Når vi Klager

Når vi Klager over andre.
Andre Klager over os.
Kender du det med at andre klager.
Går du i forsvar?
Angriber du?
Bliver du irriteret og ærgerlig?
Mange tak, siger jeg.

Når vi Klager

Jeg tager klager som et kompliment.

De handler alligevel ikke om mig.
Alt hvad vi siger om andre, handler altid om os selv.
Alting der skal ud fra os og ind til os, skal igennem os selv.
Det er derfor, det er sådan.
Vi mennesker kan ikke hæve os over os selv.
Derfor kan vi ligeså godt tage det som et kompliment, når andre siger noget negativt til os.

Find det negative i det positive.

På den måde finder vi det gode i det dårlige.
Der er ikke noget at forsvare, når vi ikke tager klagen, altså det negative, til os.
Vi kan istedet bruge vores energi på at rose os selv.
På den måde bruger vi klageren til at hæve vores selvværd.
Desuden kan vi rose dem der klager, de har brug for det.
Det vil hjælpe dem til at blive fyldt med positiv energi frem for negativ.

Når vi Klager

Alt negativt tilbyder en mulighed for at blive mere positiv.

Sådan er det for mig, der modtager en klage.
Altså kan jeg bruge klagen til at øve mig i positivitet.
På den måde kan jeg være taknemmelig for den person, der klager.
Det samme gør sig gældende for den der klager.
For denne person er det også en mulighed for at blive mere positiv.
Derfor behøver vi ikke have det dårligt over, at andre beklager vores adfærd.

Brug din lyst til at klage, på at øve dig i rummelighed og positivitet.

Hvis du ikke er modtager af en klage, men afsender.
Kan du istedet for at klage øve dig i rummelighed og positivitet.
Jo mere negativt du oplever, des bedre mulighed for stor positivitet.
Det lyder måske skørt, men det er sådan det er.
Hvis vi ikke oplevede negativitet, ville vi ikke have lejlighed til at øve os i positivitet.
Derfor kan vi altid sætte pris på det negative.
Vi bliver så positive af det.

Sig noget pænt.

Hvis du får lyst til at klage, så vend det om.
Find det gode istedet.
Istedet for at klage, så giv et kompliment.
Det virker i øvrigt bedre og ingen bliver uvenner.
Lige som der altid kan være noget at klager over, kan der altid være noget at rose.

Brug klagelysten konstruktivt.

Smil og giv et kompliment istedet.
Hvis du gentager komplimentet til dig selv, bliver du endnu bedre til at rose.
Desuden stiger vores selvværd, når vi roser os selv.
Både klagen og rosen er alligevel til dig selv.
Det gode ved ros er, at vi aldrig kan rose, hverken andre eller os selv, for meget.
På den måde kan vi bruge vores lyst til at klage til at blive bedre til at rose andre og os selv.
Tak for dig.

❤️

Når vi Klager

Min blog.
Jeg anvender mit klarsyn i min rådgivning og tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Min YouTube Kanal.

Læs om, hvad der sker, når vi tager ejerskabet.
Når vi tænker positivt om os selv, sætter vi os selv fri.
Hvis vi tænker at andre vil have ret, er det os selv, der vil have ret.
En øvelse i ikke at være bevidste om de negative tanker.

❤️

Når vi Klager

English version below photo.

Når vi Klager

Når vi Klager

When we complain about others.
Others complain about us.
Do you know that others are complaining.
Are you defending yourself?
Do you attack?
Are you getting annoyed?
Thank you very much, I say.

I take complaints as a compliment.

They are not about me anyway.
Everything we say about others is always about ourselves.
Whatever comes out of us and into us must go through ourselves.
That is why it is so.
We humans cannot rise above ourselves.
Therefore, we may as well take it as a compliment when others say something negative to us.

Find the negative in the positive.

In this way we find the good in the bad.
There is nothing to defend when we do not own the complaint, the negative.
Instead, we can use our energy to praise ourselves.
In this way, we use the complainant to raise our self-esteem.
Furthermore, we can praise those who complain they need it.
It will help them to be filled with positive energy rather than negative.

Everything negative offers an opportunity to become more positive.

Here’s how I receive a complaint.
So I can use the complaint to practice positive.
That way, I can be grateful to the person complaining.
The same applies to the complainant.
For this person, it is also an opportunity to become more positive.
Therefore, we do not have to feel bad about others regretting our behavior.

Use your desire to complain, to practice containing others and positivity.

If you are not the recipient of a complaint but the sender.
Instead of complaining, practice in containing others and positivity. The more negative you experience, the better opportunity for great positivity.
It may sound crazy, but that’s how it is.
If we did not experience negativity, we would not have the opportunity to practice positivity.
Therefore, we can always appreciate the negative.
We get so positive about it.

Say something nice.

If you want to complain, turn it around.
Find the good instead.
Instead of complaining, give a compliment.
Incidentally, it works better and no one becomes an enemy.
Just as there can always be something to complain about, there can always be something to praise.

Use your desire to complain constructively.

Smile and give a compliment instead.
If you repeat the compliment to yourself, you will be even better at praising.
Furthermore, when we praise ourselves, our self-esteem increases.
Both the complaint and the rose are for you anyway.
The good thing about praise is that we can never praise, neither others nor ourselves, too much.
That way, we can use our desire to complain to become better at praising others and ourselves.
Thank you for being you.

❤️

Når vi Klager

Min blog.
I use mig clear-vision in my counselling and offers several types of counselling.
Read about me, my values, my passion and my vision with my work.

My YouTube Channel.

Read about what happens when we start to own things.
When we think positively about ourselves, we set ourselves free.
If we think that others want to be right it is in fact ourselves.
Practise to not be conscious about the negative thoughts..

❤️

Når vi Klager