Tanker er Tilfældige

Tanker er tilfældige og helt ude af kontrol.
De negative tanker forsvinder ikke af sig selv.
Der er mange af dem og de larmer.
Vi kan ikke styre dem og så kan vi godt alligevel.

Vi prioriterer tankerne ubevidst.

Det negative tanker har førsteprioritet til vores bevidsthed.
De negative tanker er nemlig dem, der søger for vores overlevelse i livstruende situationer.
Hvis vi lader de negative tanker være i bevidstheden, bliver vi fastholdte i livet.
Vi tænker negativt om os selv, om andre, om situationer og om vores betingelser i livet på den måde.
Derfor skal vi aktivt ændre på prioriteten selv.

Tanker er tilfældige

Vi kan bruge de negative tanker til at blive mere positive.

Mange er rigtig gode til at tænke positivt, men har stadig også negative tanker, der fylder i bevistheden.
Dem kan vi bruge aktivt til at blive mere positive.
Når vi tænker negative tanker, kan vi skifte dem ud med at tænke positive tanker.
Altså målretter vi vores indsats for at blive mere positive til lige præcis der, hvor vi har brug for den.

Udskift de negative tanker med positive tanker.

Vi skal endelig ikke lytte på de negative tanker og tage ejerskab på dem.
Det vil vi ikke blive mere positive af.
Istedet skal vi finde det positive i det negative.
Hvis vi for eksempel tænker Jeg kan ikke xxx vender vi det til Jeg er god til xxx.
Hvor er det irriterende vender vi til Hvilken dejlig udfordring.

Vi kan ofte mere, end vi selv tror.

Når vi ikke tænker negativt om egen formåen, bliver den allerede bedre.
Vi bliver bedre til alle mulige ting, også dem vi ikke før har kunnet finde ud af.
Grunden til det er, at de positive tanker ikke fylder i bevistheden.
Der er altså plads til at koncentrere sig og finde løsninger.
Der er mange fordele i positiv tænkning.

Selvværdet stiger, når vi tænker positivt om os selv.

Det eneste vi skal gøre er, at vende egne, negative tanker om os selv til det postive, modsatte.
Vi tror ofte, at det skal være komplekst, når vi skal udvikle os.
Problemet med det komplekse er, at vi ikke får det gjort.
Intentionen er der, men det bliver oftest ikke til noget.
På denne her måde skal vi ikke sætte ekstra tid af og vi skal drage fordel af vores negative tanker.

Når vi tænker positivt om de negative tanker, er vi allerede positive.

Når vi er positive, bliver det nemmere at tænke flere positive tanker.
Vi får nemlig plads til dem i bevistheden, når de negative tanker er vendt til postive.
De positive tanker er stille, fylder ikke i bevistheden og holder os ikke tilbage.
Tak for dig.

❤️

Tanker er Tilfældige

Læs mere om tankemylder her.
Vi kan forbedre vores selvværd.
Positivitet og Succes hænger sammen.
Vi bliver klogere af positivitet.
Når vi tænker negativt, oplever vi flere problemer.

Min YouTube Kanal.

Tanker er tilfældige

❤️

English version below photo.

Tanker er Tilfældige

Tanker er tilfældige

Thoughts are random and completely out of control.
They do not disappear unless we do something actively.
There are many and they make noise.
We can not control them and somehow we can anyway.

We prioritize thoughts unconsciously.

The negative thoughts have first priority to our consciousness.
Namely, the negative thoughts are those that seek for our survival in life-threatening situations.
If we leave the negative thoughts in the consciousness, we will be kept in life.
We think negatively about ourselves, about others, about situations and about our conditions in life that way.
Therefore, we must actively change the priority ourselves.

Thoughts are random.

We can use the negative thoughts to become more positive.
Many are really good at thinking positively, but still have negative thoughts that fill in the consciousness.
We can actively use them to become more positive.
When we think negative thoughts, we can replace them with thinking positive thoughts.
We therefore target our efforts to become more positive to exactly where we need it.

We need to replace the negative thoughts with positive thoughts.

Finally, we must not listen to the negative thoughts and take ownership of them.
We will not be more positive about that.
Instead, we must find the positive in the negative.
For example, if we think I can not xxx we turn it to I am good at xxx.
Where is it annoying we turn to What a wonderful challenge.

We often know more than we think.

When we do not think negatively about our own ability, it already gets better.
We get better at all sorts of things, even those we have not been able to figure out before.
The reason for this is that the positive thoughts do not fill in the consciousness.
So there is room to concentrate and find solutions.
There are many benefits to positive thinking.

Self-esteem increases when we think positively about ourselves.

All we have to do is turn our own, negative thoughts about ourselves into the positive, the opposite.
We often think it has to be complex when we have to evolve.
The problem with the complex is that we do not get it done.
The intention is there, but most of the time it does not turn into anything.
In this way we do not have to set aside extra time and we have to take advantage of our negative thoughts.

When we think positively about the negative thoughts, we are already positive.

When we are positive, it becomes easier to think more positive thoughts.
For we have room for them in consciousness when the negative thoughts are turned into positive ones.
The positive thoughts are quiet, do not fill the consciousness and do not hold us back.
Thank you for being you.

❤️

Tanker er Tilfældige

Read more about swarm of thoughts here.
We can improve our self-esteem.
Positivity and Success goes hand in hand.
We become smart from positivity.
When we think negatively we experience more problems..

My YouTube channel.

Tanker er tilfældige