Positive Tanker

Positive Tanker.
Vi kan øve os i at tænke positivt.
Når vi øver os i at tænke positivt tiltrækker vi flere positive tanker.
Vi skal først og fremmest lære at bruge de negative tanker positivt.

Tankerne kommer først til vores bevidsthed.

Tankerne kommer ind i vores bevidsthed i vilkårlig rækkefølge og så alligevel ikke.
Vi kan nemlig godt påvirke rækkefølgen.
De negative tanker har førsteprioritet til bevidstheden, derfor er vi alle sammen gode til at tiltrække negative tanker.
Vi tiltrækker de negative tanker via egoet.

Vores ego næres af de negative tanker.

Hvis vi har et fyldigt ego, vil vi tiltrække flest negative tanker helt automatisk.
Eftersom de fleste hovedsaglig styrker egoet op igennem vores dannelse, altså opvækst, fylder vores ego meget.
Derfor er de fleste af os rigtig gode til at tiltrække og holde fast i negative tanker.
Når vi tiltrækker flest negative tanker, er vi tilbageholdte og ikke særlig glade.
Vi har brug for andres bekræftelse og beundring.
Vi ønsker altså at få noget fra andre, når vi er sammen med andre.
Det bliver hovedtemaet i vores liv at andre skal yde for os, kan man også sige.

Positive Tanker.

Vores selv næres af de positive tanker.

Hvis vores selv er fyldigt, tiltrækker vi automatisk positive tanker.
Når vores ego er fyldigt er vores selv lille og vi har lavt selvværd.
Hvis vi skal tiltrække positive tanker, skal vi have det vendt om.
Vores selv skal fylde i stedet for egoet.
Når selvet fylder og vi tiltrækker positive tanker har vi højt selvværd og vi er glade og nyder livet.
Vi hviler i os selv og har ikke brug for andre beundring.
Når vi er sammen med andre ønsker vi at give.
Hovedtemaet i vores liv bliver at yde til andre.
Desuden tiltrækker vi automatisk positive mennesker, oplevelser og vilkår.

Skift de negative tanker ud med positive.

På den måde bruger vi de negative tanker til at tænke positivt.
Når tankerne kommer til vores bevidsthed, bliver vi bevidste om dem.
Det ligger også i navnet, bevidsthed.
Lige her kan vi sætte ind.
Hvis vi identificerer en negativ tanke udskifter vi den med en positiv.
Hver eneste gang ligegyldigt, hvad tanken omhandler.
Når vi har gjort det i en periode, bliver vi bedre til at tiltrække positive tanker.
Vi får altså påvirket prioriteringen af tanker til vores bevidsthed.

Når bevidstheden er fyldt med positive tanker vokser selvet.

Det sker helt automatisk.
Vi skal altså kun fokusere på tankerne, det er vores opgave.
Det er da til at overskue.
Vi har en opgave.
Nemlig at påvirke tankerne.
Når det handler om os selv, skal vi også tænke positivt.
Vi kan med stor fordel rose os selv, da det påvirker vores selvværd positivt.
God fornøjelse med at tænke positivt og få et mere positivt liv.

❤️

Positive Tanker.

Min YouTube Kanal.
Indfør mindfulness i din hverdag på en enkelt måde.
Føler du dig trist? Du kan vende tristheden til glæde via tankerne.

Positive Tanker.

❤️

Når vi begynder at øve os i at tænke positivt, kan vi nemt få fokus på, at andre tænker negativt.
På den måde tænker vi stadig negativt.
Jeg har en sætning, der kan få os tilbage på sporet lige med det samme.
Jeg siger den til mig selv og det virker for mig.
Se min video, hvor jeg fortæller om, hvordan sætningen gør mig positiv igen.

Find the english version of the blogpost below video and photo.

Positive Tanker

Positive thoughts.
We can practice thinking positively.
When we practice thinking positively, we attract more positive thoughts.
First and foremost, we must learn to avoid the negative thoughts.

The thoughts appear first in our consciousness.

The thoughts come into our consciousness in random order and yet not.
We can influence the order.
The negative thoughts are the first priority for consciousness, which is why we are all good at attracting negative thoughts.
We attract the negative thoughts through the ego.

Our egos are nourished by the negative thoughts.

If we have a full ego, we will automatically attract most negative thoughts.
Since most mainly the ego strengthens up through our formation, ie growing up, our ego fills up a lot.
Therefore, most of us are really good at attracting and holding onto negative thoughts.
When we attract the most negative thoughts, we are restrained and not very happy.
We need the confirmation and admiration of others.
So we want to get something from others when we are with others.
It will be the main theme of our lives that others must provide for us, you might say.

Our self is nourished by the positive thoughts.

If our selves are full, we automatically attract positive thoughts.
When our ego is full, our self is small and we have low self-esteem.
If we are to attract positive thoughts, we must have it reversed.
Our self must fill instead of the ego.
When the self fills and we attract positive thoughts, we have high self-esteem and we are happy and enjoying life.
We rest in ourselves and need no other admiration.
When we are with others we want to give.
The main theme of our lives is to provide to others.
In addition, we automatically attract positive people, experiences and conditions.

Replace the negative thoughts with the positive ones.

When thoughts enters our consciousness, we become aware of them.
It also lies in the name, consciousness.
Right here we can bet.
If we identify a negative thought, we replace it with a positive one.
Every single time no matter what the thought is about.
When we have done this for a period of time, we become better at attracting positive thoughts.
Thus, we have the influence of prioritizing thoughts into our consciousness.

When consciousness is filled with positive thoughts, the self grows.

It happens completely automatically.
So we only have to focus on the thoughts, that’s our job.
It is then overlooked.
We have one task.
Namely, to influence thoughts.
When it comes to ourselves, we also need to think positively.
We can very much praise ourselves as it positively affects our self-esteem.
Good pleasure in thinking positively and having a more positive life.

❤️

Positive Tanker.

My YouTube Channel.
Introduce mindfulness in your every day life in a simple way.
Are you feeling sad? You can turn sadness into joy using the thoughts.

Positive Tanker.

❤️

Positive Tanker