Jeg er glad for

Jeg er glad for, at du læser min blog.
Tak for det og tak for dig.
Kender du udtrykket, Jeg er ked af at sige det, men..
Udtrykket anvendes, når vi vil sige noget negativt til andre.

Når vi siger noget negativt til andre, er det os selv, der er negative.

Vi siger det typisk, når nogle andre er positive.
Så siger vi, Jeg er ked af at sige det, men og så noget negativt.
Det kan også være, Jeg er ked af at sige det, men og så retter vi på andre.
På begge måder forsøger vi at sende egen negativitet videre til andre.
Vi kommer ikke af med den negative energi på den måde.
Det er altså på ingen måde konstruktivt.

Vi fortæller os selv, at vi er kede af det.

At vi er kede af, at sige det vi siger.
Hvilket også passer.
Vi bliver nemlig kede af det, når vi er negative.
Negativitet tilbageholder os og får os til ikke at føle os gode nok.
Det er på ingen måde rart for os.
Andre tager også afstand fra os, når vi er negative.
Desuden tiltrækker vi mere negativitet.

Jeg er glad for

Fokuser på det positive.

Vi anvender ordet men negativt.
Når vi anvender men negativt, er det os, der er negative.
Vi kan anvende men positivt istedet.
Istedet for at sige sætningen højt, Jeg er ked af at sige det, men, kan vi bruge den til at fokusere positivt.
Når vi danner ordene, kan vi vide, at nu er der mulighed for at blive mere positiv.
Det eneste vi skal gøre er, at vende sætningen om.

Jeg er glad for at sige det, men

Herefter skal vi tilføje noget positivt.
På den måde fortæller vi istedet os selv, at vi er glade.
Desuden får vi vendt vores energi om fra negativ til positiv.
Vi fokuserer positivt, fordi vi finder noget positivt at tilføje.
Istedet for at bidrage negativt bidrager vi positivt.
Vi retter ikke på andre, hvilket alligevel ikke er rart for andre.
Men kan undværes nu, men det primære er, at din sætning bliver positiv.

Jeg er glad for

Vi bliver gladere af positivitet og andre bliver gladere for vores selskab.

Når vi er positive, bliver vi selv glade.
Positivitet får os til at føle os gode nok og lykkes mere med egne projekter.
Intuitionen forbedres af at tænke positivt.
Der er mange fordele ved positivitet.
Det er en lille ændring med stor positiv betydning.
God fornøjelse med at være positiv.

❤️

Jeg er glad for

Læs min blog.
Mine værdier, min passion og min vision.
Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Lær at meditere med positive tanker og tænke positivt med meditation.

Min YouTube Kanal.

Vil du have uret eller ret?
Når vi har tillid til os selv, kan vi ikke få stress.
Når vi tænker positivt om os selv, tænker vi positivt om andre.

Jeg er glad for

❤️

Jeg er glad for

Jeg er glad for

English version below the photo.

️Jeg er glad for

I’m glad you’re reading my blog.
Thank you for that and thank you for being you.
Do you know the expression, I’m sorry to say, but ..
The term is used when we want to say something negative to others.

When we say something negative to others, we are the ones being negative.

We typically say this when some others are positive.
Then we say, I’m sorry to say that, but and then something negative.
It may also be, I’m sorry to say, but and then we correct others.
In both ways, we try to pass on our own negativity to others.
We are not getting rid of the negative energy this way.
So it is by no means constructive.

We are telling ourselves we’re sad.

That we are sad to say what we are saying.
Which is also true.
We get sad when we are negative.
Negativity holds us back and makes us not feel good enough.
It is by no means nice for us.
Others also distance themselves from us when we are negative.
In addition, we attract more negativity.

Focus on the positive.

We use the word but negative.
When we apply but negatively, it is us who are negative.
We can use but positively instead.
Instead of saying the sentence out loud, I’m sorry to say it, but, we can use it to focus positively.
When we form the words, we can know that now there is an opportunity to become more positive.
All we have to do is reverse the sentence.

I’m happy to say it, but

Then we need to add something positive.
In this way, we instead tell ourselves that we are happy.
In addition, we turn our energy from negative to positive.
We focus positively because we find something positive to add.
Instead of contributing negatively, we contribute positively.
We do not correct others, which is still not nice for others.
But is not necessary anymore, but the primary thing is that your sentence becomes positive.

We become happier with positivity and others become happier with our company.

When we are positive, we ourselves become happy.
Positivity makes us feel good enough and succeed more with our own projects.
Intuition is enhanced by thinking positively.
There are many benefits to positivity.
It is a small change of great positive significance.
Enjoy being positive.

Jeg er glad for

❤️

Read my blog.
My YouTube Channel.
Do you focus on being right or wrong?