Kreativitet

Kreativitet, er du kreativ?
Kommer din kunst bare til dig?
Vælter inspirationen ud af dig, mens du laver din kunst?
Tror du, at kreativitet kan tillæres?
I udgangspunktet er vi alle kreative.

Vi får klarsyn, når vi udfører manuelt arbejde.

Mange kunstnere, designere, musikere, fotografer, bodypaintere osv. har klarsyn, når de arbejder på deres kunst.
På denne måde bliver det autentisk og forførende.
De er kreative og mange nye ideer kommer til dem.
Det falder dem nemt.
Mange håndværkere, malere, murere, frisører, make-up artister, tatovører osv. anvender også deres klarsyn.
De vil typisk have større succes end dem, der ikke gør, da deres løsninger ofte kan være autentiske, kreative og originale.

Positivitet fører til kreativitet.

Hvis vi tænker over det, når vi laver kunst, håndværk eller manuelt arbejde, så anvender vi ikke klarsynet.
For at anvende klarsynet/intuitionen, skal vi lade tankerne eksistere uden at lytte eller handle på dem.
Vi skal slippe alle regler og gøre, hvad vi føler for istedet.
På den måde kan vi øve os i at anvende klarsynet.
Når vi tænker positivt, kommer klarsynet af sig selv.
Ideerne kommer til os uden, at vi tænker over det, når vi anvender klarsynet.
Vi kan sagtens lave perfekt og flot kunst ved at følge regler og tanker, men det er når klarsynet kommer ind over, at vi bliver kreative.

Når vi laver monotont arbejde, får vi klarsyn.

Hvad er så monotont arbejde?
Med monotont arbejde hentyder jeg til havearbejde, bilkørsel, cykeltur, løbetur, opvask, samlebånd osv.
Det kan være mange ting.
Det monotone arbejde gør, at vi holder op med at tænke over det, vi gør.
Herved bliver der plads til vores klarsyn.

Vi kan øve os i at anvende klarsynet med meditation.

Når vi mediterer accepterer vi tankerne, så de holder op med at fylde.
Vi ryder vores bevidsthed for negative tanker, når vi mediterer.
På den måde giver vi plads til positive tanker i bevidstheden.
Når vi tænker positivt, bliver der plads til klarsynet og kreativiteten.

Vi er alle født med klarsyn og kreativitet.

Jeg har hørt andre sige, at kreativitet ikke er noget, man kan lære og det er også tildels rigtigt.
Kreativiteten kommer med klarsynet.
Når vi anvender klarsynet, bruger vi ikke tillært viden eller følger regler.
Vi kan selvfølgelig ikke lære, at skabe noget ikke tillært, men vi kan lære at anvende klarsynet.
Når vi anvender klarsynet til at skabe opstår kreativiteten af sig selv.

Vi skal tænke positive tanker.

Når vi tænker positivt, bliver der plads til klarsynet og kreativiteten.
Det er præcis det samme, som sker under meditation.
Vi kan bruge vores negative tanker, til at tænke positive tanker.
Hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi udskifte den med en positive tanke.
Jeg lærer det aldrig bliver til Jeg vil gerne lære det.
Det er svært bliver til jeg kan godt.

Brug det negative positivt.

Når vi tænker positivt om det negative, bruger vi vores negative tanker positivt.
Hvis vi er vandt til at tænke negativt om os selv i forbindelse med kreativitet, kan det være svært vende tankemønsteret.
Negative tanker forsvinder nemlig ikke af sig selv.
Derfor kan vi starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt om os selv.
Når vi gør det, tænker vi nemlig allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.

Tak for dig.

❤️

Kreativitet

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Clairvoyant rådgivning.
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision som clairvoyant.

Læs om, hvordan du kommer fra negative til positive tanker.
Vi skal ikke tro på noget bestemt eller være en bestemt type for at anvende klarsynet.
Visdommen kommer indefra.
Vi kan bruge sygdomme positivt.

Min Blog.

Min YouTube Kanal.

Kreativitet

English version of the post below photo.

Kreativitet

Kreativitet

Creativity, are you creative?
Will your art just come to you?
Does inspiration come out of you while you make your art?
Do you think creativity can be attributed?

We get clairvoyance when we perform manual work.

Many artists, designers, musicians, photographers, bodypainters, etc. have clear vision when working on their art.
This way, it becomes authentic and seductive.
They are creative and many new ideas come to them.
It is easy for them.
Many craftsmen, painters, bricklayers, hairdressers, make-up artists, tattoo artists, etc. also use their clairvoyance.
They will typically be more successful than those who do not, as their solutions can often be authentic, creative and original.

Positivity leads to creativity.

If we think about it when we do arts, crafts or manual work, then we do not use clairvoyance.
To apply clairvoyance / intuition, we must let the thoughts exist without listening or acting on them.
We need to let go of all the rules and do what we feel for instead.
That way we can practice using clairvoyance.
When we think positively, clairvoyance comes naturally.
The ideas come to us without us thinking about it when we apply clairvoyance.
We can easily make perfect and beautiful art by following rules and thoughts, but it is when clairvoyance comes in that we become creative.

When we do monotonous work, we get clear vision.

What is so monotonous work?
With monotonous work I refer to gardening, driving, cycling, jogging, washing up, assembly lines, etc.
There can be many things.
The monotonous work makes us stop thinking about what we do.
This will make room for our vision.

We can practice using clairvoyance with meditation.

When we meditate, we accept the thoughts so that they stop filling.
We clear our consciousness of negative thoughts when we meditate.
In this way, we make room for positive thoughts in the consciousness.
When we think positively, there is room for clairvoyance and creativity.

We are all born with clairvoyance and creativity.

I’ve heard others say that creativity is not something you can learn and that is also partly true.
Creativity comes with clairvoyance.
When we use clairvoyance, we do not use learned knowledge or follow rules.
Of course, we can not learn to create something unlearned, but we can learn to apply clairvoyance.
When we use clairvoyance to create, creativity arises by itself.

We need to think positive thoughts.

When we think positively, there is room for clairvoyance and creativity.
It is exactly the same thing that happens during meditation.
We can use our negative thoughts to think positive thoughts.
Every time we think a negative thought, we need to replace it with a positive thought.
I learn it never becomes I want to learn it.
It’s hard to be until I can well.

Use the negative positively.

When we think positively about the negative, we use our negative thoughts positively.
If we are used to thinking negatively about ourselves in the context of creativity, it can be difficult to reverse the thought pattern.
Negative thoughts do not disappear by themselves.
Therefore, we can start by thinking that we are good at thinking negatively about ourselves.
When we do that, we are already thinking positively and it becomes easier to think more positive thoughts.

Thank you for being you.

❤️

Kreativitet

I offer satisfaction guarantee on my counselling.
Clairvoyant counselling.
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and My vision as a clairvoyant.

Read about how to switch from negative to positive thoughts.
We do not have to believe in anything specific or be a certain type to use our intuition.
Wisdom comes from within.
We can use illness in a positive way.

My Blog.

My YouTube Channel.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativitet