Online salg af Service

Online salg af service.
Sælger du en service der er efterspurgt?
Udfører du selv din service og er glad for det?
Kunne du tænke dig at drosle ned?
Måske trænger du til forandring.
Kunne du tænke dig også at sælge din service, men ikke skulle udføre den?

Hvis ja og der er et behov for din service, kan du se på muligt online salg.

Online salg af Service, hvad nu, hvis du kan sælge din service på en anden måde?
Du kan lære dine kunder eller klienter at lave din service selv.
Det kan selvfølgelig ikke blive lige så godt, når kunderne pludselig skal til at udføre servicen selv.
Du kan alligevel guide og hjælpe dem til det bedst mulige resultat.
Med andre ord kan du undervise dine kunder i at udføre din service hjemme.
Undervisningen kan du lave on-line og der er mange muligheder.

Online salg af Service

Jeg beskriver et eksempel med en frisør.

Som frisør vil du tilbyde dine kunder undervisning og support i dine frisør services.
Du kan fx. tilbyde at lære dem at klippe pandehår, farve hår, klippe spidser, klippe egne børn, mand, kone osv.
Undervisningen kan foregå on-line, både i grupper, men også i form af videoer.
Du vil kunne sælge de forskellige typer af frisør services som pakker.
Til disse pakker kan den enkelte kunde så købe support timer af dig.
Har du allerede en web shop er det bare at oprette alle disse nye produkttyper.
Hvis du ikke har en web shop er det måske på tide at overveje at få en.

Undervisning i grupper eller på video gør, at det bliver muligt for dig at bruge hovedparten af din tid på salg og support.

Du producerer altså web undervisning og diverse videoer, hvor du underviser i fx. klipning og farvning.
Denne undervisning kan du sælge til en forholdsvis fornuftig pris, da flere kan undervises samtidig.
Noget undervisning kan du måske udbyde gratis i din markedsføring så du allerede her skaber værdi for dine kunder.
Det er support, der er en-til-en service, som du kan tjene penge på.
Hold dig ikke tilbage med at give dine bedste tips.
Du kan også sælge alt det, du sikkert allerede gør i din salon, som farve, plejeprodukter, hårtørrere osv.
Måske kan du føje nye produkter til nu, hvor kunderne selv skal udføre arbejdet.

Hvis du tænker, at du selv bliver overflødig, vil jeg sige til dig, at det er det modsatte der sker.

Jo mere du uddelegerer til kunden selv, både som gratis markedsføring og som gør-det-selv, jo mere vil kunden være opmærksom på dig.
Især hvis du er god til det.
Hvem tror du så de vil bruge, når de, har brug for at få udført din service?
Kunderne vil ikke udføre servicen selv i alle tilfælde, hvis de er tilfredse med dig.
Så ville der være mange erhverv der ikke havde en chance, for eksempel rengøring i private hjem, take-away mad, personlig træning osv.
Ideerne kan altså også bruges i andre brancher.

Du kan introducere abonnementsordninger.

I disse abonnementsordninger kan du inkludere forskellige produkter.
Du kan også have en abonnementsordning, hvor du inkluderer alle produkter og et højt antal timer support.
Det er selvfølgelig vigtigt at du får afgrænset supportaftalerne helt præcis, så der ikke er noget at være i tvivl om.
Det skulle jo nødig gå hen og blive en underskudsforretning for dig.
Du vil sagtens kunne køre videre med abonnementsordninger, når ud igen må holde åbent.
De kan inkludere diverse klip-typer, kundearrangementer og særtilbud.
Variationsmulighederne er uendelige.

Vi kan altid gøre noget andet og prøve nye veje.

Der er også flere muligheder end dem, jeg har beskrevet her i blogindlægget.
Det kræver, som minimum, af os, at vi tænker positivt, slipper selvkritikken samt har tillid.
At tænke positivt har mange fordele, så du kan roligt gå igang med at øve dig i at blive bedre til det.
I det hele taget, kan det komme til at udvikle dig i positiv retning at prøve nye tiltag af.
Mine værdier, passion og vision med mit arbejde.
Hos mig skal du ikke betale, hvis du ikke er tilfreds.
God fornøjelse med at få gang i online salg af service.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.

Online salg af Service

English version of this blogpost below the photo.

Online salg af Service

Online salg af Service

Online sales of service.
Do you sell a service that is in demand?
Do you perform your service yourself and are happy about it?
Would you like to stroll down?
Maybe you need a change.
Would you like to sell your service but not perform it?

If yes and there is a need for your service, look at possible online sales.

Online Sales of Service, What If You Can Sell Your Service In Another Way?
You can teach your clients or clients how to do your service yourself.
Of course, it may not be as good when the customers suddenly have to perform the service themselves.
You can still guide and help them to the best possible result.
In other words, you can teach your customers to perform your service at home.
You can do the teaching online and there are many options.

Online salg af Service.

I describe an example with a hairdresser.

As a hairdresser you will offer your clients tutoring and support in your hairdressing services.
For example, you can. offer to teach them how to cut bangs, color hair, cut tips, cut own children, husband, wife, etc.
The teaching can take place on-line, both in groups but also in the form of videos.
You will be able to sell the different types of hairdressing services as packages.
For these packages, each customer can then buy support hours from you.
If you already have a web shop, just create all these new product types.
If you do not have a web shop it may be time to consider getting one.

Teaching in groups or on video will allow you to spend most of your time on sales and support.

You produce web teaching and various videos where you teach for instance clipping and dyeing.
It’s possible to sell this tutoring at a fairly reasonable price, as several can be taught at the same time.
You may be able to offer some training in your marketing for free so that you already create value for your customers here.
It’s one-on-one support that you can make money from.
Do not hesitate to give your best tips.
You can also sell everything you probably already do in your salon, such as color, care products, hair dryers, etc.
Maybe you can add new products now that customers have to do the work themselves.

If you think you are being made redundant, I would say to you that this is the opposite.

The more you delegate to the customer yourself, both as free marketing and as a do-it-yourself, the more the customer will be aware of you.
Especially if you’re good at it.
Who do you think they will use when they need to perform your service?
Customers will not perform the service even in all cases if they are happy with you.
Then there would be many professions that did not have a chance, such as cleaning in private homes, take-away food and so on.

You can introduce subscription offers.

In these subscription offers you can include different products.
You can also have a subscription offer where you include all products and a high number of hours of support.
Of course, it is important that you get the support agreements defined precisely, so that there is nothing to doubt.
After all, it should go away and become a deficit business for you.
You will easily be able to continue with subscription plans when you have to stay open again.
They can include various clip types, customer arrangements and special offers.
The variety of possibilities is endless.

We can always do something different and try new ways.

There are also more options than the ones I have described here in the blog post.
As a minimum, it requires us to think positively and avoid self-criticism.
Thinking positively has many benefits, so you can safely start practicing to get better at it.
On the whole, it may develop in a positive direction to try new initiatives.
My values, passion og vision in my work.
With me, do not pay if you are not satisfied.
Enjoy your online sales service.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.

Online salg af Service.