Jeg er nødt til

Jeg er nød til at sige, har du nogen sinde hørt dig selv sige sådan?
Kender du udtrykket?
Det bliver typisk brugt, når en person har sagt et eller andet positivt.
Så siger en anden ‘Jeg er nødt til at sige, at’ og så et modargument som er negativt.
Jeg har aldrig hørt det brugt i forbindelse med at være nødt til at sige noget positivt.
Udtrykket har fået mig til at overveje, om der overhovedet er noget, vi er nødt til at sige.

Vi er aldrig nødt til at sige noget.

Det er helt op til os selv.
Vi kan sagtens lade være og bare lytte til andre.
Mens vi planlægger, hvad vi er nødt til at sige, hører vi ikke efter.
Vi har nemlig travlt med at planlægge, hvad vi er nødt til at sige.
Desuden tager vi udgangspunkt i det negative, når vi bruger udtrykket.
Det ville være bedre for os, at tage det positive til os.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.

Hvis nogle siger noget positivt, har de afdækket det gode.
Når vi så siger noget negativt, afdækker vi det dårlige.
Negativitet har første prioritet til vores bevidsthed.
Det har det fordi, det skal vise os, hvor vi kan lære at tænke positivt.
Derfor er det bedre at tage det positive andre siger til os end at være nødt til at sige noget negativt.

Find det positive i det negative.

Hvis det er en vane for os at lede efter det negative.
Afdække alle potentielle risici og problemer, er det altså helt naturligt.
Eftersom vi skal tænke negativt for at kunne tænke positivt.
Men istedet for at gøre opmærksom på det negative, kan vi bruge det konstruktivt.
Hver gang vi har identificeret en negativ side, ved vi, at nu skal vi lede efter en positiv side.
På den måde bruger vi det negative til gavn for os selv.
Hvis vi stadig føler os nødt til at tænke og sige det negative er der en vej.

Vi kan rose os selv for at tænke negativt.

Når vi roser os selv for at tænke negativt, tænker vi allerede positivt.
Vi finder det positive i det negative.
På den måde bruger vi vores tanker til gavn for os selv.
Vi kan gøre det samme, når vi får lyst til at sige sætningen Jeg er nødt til.

Vend sætningen Jeg er nødt til til Jeg er ikke nødt til.

På den måde skal vi tilføje det negative ikke.
Vi er allerede gode til at tænke og sige noget negativt.
Derfor er det nemt for os at tilføje ikke.
Det der sker når vi tilføjer ikke er, at det negative vi tilføjer bliver positivt, fordi vi slipper en regel.
Vi slipper en regel om at være nødt til at sige noget negativt.
God fornøjelse.
Tak for dig.

❤️

Jeg er nødt til

❤️

Min YouTube Kanal.

Tager du ejerskab på dine tanker?
Der er stor forskel på selvtillid og selvværd.
Tager du ansvar for dit arbejdsliv?

Jeg er nødt til

English version of this blog post below video and photo.

Jeg er nødt til

I have to say, have you ever heard yourself say that?
Do you know the term?
It is typically used when a person has said something positive.
Then another says ‘I have to say that’ and then a counter-argument which is negative.
I have never heard it used in connection with having to say something positive.
The expression has made me consider whether there is anything we need to say at all.

We never have to say anything.

It’s entirely up to us.
We can easily let go and just listen to others.
While planning what we have to say, we do not listen.
We are busy planning what we have to say.
In addition, we take the negative as our starting point when we use the term.
It would be better for us to take the positive for ourselves.

There is something good and something bad about everything.

If some say something positive, they have uncovered the good.
When we say something negative, we uncover the bad.
Negativity has first priority for our consciousness.
It has it because it should show us where we can learn to think positively.
Therefore, it is better to take the positive that others say to us than to have to say something negative.

Find the positive in the negative.

If it is a habit for us to identify for the negative.
To uncover all potential risks and problems, it is therefore completely natural.
Since we have to think negatively in order to think positively.
But instead of pointing out the negative, we can use it constructively.
Every time we have identified a negative side, we know that now we need to look for a positive side.
In this way, we use the negative for the benefit of ourselves.
If we still feel the need to think and say the negative there is a path.

We can praise ourselves for thinking negatively.

When we praise ourselves for thinking negatively, we are already thinking positively.
We find the positive in the negative.
That way, we use our thoughts for the benefit of ourselves.
We can do the same when we feel like saying the phrase I have to.

Flip the phrase I have to to I do not have to.

That way, we do not have to add the negative.
We are already good at thinking and saying something negative.
Therefore, it is easy for us not to add.
What happens when we add is not that the negative we add becomes positive because we drop a rule.
We avoid a rule of having to say something negative.
Enjoy.
Thank you for being you.

Jeg er nødt til

❤️

My YouTube Channel.

Do you own your thoughts?
There is a big difference from self-confidence to self-esteem.
Are you taking responsibility for your worklife?

Jeg er nødt til

Jeg er nødt til