Nyder du din Succes?

Nyder du din Succes?
Fejrer du dine sejre?
Har du fokus på alt det du lykkes med i dit liv?
Vi opnår alle succes i større eller mindre udstrækning.
Vores hverdag er, hvis vi lægger mærke til det, fyldt med successer.

Manglende selvværd afholder os fra at nyde vores succes.

Vi kan sagtens have handlekraften, evnerne og modet til at opnå succes.
Hvis vi ikke har selvværdet, har vi ikke evnen til at nyde successen.
Så vil vi – til enhver tid – slå det hen eller være på vej mod næste mål.

Lykken ligger i at nyde successen.

Nyd din succes uanfægtet, hvor stor den er.
En succes er en succes lige meget, hvordan du vender og drejer det.
Når du nyder den, tillader dig selv at fejre, opnår du glæden ved det, du har udrettet.

Du arbejder med dit selvværd ved at rose dig selv.

Ros dig selv for alt, hvad du overhovedet kan komme i tanke om.
Du kan skrive en liste med alt det, du er god til.
Skriv listen i jeg- og punktform.
Det vil give dig et overblik over, hvad du skal roses for.
Intet er for stort eller for småt, bare tag det hele med.
Et fast punkt på listen, skal være, at du elsker dig selv.
Eksempel:
Jeg elsker mig selv, jeg er god til at skrive, jeg er god til at falde i søvn om aftenen, Jeg er god til at formulere mig. Osv.
Du kan læse listen op for dig selv – gerne højt – dagligt.
Du kan også repetere punkterne, hver gang du har tid i løbet af dagen.

Nyder du din Succes?

Kan du kun komme i tanke om alt det du er dårlig til, så skriv en liste med det.

Skriv din liste på samme måde som beskrevet ovenfor, hvor det var det, du var god til.
Når du har skrevet listen, så vend den om.
Med det mener jeg, at du skal formulere hver sætning som, at du er god til det istedet for dårlig.
Når du er færdig, har du, sammen med den positive liste, en komplet liste.
Brug den som beskrevet ovenfor.

På denne måde får du arbejdet med selvkærligheden og selvværdet.

Du vil blive i stand til at stoppe op og nyde din succes.
Samtidig vil du opnå større sikkerhed, ro, glæde og velvære.
Det er, når vi opnår ro, at der bliver plads til nye ideer fra hjertet.
Ikke når vi haster afsted til næste opgave.
Nyder du din Succes?
Du kan roligt og med god samvittighed stoppe op og nyde din succes.
God fornøjelse med at arbejde med dit selvværd.
Det kan aldrig blive for højt.
Du kan roligt skrue op for ambitionerne.

Nyder du din Succes?

❤️
Se min YouTube Kanal.
Læs mere om Succes og Selvkærlighed.

Nyder du din Succes?

Engelsk version under billedet.

Nyder du din Succes

Nyder du din Succes?

Do You Enjoy Your Success?
Are you celebrating your victories?
Do you focus on everything you succeed in your life?
We all achieve success to a greater or lesser extent.
Our everyday lives, if we notice it, are full of successes.

Lack of self-esteem keeps us from enjoying our success.

Even if we have the ability to act, the skills and the courage to succeed.
f we do not have the self-esteem, we do not have the ability to enjoy the success.
Then we will – at all times – ignore it or be on our way towards the next goal.

Happiness lies in enjoying the success.

Enjoy your success regardless of how great it is.
A success is a success regardless of the perspective.
When you enjoy it, allow yourself to celebrate, you will enjoy what you have accomplished.

You work with your self-esteem by praising yourself.

Praise yourself for everything you can even think of.
You can write a list of everything you are good at.
Write the list in ego and dot form.
It will give you an overview of how you should praise yourself.
Nothing is too big or too small, just bring it all along.
A fixed point on the list should be that you love yourself.
Example:
I love myself, I’m good at writing, I’m good at falling asleep at night, I’m good at formulating myself and so on.
You can read the list to yourself – preferably loudly – daily.
You can also repeat the points every time you have time during the day.

If you can only think of everything you are bad at, write a list of it.

Write your list in the same way as described above where it was what you were good at.
Once you have written the list, turn it around.
By that, I mean that you should phrase each sentence as being good at it instead of bad.
When you’re done, you have, along with the positive list, a complete list.
Use it as described above.

In this way, you get to work on self-love and self-esteem.

You will be able to stop and enjoy your success.
At the same time, you will achieve greater confidence, calm, joy and well-being.
It is when we achieve tranquility that there is room for new ideas from the heart.
Not when we rush to the next task.
Do You Enjoy Your Success?
You can calmly and with good conscience stop and enjoy your success.
Have a good time working with your self-esteem.
It can never get too high.
You can increase your ambitions.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read more about Success and Selflove.

Nyder du din Succes?