Tankemylder

Tankemylder.
Har du prøvet det?
Kender du til tankemæssigt ubehag?
Føler du dig forkert og ked af det på grund af tankemylder?
Kender du til følelsen af ikke at være god nok?

Vi har alle tankemylder.

Det er helt normalt.
Hvis vi er kede af vores tanker, irriteret over dem, træt af dem, så fokuserer vi negativt på dem.
Dette vil gøre, at de negative tanker vil fylde mere.
Ydermere smitter negative tanker til andre.
Det kan få andre til at undgå os og på den måde, vil vores negative tankemønster bliver forstærket, da vi bliver bekræftet i ikke at være gode nok.
Det er vi imidlertid alle sammen, men negativitet frastøder det positive og tiltrækker mere negativt.

Når vi tænker negativt er tankemylder ubehageligt.

Ofte kan det handle om potentielle katastrofer og forværring af negative oplevelser.
Det kan også handle om, at andre ikke kan lide os og ikke synes vi er gode nok.
Samtidig med at vores egen imaginære inkompetance kommer til at fylde meget for os.
Sådanne negative tanker giver os selvfølgelig ubehag.
Hvis vi bare kan lade disse negative tanker være, vil de fylde mindre.
Det kan vi gøre på den måde, at vi kan acceptere dem.
Vi kan også øve os i at bruge tankerne mere konstruktivt.

Vi kan anvende vores tanker til at blive mere positive.

Tanker er tilfældige og så alligevel ikke helt.
Når vi tager ejerskab på vores tanker, tager vi kontrollen hjem i os selv.
Det skal forstås på den måde, at vi selv kan bestemme, hvilke tanker, der skal fylde i vores bevidsthed.
Vi kan lære os selv at fylde bevidstheden med positive tanker.
Det betyder ikke at, der kun kommer til at ske positive ting for os fremover.
På den måde vil vi kunne være glade, føles os gode nok og have det godt.
Vi vil kunne fokusere positivt, selv om vi er midt i noget negativt.

Vi kan erstatte de negative tanker med positive.

Det vil gøre dig bedre til at tænke positivt.
Hver gang du identificerer en negativ tanke, så erstat den med en positiv.
De negative tanker vil holde op med at fylde og du vil blive gladere.
Automatisk vil du tiltrække mere positivt i dit liv.
Jo længere du øver dig, jo mere vil de positive tanker kommer til dig af sig selv.
Du vil føle dig mere sikker på dig selv, god nok og gladere for hver dag, der går.
God fornøjelse med at få positivt tankemylder.

Tak for dig. ❤️

Tankemylder

Clairvoyant Rådgivning.
Jeg har 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs min blog.

Min YouTube Kanal.

Det er godt at tænke positivt.
Lav en mindfulness rutine istedet for at afsætte tid.
Brug din usikkerhed konstruktivt.
Positiv formidling giver tilhørere.
Brug det negative positivt istedet for at selvkritisere.

❤️

Tankemylder

English version below video and photo.

Tankemylder
Tankemylder

Tankemylder

A lot of Thoughts.
Have you tried it?
Do you know about mental discomfort?
Feeling wrong and upset because of a lot of thoughts?
Do you know the feeling of not beeing good enough?

We all have a lot of thoughts

That’s perfectly normal.
If we are upset with our thoughts, annoyed with them, tired of them, then we focus negatively on them.
This will make the negative thoughts fill more.
Furthermore, negative thoughts transmit to others.
It can make others avoid us and in that way, our negative thought patterns will be reinforced as we are confirmed not to be good enough.
However, we all are, but negativity repels the positive and attracts more negatively.

Negative thinking makes having a lot of thoughts unpleasent.

Often it can be about potential disasters and worsening of negative experiences.
It may also be that others do not like us and do not think we are good enough.
At the same time, our own imaginary incompetence will fill a lot for us.
Of course, such negative thoughts cause us discomfort.
If we can just leave these negative thoughts, they will fill less.
This is done by accepting them.
Also we can practice using our thoughts more constructively.

We can use our thoughts to become more positive.

Thoughts are random and still not quite.
When we take ownership of our thoughts, we take control home within ourselves.
It must be understood in the way that we can decide for ourselves what thoughts to fill in our consciousness.
We can teach ourselves how to fill consciousness with positive thoughts.
This does not mean that only positive things will happen to us in the future.
That way we can be happy, feel good enough and have a good time.
We will be able to focus positively, even if we are in the middle of something negative.

We can replace out negative thoughts with positive ones.

This will make you a better positive thinker.
Every time you identify a negative thought, replace it with a positive one.
The negative thoughts will stop filling and you will be happier.
Automatically you will attract more positively in your life.
The longer you practice, the more the positive thoughts will come to you by themselves.
You will feel more confident in yourself, good enough and happier for each passing day.
Have fun getting positive thoughts.

Thank you for being you. ❤️

Tankemylder

Clairvoyant Counselling.
I offer 100 % satisfaction guarantee on my counselling.
Read my blog.

My YouTube Channel.

Positive thinking is good.
Create a mindfulness rutine instead of using extra time.
Use your insecurity in a constructive way.
Positive communication will give you listeners.
Use the negative in a positive way instead of self criticizing.

❤️

Tankemylder