Mit Livs Udfordring

Mit Livs Udfordring.
Jeg befinder mig p.t. i den største udfordring, jeg nogensinde har oplevet.
Det er på en gang både hæsligt, men også vildt godt, interessant og spændende.
Jeg har skrevet en bog, Find det Positive i det Negative, som er i sidste fase inden udgivelse.
Jeg har skrevet meget af bogen, mens jeg har været syg.

I snart 2 år har jeg været syg med stivhed og smerter i hele kroppen.

Ud over stivheden og smerterne er der mange andre udfordringer.
Jeg oplever forandringer og nedsat funktion i hele kroppen.
Min krop virker lige akkurat, men kører på 1/3 del kraft, kan jeg sige.
I min bog påstår jeg, at det negative i virkeligheden slet ikke findes.
Det postulat underbygger jeg selvfølgelig bogen igennem samtidig med, at jeg påvirker læseren i positiv retning og lærer læseren at anvende sit klarsyn.

Mit Livs Udfordring

Bogen er min livsopgave.

I bogen beskriver jeg, hvad en livsopgave er og hvordan vi mennesker kommer til at stå overfor vores livsopgave.
Desuden beskriver jeg, hvordan vi har alle færdigheder til at føre livsopgaven til dørs.
Jeg skriver også om, hvordan vi skal bruge alt negativt positivt til at fuldføre livsopgaven.
Selvfølgelig skriver jeg også om, hvordan jeg bruger det negative, så det hjælper mig til at udføre min livsopgave.

Det hele står der sort på hvidt.

Jeg skriver desuden om, hvordan min sygdom er en gave.
Gaven er på den måde, at jeg bruger det negative omkring min sygdom til at blive mere positiv.
Samtidig har jeg været nød til at ændre mit liv og det har medført, at jeg nu lever det liv, jeg gik og drømte om.
Desuden beskriver jeg, hvordan bogen og sygdommen hænger sammen på den måde, at når jeg bruger sygdommen positivt, kan jeg fuldføre bogen.
Jeg skriver, at jeg bliver helt rask, når bogen er færdig.
Det skriver jeg simpelthen og det er godt nok svært at forestille sig p.t.

Mit Livs Udfordring

Jeg har fuld tillid til mig selv og mit klarsyn.

Det er mit klarsyn, jeg har brugt til at skrive bogen.
Alt jeg har skrevet i bogen, er kommet til mig og så har jeg skrevet det ned.
Jeg har ikke forholdt mig til indholdet, jeg har bare skrevet det.
Derfor har jeg også skrevet, at jeg bliver rask.
Lige nu er sygdommen i samme stadie som initialt.
Fuldstændig som om den er startet forfra.
Selv det giver mening.

Jeg har brugt alle skavankerne til at blive positiv.

Selv i de faser, hvor jeg ikke har kunnet gå, har jeg brugt det til at blive mere positiv.
Det eneste jeg ikke har formået at anvende positivt, var i starten, da min krop var stor på grund af væskeophobninger.
Væskeophobningerne fortog sig og jeg var lykkelig.

Mit Livs Udfordring

Væskeophobningerne er tilbage.

For fuld kraft endda.
Jeg kan slet ikke genkende min torso eller mine arme, ben, hofter, mit ansigt, ja hele kroppen.
Det er så underligt at se mig selv helt oppustet, som jeg vitterlig ser ud.
Tidligere ville jeg have været helt slået ud og klar til at kaste mig i graven.
Jeg er meget udfordret, men holder fast i, at jeg ikke skal ændre holdning til min krops udseende, men ændre mine tanker til positive.
Når jeg gør det, kan jeg leve med at se ud, som jeg gør p.t.

Mit Livs Udfordring

Det er som om, jeg er i en forkert krop.

Der hvor jeg føler, at jeg får størst lindring overhovedet, er fra mine havbade.
Derfor bader jeg ihærdigt hver dag, som oftest 2 gange om dagen.
Tidlig morgen og eftermiddag, således at jeg starter og slutter min arbejdsdag med et bad.
Jeg nyder havbadende og bliver i vandet så længe som muligt og efterfølgende oplever jeg med stor fryd en lindring.

Jeg bruger alle redskaber, jeg beskriver i bogen.

Uden alle redskaberne ville jeg ikke kunne gennemføre hele der her projekt og jeg ville heller ikke kunne se sammenhængen.
Alligevel er jeg spændt.
Jeg har det som om, jeg er igang med at gå planken ud.
At udgive en bog, hvor jeg beskriver, hvad der vil ske uden, at det rent faktisk er sket.
Det er grænseoverskridende for mig eller sagt på en anden måde.
Jeg er ude af min komfortzone.

Mit Livs Udfordring

Jeg finder det positive i det negative.

Hver gang jeg finder det positive, kan jeg fortsætte uanfægtet af min udfordring.
Selv om jeg hader at opleve min krop i denne tilstand, tænker jeg positivt om både kroppen og tilstanden.
Jeg er meget udfordret, men samtidig positiv og rigtig glad og jeg oplever så meget positivt, at jeg ikke har plads til at beskrive det hele her.
Det negative er absolut ikke forvundet, men når jeg bruger det positivt, fylder det ingenting.
Heller ikke selv om kroppen fylder mere en den plejer.
Jeg er lykkelig med mine positive tanker.
Alt er godt.

Tak for dig.

❤️

Mit Livs Udfordring

Man kan være lærd uden at være vis, men ikke omvendt.
Handlekraften kommer af sig selv, når vi er positive.
Når vi ændrer det mentale, følger det fysiske med.

Mit Livs Udfordring
Hent Lottes meditationsguide og ær at meditere med positive tanker og bliv mere positiv med meditation. Klik på billedet for at hente guiden.☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Min YouTube Kanal.

Skal jeg rådgive dig?

Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Læs min blog.

Mit Livs Udfordring

Mit Livs Udfordring
Mit Livs Udfordring

Mit Livs Udfordring

The Challenge of My Life.
I am currently in the biggest challenge I have ever experienced.
It is at once both ugly, but also wildly good, interesting and exciting.
I have written a book, Find the Positive in the Negative, which is in the final stages of publication.
I have written much of the book while I have been ill.

For almost 2 years I have been sick with stiffness and pain all over my body.

In addition to the stiffness and pain, there are many other challenges.
I experience changes and impaired function throughout the body.
My body works just right, but runs on 1/3 part power, I can say.
In my book, I claim that the negative in reality does not exist at all.
Of course, I support this postulate throughout the book, while at the same time influencing the reader in a positive direction and teaching the reader to apply his clairvoyance.

The book is my task of life.

In the book, I describe what a life task is and how we humans will face our life task.
Furthermore, I describe how we all have the skills to lead the life task to the door.
I also write about how we should use everything negatively positive to complete the life task.
Of course, I also write about how I use the negative so that it helps me carry out my life task.

It’s all written in black and white.

I also write about how my illness is a gift.
The gift is in the way that I use the negative around my illness to become more positive.
At the same time, I have had to change my life and it has meant that I now live the life I went and dreamed of.
Furthermore, I describe how the book and the disease are related in such a way that when I use the disease positively, I can complete the book.
I write that I will be completely healthy when the book is finished.
For real I write that and it is probably hard to imagine at the moment.

I have full confidence in myself and my clairvoyance.

It is my clairvoyance that I have used to write the book.
Everything I have written in the book has come to me and then I have written it down.
I did not relate to the content, I just wrote it.
That is why I have also written that I will get well.
Right now, the disease is in the same stage as initially.
Completely as if it has started all over again.
Even that makes sense.

I have used all the flaws to be positive.

Even in the phases where I have not been able to walk, I have used it to become more positive.
The only thing I have not been able to apply positively was in the beginning when my body was big due to fluid retention.
The fluid buildup subsided and I was happy.

The fluid accumulations are back.

For full power even.
I can not recognize my torso or my arms, legs, hips, my face, yes my whole body at all.
It’s so weird to see myself completely inflated as I truly look.
In the past, I would have been completely knocked out and ready to throw myself into the grave.
I am very challenged but insist that I should not change attitude to the look of my body but change my thoughts to positive.
When I do, I can live with looking like I do at the moment.

It’s like I’m in the wrong body.

Where I feel I get the most relief at all is from my sea baths.
Therefore, I bathe diligently every day, usually twice a day.
Early morning and afternoon so that I start and end my work day with a bath.
I enjoy sea bathing and stay in the water as long as possible and afterwards I experience with great joy a relief.

I use all the tools I describe in the book.

Without all the tools, I would not be able to complete the whole project here and I would not be able to see the connection.
Still, I’m excited.
I feel like I’m about to walk the plank.
To publish a book in which I describe what will happen without it actually happening.
It’s cross – border for me or put another way.
I’m out of my comfort zone.

I find the positive in the negative.

Every time I find the positive, I can continue unchallenged by my challenge.
Although I hate to experience my body in this state, I think positively about both the body and the state.
I am very challenged, but at the same time positive and really happy and I experience so much positive that I do not have room to describe it all here.
The negative is definitely not gone, but when I use it positively, it fills nothing.
Not even if the body takes up more space than usual.
I am happy with my positive thoughts.
Everything is good.

Thanks for being you.

❤️

Mit Livs Udfordring

It is possible to be scholar without being wise but not the other way around..
The power to take action will improve when we are positive.
When we change mentally the physical changes will happen automatically.

My YouTube Channel.

Need my counselling?

You get satisfaction guarantee on my counselling.

Read my blog.

Mit Livs Udfordring