Start en blog

Start en blog?
Kunne du tænke dig at blogge?
Der er mange fordele ved at have en blog.
Personligt er det udviklende at blogge og virksomhedsmæssigt er der også fordele.

En blog er som en dagbog i strukturen

Det betyder, at det sidst skrevne er det, der står først.
Altså det seneste blogindlæg kommer frem først på bloggen.
Præcis som hvis du skriver i en dagbog.
Med hensyn til dagen skal man altså aktivt bladre hen til forudgående dage i bogen.
Når det er en blog, vi har med at gøre, kan gamle indlæg være synlige i google søgninger.
Derfor kan både gamle og nye indlæg blive vist uafhængig af blogstrukturen.

Fordele ved en blog.

Bloggen er født med et søgefelt således, at læseren kan søge på emner.
Selv gamle indlæg kan nemt søges frem.
Bloggen tilbyder en struktureret visning af alle indlæg og den kan oftes sættes op på utallige måder.
Du har derfor mulighed for at vælge lige præcis den opsætning, du synes, der passer til dine behov.
Blogindlæg kan bruges til at understøtte din markedsføring.
Dine blogindlæg kan hjælpe dig til synlighed i google.
På bloggen har du mulighed for at fremvise alle dine talenter og bruge dig selv aktivt i din markedsføring.

Mød din læser i øjenhøjde.

Bloggen giver dig mulighed for at være kreativ og skrive om dine ideer.
Blogindlæg behøver ikke være så professionelle som selve hjemmesiden.
På bloggen gælder det mere om at skabe værdi og vise, hvem du er.
Du kan sagtens vise private sider af dig selv, på bloggen.
Fejl gør heller ikke noget.
Selvfølgelig skal teksterne ikke være fyldt med fejl, men en fejl i ny og næ gør kun, at du bliver lige som alle andre.
Vi kan alle sammen identificere os med fejl, derfor er det ikke dårligt med fejl.
Du kan også sagtens være mere uformel i dit sprogbrug på bloggen.

Fordele for dig som blogger.

Den åbenlyse fordel for dig som blogger er, at du bliver betydeligt bedre til at skrive tekster og fastholde læseren.
En blogger udvikler sig med bloggen, lige som bloggen udvikler sig med bloggeren.
Under arbejdet med bloggen opnår du, som blogger, betydeligt større rutine i at arbejde med din hjemmeside fordi, du skal anvende den aktivt, når du blogger.
Du har mulighed for at bruge dig selv og dine erfaringer i dine blogindlæg.
Hvis du vil opnå synlighed i google, kommer du til at arbejde med SEO.
Du har mulighed for at blive skarpere på dit eget forretningskoncept.
Når du indfører nye tiltage, kan du skrive om dem og uddybe dem på bloggen.

Sociale Medier

Man kan sagtens se sociale medier som en slags miniblog.
Fordelen ved at have egen blog, er at selve teksten, altså blogindlægget, skal skrives en gang.
Herefter kan du linke til din blog på de sociale medier.
Men når indlæggene findes på din blog er de, som allerede er skrevet, søgbare.
Det kan være svært at søge gamle tekster frem på sociale medier.

SEO og Google

Hvis du vil placeres højt i google søgninger, skal du arbejde med SEO.
Gør du det, er det forholdsvis enkelt at bevæge sig opad på google.
Alle besøg på din hjemmeside og blog hjælper dig til at komme længere op.
Derfor vil jeg anbefale at du arbejder med SEO som er en forkortelse for Search Engine Optimization eller søgemaskineoptimering.
Alle dine blogsider kan potentielt dukke op i google søgninger.
Derfor er det vigtigt hele tiden at holde bloggen opdateret og for eksempel omskrive gamle indlæg, der er blevet uaktuelle.

Find det Positive i det Negative.

Det optimale er netop at diverse blogindlæg, kan dukke op i google søgninger og medføre nye læsere og kunder.
Derfor skal dine indlæg skabe værdi og give en læser lyst til at læse mere.
Gør de ikke det, kan du med fordel rette dem til og udvikle på dem løbende.
Hvis du synes det er svært med emner, der skaber værdi, kan du gå efter at løse problemer.
Med andre ord, kan du identificere negative oplevelser og problemer og skrive om, hvordan du løser dem.
Det vigtigste er, at du ikke tilfører negativitet, men positivitet.
Du skal bare arbejde kontinuerligt og være tålmodig, så kommer det.
Så skal du nok få læsere.
Tak for dig.

❤️

Start en blog

Min YouTube Kanal.
Hvad skal en hjemmeside indeholde?
Har du velvilje eller modvilje mod dit arbejde?
Giver du dig selv lov til at nyde dine successer?
Er du kreativ?

Start en blog

English version below the photo.

Start en blog

Start a blog?
Would you like to blog?
There are many benefits to having a blog.
Personally, blogging is evolving and there are also business benefits.

A blog is like a diary in structure.

This means that what is written last is what comes first.
So the latest blog post appears first on the blog.
Just like writing in a diary.
With regard to the day, one must therefore actively scroll to previous days in the book.
When it’s a blog we’re dealing with, old posts can be visible in google searches.
Therefore, both old and new posts can be displayed independently of the blog structure.

Benefits of a blog.

The blog is born with a search box so that the reader can search for topics.
Even old posts. can be easily searched.
The blog offers a structured view of all posts and it can often be set up in countless ways.
You therefore have the opportunity to choose exactly the setup you think suits your needs.
Blog posts can be used to support your marketing.
Your blog posts can help you to visibility in google.
On the blog, you have the opportunity to showcase all your talents and use yourself actively in your marketing.

Meet your reader at eye level.

The blog allows you to be creative and write about your ideas.
Blog posts do not have to be as professional as the website itself.
On the blog, it’s more about creating value and showing who you are.
You can easily view private pages of yourself, on the blog.
Mistakes do not matter either.
Of course, the lyrics do not have to be full of errors, but an error every now and then only makes you feel like everyone else.
We can all identify with mistakes, so mistakes are not bad.
You can also easily be more informal in your language use on the blog.

Benefits for you as a blogger.

The obvious benefit for you as a blogger is that you become significantly better at writing texts and retaining the reader.
A blogger evolves with the blog, just as the blog evolves with the blogger.
While working with the blog, as a blogger, you gain significantly more experience in working with your website because you need to use it actively when blogging.
You have the opportunity to use yourself and your experiences in your blog posts.
If you want to achieve visibility in google, you are going to work with SEO.
You have the opportunity to become sharper on your own business concept.
When you introduce new initiatives, you can write about them and elaborate on them on the blog.

Social Media.

You can easily see social media as a kind of mini-blog.
The advantage of having your own blog is that the text itself, ie the blog post, must be written once.
Then you can publish a link to your blog on social media.
But once the posts are found on your blog, the ones that are already written are searchable.
It can be difficult to search for old texts on social media.

SEO and Google.

If you want to rank high in google searches, you need to work with SEO.
Doing so makes it relatively easy to move upwards on google.
Every visit to your website and blog helps you to get further up.
Therefore, I would recommend that you work with SEO which is an abbreviation for Search Engine Optimization or search engine optimization.
All your blog pages could potentially show up in google searches.
Therefore, it is important to constantly keep the blog updated and, for example, rewrite old posts that have become obsolete.

Find the Positive in the Negative.

The optimum is precisely that various blog posts can appear in google searches and lead to new readers and customers.
Therefore, your posts should create value and make a reader want to read more.
If they do not, you can adjust them and develop them on an ongoing basis.
If you find it difficult with topics that create value, you can go for solving problems.
In other words, you can identify negative experiences and problems and write about how to solve them.
The most important thing is that you do not add negativity, but positivity.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.
Then you should probably get readers.
Thanks for you.

❤️

Start en blog

My YouTube Channel.
What should your website contain?
Do you feel satisfied or dissatisfied about your job?
Are you letting yourself enjoy your successes?
Are you creative?

Start en blog