På Vej Væk

Når vi er på vej væk fra noget istedet for at være på vej hen til noget.
Kender du det?
At være på vej væk fra noget?
Det kan være et job, en kæreste, en situation, en ven, os selv og alt mulig andet.

Energien bliver negativ, når vi vil væk

Når vi er på vej væk fra noget, fordi vi bare må væk, er energien dårlig.
Det at energien er dårlig har mange negative konsekvenser.
Vi føler os forkerte, usikre, kede af det, ubeslutsomme, forvirrede osv.
Hvis vi samtidig er på vej over i et nyt job, en ny kæreste eller andet, kan vi ikke mærke, om det er rigtigt for os.

Vi flytter os fysisk, men mentalt gør vi ikke

Vi kan skifte job, kæreste, bil og alt andet ud, men vi ved ikke, om det er rigtigt for os.
Det er fordi negativ energi fastholder os i bevidstheden.
Den optager hele vores bevidsthed og efterlader ikke plads til andre tanker.
VI kan altså ikke mærke, hvad vi vil, når bevidstheden er fyldt med negativ energi.
Det virker som om vi flytter os, fordi vi rykker fysisk, men det gør vi ikke.
I bevisteheden er vi samme sted som, da vi ville væk, fordi vi ikke har fået ændret energien.

Når energien bliver positiv, ved vi, hvad vi vil.

For at vi skal vide, hvad vi vil, skal vi altså have ændret energien.
Når energien bliver positiv, bliver vi nemlig beslutningsdygtige.
Desuden er vi også glade, når energien er positiv, det er vi ikke, når vi er negative.
Derfor er positiv energi altid at foretrække.
Vi har det på alle måder godt, når vi har positiv energi i bevidstheden.

Find det positive i det negative.

Vi kan lede efter det positive i det, vi vil væk fra.
Det kan umiddelbart virke underligt, for vi vil jo netop væk, fordi vi synes det er negativt.
Når vi kun har den negative side af sagen, har vi ikke det fulde billede.
Derfor skal vi finde det positive.
Når vi har både det negative og positive, kan vi bedre tage en beslutning.
Hvis vi synes det er svært at finde det postive, kan vi tænke, at vi er gode til at ville væk.
På den måde vender vi energien i bevidstheden og det bliver nemmere at finde mere positivt.
Tak for dig.

❤️

På Vej Væk

Min Youtube Kanal.

Vores tanker er afgørende for, om vi har dårlige eller gode oplevelser.
Læs om hvilke fordele der kan være ved at skrive en blog.
Det er godt at bruge nyhederne til at øve sig i positiv tænkning.
Der er mange fordele i at være god til at tænke positivt.
Vi bliver gladere af at være mere nærværende.

På Vej Væk

På Vej Væk

På Vej Væk

Moving away

When we are moving away from something instead of moving towards something.
Do you recognize that?
Moving away from something?
It can be a job, a girlfriend, a situation, a friend, ourselves and a lot of other things.

The energy becomes negative when we want to move away

When we are moving away from something because we just have to go away, the energy is bad.
The fact that the energy is bad, has many negative consequences.
We feel wrong, insecure, bored, indecisive, confused, etc.
If we are at the same time heading for something new, for example. a new job, a new girlfriend, etc., we can not feel if this is right for us.

We move physically, but mentally we do not

We can change jobs, girlfriends, cars and everything else, but we do not know if it is right for us.
This is because negative energy holds us back in our consciousness.
It occupies our entire consciousness and leaves no room for other thoughts.
So we can not feel what we want when the consciousness is filled with negative energy.
It seems like we’re moving on because we’re physically moving, but we are not.
In consciousness, we are in the same place as when we wanted to leave because we have not been able to change the energy.

When the energy becomes positive, we know what we want.

In order for us to know what we want, we must change the energy.
When the energy becomes positive, we become decisive.
We are also happy when the energy is positive, we are not when we are negative.
Therefore, positive energy is always preferable.
We feel good in every way when we have positive energy in our consciousness.

Find the positive in the negative.

We can look for the positive in whatever we want to move away from.
It may seem strange, because we want to leave because we feel the negative energy.
When we only know the negative side of the matter, we do not have the full picture.
Therefore, we must find the positive.
When we have both the negative and the positive, we can better make a decision.
If we find it difficult to find the positive, we can think we are good at wanting to get away.
That way, we turn the energy around in the consciousness and it becomes easier to find more positive sides.
Thank you for being you.

❤️

På Vej Væk

My Youtube Channel.

Our experiences become good or bad based on negative or positive thinking.
Read abou the possible advantages writing a blog.
It is good to use the news to practise positive thinking.
There are many advantages being good at positive thinking.
We become happier from being more present.

På Vej Væk

På Vej Væk