Besindelse

Besindelse, er du god til at bevare den?
Besinder du dig eller lader du dig rive med af dine følelser?
Mister du besindelsen?
Farer du i blækhuset, til tasterne, er du hurtigt i det røde felt, farer du op?

Manglende besindelse er en følge af negative tanker, som vi holder fast i.

Hvis andre for eksempel siger noget negativt til os og vi ikke ved, at det handler om dem selv, men istedet tager det ind som en sandhed om os selv.
På denne måde tager vi netop de negative tanker, om vores person ind, så har vi god grund til at miste besindelsen.
Hvis vi tænker os godt om, så ved vi godt selv, hvordan vi er.
Vi behøver altså aldrig nogen sinde, at tage andres beskyldninger, og hermed negative energi, til os.
Det eneste der vil ske ved det er, at vi kommer til at lukke den negative energi ind i vores sfære og det er ikke rart.
Den eneste måde at holde denne negative energi på afstand er ved ikke at reagere, at holde os fuldstændig fri af al kommunikation med den anden person.
Blive 100% på egen banehalvdel.

Hvordan gør jeg så det, altså bliver 100 % på egen banehalvdel uden at tage til genmæle.

Står jeg bare der som en anden idiot og tager imod?
Ja, det gør jeg, men jeg føler mig langt fra som en idiot.
Jeg er nemlig travlt optaget af at rose mig selv indvendig.
Det hjælper mig til ikke at reagere og altså ikke tage negativ energi ind.
Yderligere stiger min egen indre positive energi på grund af min selvros.

På denne måde, bruger jeg altså krænkende, angribende, negative personer til at højne mit selvværd og få min indre energi til at stige.

Det betyder, at jeg kan være taknemmelig for personen som jeg tidligere ville have mistet besindelsen overfor.
Jeg udskifter altså negative tanker, som personens negative ord om mig vil medføre, med positive tanker.
Hvis jeg udskifter alle negative tanker med positive, når de opstår er der ikke noget at miste besindelsen over.
Det er en stor befrielse ikke at skulle fyldes med negativ energi.
Jeg kan med lethed have empati overfor personen som altså er fyldt med negativ energi og desperat forsøger at komme af med den ved at angribe.
Måske kan jeg endda få lyst til at hjælpe.
Det duer bare ikke at indgå i kommunikation med negative personer, i færd med angreb, da jeg så vil lukke deres energi ind.

I stedet forestiller jeg mig at jeg ekspanderer min positive energi til at fylde uden for min personlige sfære.

Jeg pakker med andre ord, den negative person ind i positiv energi.
På denne måde tilbyder jeg personen hjælp, men uden ord.
Så er det op til vedkommende selv, om denne vil tage imod hjælpen.
Vedkommende vil typisk fjerne sig, hvis denne ikke er klar til positivitet.
Alternativt vil vedkommende blive og falde helt ned, så vi kan føre en samtale.
Hvem ved, måske denne person også har noget godt at sige.
Jeg er i hvert fald klar til at lytte, når jeg ikke behøver miste min besindelse.
Tak for dig.

❤️

Besindelse

Min YouTube Kanal.
Tag andre negative adfærd som en kompliment.
Styr din vrede.
Negativitet contra Positivitet.

Besindelse

English version below photo.

Besindelse

Besindelse

To stay cool.
Coolness, are you good at not loosing your head?
Do you keep cool or do you let yourself get carried away by your feelings?
Loosing your temper?
Do you instantly write angry stuff from your pen or the keyboard, do you quickly loose your temper or let your self get carried away?

Loosing the head is a consequence of negative thoughts that we hold on to.

For example, if others say something negative to us and we do not know it is about them, but instead take it as a truth about ourselves.
In this way, we take precisely the negative thoughts about our person in, so we have good reason to lose their temper.
If we think well, then we know for ourselves how we are.
Thus, we never ever need to take the accusations of others, and thereby negative energy, to us.
The only thing that will happen is that we are going to close the negative energy into our sphere and that is not nice.
The only way to keep this negative energy at distance is by not responding, keeping us completely free from any communication with the other person.
Stay 100% on your own side of the court.

So how do I do that, I stay a 100% on my own half of the court without replying to it.

Am I just standing there like another idiot and accepting?
Yes, I do, but I do not at all feel like an idiot.
I am pretty busy praising myself inside.
It helps me not to react and thus not take negative energy.
Further more, my own inner positive energy rises because of my self-praising.

This way, I use offensive, attacking, negative people to raise my self-esteem and make my inner energy rise.

This means that I can be grateful to the person whom I would have lost to my head over in the past.
So I replace negative thoughts that are present because of the person’s negative words about me with positive thoughts.
If I replace all negative thoughts with positive ones when they arise, there is nothing to lose the coolness over.
It is a great relief not to be filled with negative energy.
I can easily have empathy for the person who is filled with negative energy and desperately trying to get rid of it by attacking.
Maybe I can even want to help.
It just doesn’t mean that I enter into communication with negative people, in the process of attack, that will let their energy inside my sphere.

Instead, I imagine I’m expanding my positive energy to fill outside my personal sphere.

In other words, I wrap up the negative person in positive energy.
In this way, I offer the person help, but without words.
Then it is up to him or her to accept the help.
The person will typically remove himself if it is not ready for positivity.
Alternatively, they will stay and fall completely down so we can have a conversation.
Who knows, maybe that person also has something good to say.
At least I’m ready to listen when I don’t have to lose my head.
Thank you for being you.

❤️

Besindelse

My YouTube Channel.
Identify negative behaviour towards us as a compliment.
Controle Your Anger.
Negativity contra Positivity.

Besindelse