Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje.
Kender du det?
Oplever du modvilje mod dit arbejde?
Modvilje mod dine arbejdsopgaver?
Er du glad for dit arbejde?
Kan du lide dine arbejdsopgaver?

Der er stor forskel i kvaliteten af din arbejdsdag, hvis du oplever arbejdsmæssig velvilje eller modvilje.

Har du modvilje mod dit arbejde?
Hvis ja, oplever du det sandsynligvis som udfordrende og drænende at gå på arbejde.
Du glæder dig til weekend.
Det kan føles stressende og opslidende.
Måske tror du, det er arbejdet?
Det er det ikke, det er din modvilje, der dræner dig, gør dig stresset og træt.

Hvis du kan vende modviljen til medvilje, vil du opleve arbejdsglæde og lethed.

Sådan er det.
Det kan også være specifikke arbejdsopgaver, vi ikke kan lide.
Jeg kender til at opleve modvilje mod specifikke arbejdsopgaver.
Lade dem vente til sidste øjeblik, lade dem hobe sig op.
De opgaver som jeg ikke kan lide.
Kender du det, at have opgaver, du hader?
De kan nemt fylde rigtig meget og de bliver svære at få løst.

Når jeg vender min modvilje til medvilje, bliver disse arbejdsopgaver nemmere og hurtigere udført.

Det er ikke fordi, jeg begynder at elske arbejdsopgaver, jeg tidligere hadede.
Jeg begynder heller ikke at elske et job, der ikke er rigtigt for mig.
Men jeg vender min modvilje til medvilje.
Det betyder at jeg slipper af med de negative følelser.
Det er de negative følelser, der dræner mig, giver mig stress og gør mig utilfreds.
Derfor kan jeg pludselig godt leve med et job eller opgaver, jeg ikke er vild med.

Jeg får overskud til at ændre på min arbejdssituation, når jeg ikke er tynget af modvilje.

Det kan være, det er på tide at skifte job.
Måske skal jeg have sagt fra på nogle opgaver, jeg ikke synes er rigtige for mig.
De skal uddelegeres til andre.
Det kan også være min chef, jeg har modvilje mod at den ene eller den anden grund.
Han eller hun kan sagtens være en dårlig chef i mange situationer, men hvis jeg holder fast i modviljen, kan jeg ikke ændre på situationen.
Det vil ikke blive bedre.
Det kan være det samme med nogle kolleger.

Når jeg vender modviljen mod min chef eller arbejdskolleger til medvilje kan jeg leve med dem eller få overskud til at søge videre.

Jeg har ikke noget overskud så længe jeg føler modvilje.
Så hænger jeg fast i den og fortsætter med at føle modvilje og fokusere på, hvor lidt jeg synes om dem.
Det samme med arbejdsopgaver og arbejdsplads.
Jeg kan ikke ændre på noget som helst så længer jeg føler modvilje.
Jeg vil være fyldt op af negative tanker og følelser og ude af stand til at fokusere på konstruktive løsninger, der kan ændre min situation.

Hvordan vender vi modvilje til medvilje?

Det er kun os selv, der kan gøre det.
Til gengæld er det enkelt, vi skal ikke engang ændre på vores egne værdier.
Vi skal udelukkende ændre vores fokus.
Hvor vi før fokuserede på alt det vi ikke kunne lide ved vores arbejde, arbejdsopgaver, kolleger eller chef.
Så skal vi istedet lede efter og fokusere på det positive ved vores arbejde, arbejdsopgaver, chef eller kolleger.
Det er lige meget om det bare er små ting.
Bare vi fokuserer positivt.
Vi skal finde det gode.
Når vi finder det gode vender vi automatisk vores modvilje til medvilje.
Så enkelt er det.

God fornøjelse med at vende din modvilje til medvilje og få større arbejdsglæde.

❤️

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

Min YouTube Kanal.
Læs om, hvorfor det er godt at være omstillingsparat.
Hvordan du kan få flere spændende arbejdsopgaver.
Min blog.

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

English version below video and photo.
Se min video her, hvor jeg taler om velvilje contra modvilje.

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

Occupational satisfaction or dissatisfaction.
Do you know that?
Do you experience dissatisfaction about your work?
Dislike for your duties?
Are you happy with your work?
Do you like your tasks?

There is a big difference in the quality of your work day if you experience work-related satisfaction or dissatisfaction.

Do you dislike your work?
If so, you probably find it challenging and draining to go to work.
You are looking forward to the weekend.
It can feel stressful and exhausting.
Maybe you think it’s the job?
It is not, it is your reluctance that drains you, makes you stressed and tired.

If you can turn the reluctance into compassion, you will experience job satisfaction and ease.

That’s the way it is.
It may also be specific work tasks we do not like.
I experienced to dislike specific tasks.
Let them wait until the last minute, let them accumulate.
The tasks that I do not like.
Do you have tasks you hate?
They can easily take up a lot of space and they will be difficult to solve.

When I turn my reluctance to sympathy, I become easier and faster to solve these tasks.

It’s not like I’m starting to love jobs I hated before.
I do not start to love a job that’s not right for me either.
But I turn my reluctance to sympathy.
This means I get rid of the negative emotions.
It is the negative emotions that drain me, cause me stress and make me unhappy.
That is why I can suddenly live with a job or tasks I do not like.

I get the energy to change my work situation when I am not burdened with reluctance.

It may be time to change job.
Maybe I should have given up on some tasks I don’t think are right for me.
They must be delegated to others.
It may also be my boss, I have dislike for one reason or another.
He or she may well be a bad boss at a lot of things, but if I hold on to the reluctance, I can’t change the situation.
It will not get any better.
It may be the same with some colleagues.

When I resent my boss or work colleagues for reluctance, I can live with them or get the energy to change the situation.

I have no energy as long as I feel reluctance.
Then I cling to it and continue to feel reluctance and focus on how little I like them.
The same with work assignments and workplace.
I can’t change anything as long as I feel reluctance.
I want to be filled with negative thoughts and feelings and unable to focus on constructive solutions that can change my situation.

How do we turn reluctance to compassion?

We can only do this ourselves.
On the other hand, it’s simple, we don’t even have to change our own values.
We only need to change our focus.
Where we previously focused on everything we disliked about our work, work assignments, colleagues or boss.
Then we should instead look for and focus on the positives of our work, work assignments, manager or colleagues.
It doesn’t matter if it’s just small things.
Only we focus positively.
We must find the good.
When we find the good, we automatically turn our reluctance into compassion.
It’s that simple.

Have fun changing your dissatisfaction into satisfaction.

❤️

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje

My YouTube Channel.
Read about how why it is good to be ready for change.
How will you achieve more exiting tasks.
My blog.

Arbejdsmæssig Velvilje eller Modvilje