Ris eller Ros

Ris eller Ros?
Riser eller Roser du dig selv?
Når vi riser os selv, fylder vi os selv med negativ energi.
Hvis vi roser os selv, fylder vi os selv med positiv energi.

Ris gør ikke noget godt for os.

Ris er negativt og derfor negativt for os.
Vi bruger ris, når vi vil adfærdsregulere os selv eller andre, men det virker ikke.
Når vi ønsker at adfærdsregulere, ønsker vi at lære os selv eller andre en ny adfærd.
Vi kan ikke lære, når vi får ris og energien er negativ.
Det er ikke muligt at indlære, når vores bevidsthed er fyldt med negativ energi.
På den måde er der nemlig ikke plads til nyt.

Vi nedgør os selv, når vi giver os selv ris.

Når vi taler negativt om os selv til os selv, nedbryder vi vores selvværd.
Vi bliver fastholdte, i dårligt humør, irriterede og modløse, på den måde.
Desuden kan vi ikke lære nyt.
Vi giver os selv ris fordi vi er utilfredse med, at vi ikke kan lære og vi ønsker at blive bedre.
Det er det modsatte der sker på grund af den negative energi.
Det er fuldstændig det samme som, hvis vi taler negativt til andre.

Ros er godt for os.

På alle måder er ros godt for os.
Når vi roser os selv, vender vi vores energi til positiv, det er derfor, det er så godt.
Vores selvværd stiger, når vi roser os selv.
Det er os selv, der skal gøre det, da selvværdet nås gennem vores selv og det er kun os selv, der har adgang til selvet.
Når vi er fyldt med positiv energi er vi glade, føler os frie og uafhængige og vi har mod.
Vi bevæger os også fremad i vores liv, så der er mange fordele.

Når vi kan rose og selv, kan vi rose andre.

Selvros får os til at fokusere på vores positive sider.
Når i kan se egne positive sider, kan vi også se andres positive sider.
Det kan vi ikke, hvis vi ikke kan se vores egne.
Hvis vores egen bevidsthed er fyldt af negativ energi, fordi vi har givet os selv ris, kan vi kun se det negative ved os selv og andre.
Når vi roser os selv og roser andre, bliver vi gladere og andre bliver gladere og vi får positiv ros tilbage fra andre også.
Derfor er det bare om at komme igang med at selvrose.

Vi skal altid rose

Vi skal rose os selv, når vi gør noget dårligt eller fejler.
Når vi fejler, er det sandsynligvis fordi vi er ved at øve os i noget.
Hvis ikke vi roser, bliver energien ikke positive og så bliver vi ikke bedre.
Samtidig skal vi også rose os selv, når vi gør noget godt og når vi har succes.
Når vi roser os selv for det vi allerede er gode til, bliver vi endnu bedre.
Ros dig selv, du kan ikke rose for meget.
Vær generøs med rose overfor dig selv, så kommer det med at kunne rose andre af sig selv uden at du behøver gøre noget aktivt.

Find det positive i det negative.

Du kan blive udfordret, når du skal rose dig selv for at fejle.
Det er vi nemlig ikke vandt til mange af os.
Du kan altid starte med at rose dig selv for at være god til at fejle.
Så vender du allerede energien og kan lede efter mere positivt.
Der er noget negativt og positivt ved alt.
Når du synes dårligt om at fejle, har du fundet det negative.
Nu skal du bare finde det positive og så rose.
Tak for dig.

❤️

Ris eller Ros

Brug ordet men på en konstruktiv måde.
Min YouTube Kanal.
Læs om at elske sig selv.
Der er stor forskel på selvtillid og selvværd.

Ris eller Ros

English version of this blog post below photo and video.

Ris eller Ros

Criticism or Praise?
Do you criticise or praise yourself?
When we criticise ourselves, we fill ourselves with negative energy.
If we praise ourselves, we fill ourselves with positive energy.

Criticism doesn’t do us any good.

Criticism is negative and therefore negative for us.
We use criticism when we want to regulate the behavior of ourselves or others, but it does not work.
When we want to regulate behavior, we want to teach ourselves or others a new behavior.
We can not learn when we get rice and the energy is negative.
It is not possible to learn when our consciousness is filled with negative energy.
That way, there is no room for new.

We degrade ourselves when we criticise ourselves.

When we talk negatively about ourselves to ourselves, we degrade our self-esteem.
We get stuck, in a bad mood, annoyed and discouraged, that way.
Moreover, we can not learn new things.
We criticise ourselves because we are unhappy that we can not learn and we want to get better.
It is the opposite that happens because of the negative energy.
It is completely the same as if we speak negatively to others.

Praise is good for us.

In every way, praise is good for us.
When we praise ourselves, we turn our energy into positive, which is why it is so good.
Our self-esteem increases when we praise ourselves.
It is ourselves who must do it, as self-worth is achieved through our self and it is only ourselves who have access to the self.
When we are full of positive energy we are happy, we feel free and independent and we have courage.
We are also moving forward in our lives, so there are many benefits.

When we can praise and ourselves, we can praise others.

Self-praise makes us focus on our positive sides.

When you can see your own positive sides, we can also see the positive sides of others.
We can not do that if we cannot see our own.
If our own consciousness is full of negative energy because we have given ourselves rice, we can only see the negative in ourselves and others.
When we praise ourselves and praise others, we become happier and others become happier and we get positive praise back from others as well.
Therefore, it is just about getting started on self-praise.

We must always praise

We need to praise ourselves when we do something bad or fail.
When we fail, it’s probably because we’re practicing something.
If we do not praise, the energy will not be positive and then we will not get better.
At the same time, we must also praise ourselves when we do something good and when we are successful.
When we praise ourselves for what we are already good at, we become even better.
Praise yourself, you can not praise too much.
Be generous with praise towards yourself, then it comes with being able to praise others by yourself without you having to do anything active.

Find the positive in the negative.

You can be challenged when you have to praise yourself for failing.
Many of us are not used to that.
You can always start by praising yourself for being good at failing.
Then you are already turning the energy and can look for more positive.
There is something negative and positive about everything.
When you think failing is bad, you have found the negative.
Now just find the positive and then praise.
Thank you for being you.

❤️

Ris eller Ros

My YouTube Channel.
Read about how to love yourself.
How to use the but word in a constructive way.
There is a big difference in self-confidence and self-esteem.

Ris eller Ros