot become mindful, when annoyed.

Positive Problemer